1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)
Article and Photo copying is prohibited

2016. december 13., kedd

BRANDITS JÓZSEF VÉGREHAJTÁS

Budapest Kózlöny Hivatalos értesítője 1939 február 26

Árverés.  Pk.  I.  63497/1938.  szám.  Dr.  Horváth  László ügyvéd  által  képviselt  Brandits  József  és  neje  javára 74  pengő  tőkekövetelés  és  járulékai  erejéig  a  budapesti I-—III.   kér.   kir.   járásbíróság  1938.  évi  7620.  számú végzésével   dirgáltlt   kielégítési   végrehajtás   folytán végrehajtást,. Szenvedőtől  1938.  évi  december  hó  15-én lefoglalt  és  1.491,pengő  becsértékü  ingóságokra  a  budapesti  I—Hl.  kér.  kir.  járásbíróság  fenti  számú  végzésé- 'el  az  árverés  elrendeltetvén,  annak  az  1908 : XLI.  t.-c. 20.   §-a   alapján  az  alább  megnevzett  -s  a   foglalási jegyzőkönyvből  ki  nem  tűnő  más  foglaltatok  javára  is az  árverés  megtartását  elrendelem,   de   csak  arra  az esetre,  ha  kielégítési  joguk  ma  is  fennáll  és  ha  ellenük halasztó  hatályú  igénykereset  folyamaiban  nincs,  végrehajtást  szenvedő  lakásán,  üzletében  Budapesten,  XI., Nagyboldogasszony-utja  76.  szám,  földszinti  vendéglő és  lakásban  leendő  megtartására  határidőül  1939.  évi március  hó  2.  napjának   délutáni  3  órája   tűzetik  ki, araikor  a  biróilag  lefoglalt  bútorok,  vendéglői  berendezés,  képek,  pezsgők,  borok  s  egyéb  ingóságokat  a  legtöbbet  Ígérőnek  készpénzfizetés  ellenében,  esetleg  becsáron  alul  is  —  de  a  kikiáltási  ár  kétharmadánál  alacsonyabban  nem —  el  fogom  adni,  még  akkor  is,  ha  a bejelentő  fél  a  helyszínen  nem  jelenne  meg,  hacsak ellenkező  kívánságot  Írásban  nem  nyilvánít.
Azon  ingóságokra,  amelyeknek  a  kikiáltási  ára  egyezer  pengőn  felül  van,  az .5.610/1931.  M.  E.  számú  rendelet  érte'mében  csak  azok  árverezhetnek,  akik  a  kikiáltási  ár  egytizedrészét  bánatpénzül  leteszik.
Pk.  I. 63120/1938.  sz.  dr.  KolJmann  Dezső  ügyvéd  által képviselt  Sándor  Istvánná  javára  1.000  P  és  járulékai, Pk.  I.  63149/1938.  sz.  dr.  Gärtner  Jakab  ügyvéd  által képviselt  özv.  Engel  Sándorné  javára  53  pengő  60  f  és járulékai  erejéig.  Budapest,   1939.  évi  január  hó  30. napján.  Baranyai  Pál,  kir.  bir.  végrehajtó.  O  E  11162

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése