1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)
Article and Photo copying is prohibited

2018. április 20., péntek

SALY NOÉMI .A KRISZTINAVÁROS ÉS A PHILADELPHIA


_________
SALY NOÉMI írása

      Alagút utca 3. A hajdani kávéház elsõ otthonául szolgáló épület helyén ma a Krisztinaváros szégyene, az OTP-ház dölyfösködik. Nagyipari rúgás a világörökség bokájába. A bank bejáratánál régivágású öregurak krákognak és dzsoggingos újgazdagok vakkantva záruló autócsodái szorítják a busz alá a babakocsikat. A Pauler utcai oldalon márványtábla hirdeti Szabó Dezsõ és a „Fila” emlékét.
      Közhelyként szokás idézni a Budavára tárcaíróját:
      „A régi Krisztinaváros arculatához két dolog tartozott intenzíven: a templom és a Philadelphia. Ha valaki a Krisztinába ment, hát az egész biztosan vagy templomba, vagy kávéházba készült.” [1]
      A Krisztinába menni ma nemigen megy bárki. Nincs miért pont ide, hacsak nem a Tabán moziba. Az átutazó rendszerint ki se pislant jármûve ablakából: tovazötyög a Déli, a Moszkva tér, a hegyvidék vagy a Lánchíd felé. A környéket csupán lakói és a tabániak használják rendeltetésszerûen. Az elõbbiek, ugye, itt éldegélnek, az utóbbiak számára pedig ez az a hely, ahova cipõt talpaltatni, bankba, postára, patikába járnak, s zömmel iskolába is: a „gellértesek” és „krisztinások” elkerülhetetlenül „petõfisek” vagy „szilágyisták” lesznek. Persze, itt volna a Vár is, de a Várat hagyjuk. Ködös késõ-novemberi alkonyat legyen, hogy az ember helyénvaló módon bandukolhasson el a Ferdinánd-kaputól a Bécsi kapuig. Akkor inkább a szomszédba, ahová a tabáni polgár, mióta világ a világ, átmegy, míg a Várba és a Vízivárosba egyképpen föl, Pestre pedig be. „Bródy Sándor dolgozik a Rudasban. [...] Este lesz, mire a városba jön”, meséli Krúdy.
      A Krisztinavárosnak is van azonban egy titkos arca. S aki hajlandó elnézegetni a Horváth-kert fái alatt sakkozó bácsikat, idétlenkedõ kamaszokat, bekukkantani Ottlik Géza hajdani házának jellegtelen és szégyenszemre máig jeltelen kapuján, megszámolni, hány gesztenyefa is maradt a Mikó utcában abból a hétbõl, fölkanyarodni a Tábor utcába, ahol Kosztolányi Hajnali részegsége született, találgatni, vajh' hol is lakhatott minden idõk leghíresebb magyar kávésa, Pilvax bácsi, aki nyugalomba vonultan ide költözött, elábrándozni a próféta-szakállú Herman Ottó szintén jeltelen Krisztina körúti lakhelyénél, vagy Kodály jóbarátja, Ádám Jenõ karnagy úr ablaka alatt a Moszkva téren...

      „Utca nyilott ki. Szegény házacska. Fölötte falombok.”
      1772 után, amikor az osztrák katonai vezetés föloldotta a Vár alatti területre vonatkozó építési tilalmat, lassan benépesült a vidék, s a lehetõ leghagyományosabb település-csíra, a hajdani „Kéményseprõ-kápolna” köré szervezõdött. Az aprócska épületet Franczin Péter Pál budai kéményseprõ mester jámborságának köszönhették a környékbeli földmûvesek és szõlõsgazdák: az olaszországi Ré községben 1694-ben tett zarándokútjáról hazahozott egy Vérzõ Mária kegyképet, melyet „a fehérvári kapun kívül levõ szántóföldjén”, a magaépítette kápolnában, „püspöki engedéllyel 1700-ban nyilvános tiszteletre el helyezett”. A jelenlegi templomot Hikisch Kristóf építette 1795-97-ben, harangjához az ördöglovas, Sándor Móricz is jelentõs összeget adományozott. [2] 1940-ben az épületet merész megoldással bõvítették mai méretére: fõoltárostul hátratolták a szentélyt, és kereszthajó-szerû, kiugró oldalfalakkal toldották meg.
      „...korán reggel a krisztinavárosi plébánoshoz. Meggyóntunk és megáldoztunk Crescence-szal. Lelkem felette megnyugodott. Kocsin haza Crescence-szal. Félix-nek sokat kell szaladgálnia a diszpenzációk miatt. Crescence-nál eszem. 7 elõtt nálunk gyülekeznek. Én Ribordyval és Geyzával kocsizom a Krisztina-kápolnába. – Megvárom Crescence-t. Végigmegyek vele az egész templomon. Igen méltóságosan és határozottan viselkedünk (!)...”
      Széchenyi István tizenkét évig szerelmes Seilern Crescenciába, mire 1836. február 4-én beírhatja ezeket a sorokat a naplójába. Divat volt akkoriban a romantikus kis templomban esküdni. Az esküvõi lakoma állítólag a nevezetes Márvány Menyasszonyban volt, amelynek egyik késõbbi tulajdonosa száz esztendõ múltán is mutogatott vendégeinek egy emlékként megõrzött korsót és egy bontatlan üveg bort.
      A Mária-kegykép sugárzásában cseperedõ városka Mária-Terézia lányának, Albert-Kázmér szász-tescheni herceg feleségének nevét kapta; s ahogyan egy józsefvárosi vagy erzsébetvárosi polgár sohasem nevezi nevén szûkebb pátriáját, az idevalósiak mindig csak „a Krisztinának” hívták és hívják ma is. Lassan érte utol a falusias szomszédot: míg a Ráczvárosban 1873-ban, az egyesítéskor 48 utcát és 6 teret számlál az összeírás, a Krisztinának csupán 33 utcája és 4 tere van. A jelentõsebbek közül az Attila utca (1820-ban még Uj utcza, majd Fõ utcza) prózai módon az Attilához címzett korcsmáról kapta a nevét; az Alkotás utcát Haydn Teremtés-oratóriumáról nevezték el; a Logodi utca törökdúlta középkori község emlékét õrzi; a hajdani katonai temetõhöz vezetõ Temetõ utcza 1875-ben lett a sarki mészárszékrõl Mészáros utca, és az Alagút utca folytatásaként az egyik fõ útvonal. [3]
      A fejlõdésnek nagy lökést adott a pesti Belvárossal közvetlen összeköttetést biztosító Alagút, melyet már 1854-tõl használtak. Építõje, Clark Ádám egy idõben szintén krisztinai polgár volt: az Áldássy-házban, a mai Színháztörténeti Intézet épületében lakott. Az Alsó- és Felsõ-Krisztinát beretvaként kétfelé nyisszantó Déli Vaspálya indóháza 1861-re készül el, végül a Margit-híd átadásával 1876 után kialakul a budai körút mai rajza; itt már a századfordulón villamosvasút közlekedik. A krisztinaiak zsémbelnek is fõterük elviselhetetlenné váló zsúfoltsága miatt. Itt a piac, csütörtökönként a hetivásár, tavasztól õszig sokadalmat vonz a színkör, s nem kis zajjal-porral-balesetveszéllyel „vágtat” a farkasréti villamos és a Városligetig közlekedõ omnibusz: mindkettõnek itt a végállomása. (Az omnibusz-vállalat budai istállóiban, a Kis Rókus utca 9-ben még a háború alatt is kétszáz lovat abrakoltak esténként.) Mindehhez hozzáképzelhetjük a fiakker- és konflis-standot az Attila utca és az Alagút utca sarkán és „Patai András elsõ budai patkoldájának” környékbeli kuncsaftjait.
      A városközpont kettõs kereszt alakú: az Alagút utca–Mészáros utca tengely a Horváth-kert keleti szélénél az Attila utat, a nyugatinál a Krisztina körutat metszi. A Horváth-kert, melyet a Nagy Átkeresztelõk teljesen hiába próbáltak megfosztani a nevétõl („Legyen a Haydn parkban, Budán”?), 1789-ben került Nicky Kristóftól Horváth Zsigmond udvari tanácsos birtokába, aki az Ördögárok öntözte földdarabot citrom- és narancsfákkal ültette be. Az Alagút megépülése kettészelte a jókora birtokot, déli felét azután Buda városa megvette, és már 1862-ben közparkká nyilvánította. A gyerekszeretõ Horváth a hagyomány szerint kikötötte, hogy a leendõ parkban mindig legyen játszótér. [4] Így is lett. Persze, nemcsak az aprónép járt ide szívesen:
      „Özvegy Kovács Józsefné a Horváth-kertben vagy arrafele sétálóknak igazán jó és száraz szivarokkal szolgál...” [5]

      „... lelkembe játszik a tündéri színház.”
      Itt állt a Krisztinaváros másik jeles építménye, a Budai Nyári Színkör. A Ságody Ferenc tervezte 1200 férõhelyes „aréna” és mellette a kertvendéglõ 1843-tól csábította Pest-Buda polgárait. Eleinte csak német társulatok játszottak benne, késõbb már magyarok és németek felváltva. [6]
      „Birtokomban van a »Budai népszínház elsõ évi emlénye 1861-ik évrõl« – írja Kassai Vidor –, kiadta Égeni Elek, súgó.” A Nyári Színkörben vendégeskedõ társulat mûsorán Az ezred leánya, A Peleskei nótárius és a Fehér Othello után „május hó 1-jén a Bányarém, n[ép]sz[ínmû]: 3 felv. és allegória” következett. Késõbb megint:
      „1868 nyarán a budai krisztinavárosi színkörben a Bem apó darabot Molnár erõsen reklamírozta. Délutánonkint a Szent Gellérthegy Budára nézõ oldaláról mozsárágyúkat (tarackot) sütögettetett. [...] Az elõadásra összegyûjtötte mindazokat az életben lévõ negyvennyolcas honvédeket, akik csak vállalkoztak s napidíj mellett szerepeltette õket. Érdekes volt látni, hogy a színpadi 1848 is mennyire megvillogtatta szemeiket s mily hõsies lelkesedéssel rohantak be a színkör tágas udvaráról a nyitott színpadra, melynek hátterét a Gellért-hegy képezte, a színpad elején pedig sodrony volt átvezetve; de még így is majd belerohantak a zenekarba. [...] ágyúztunk, ropogtunk, puffogtunk, trombitáltunk, ordítottunk, egészen fölkavartuk a Krisztinaváros csöndes svábjait, amikor bevettük Szebent.
      Már elõbb jött társulatunkhoz egy feltûnõen szép lány. [A darabban] a fiúnak egyszer át is kellett ölelnie a lány derekát... s ez meg is történt. [...] Jelenetünk után a fiú nem állhatta meg, hogy meg ne jegyezze: »Ejnye, de kellemes ölelés volt ez!« (A fiú persze én voltam) Erre õ így szólt: »Nem vagyok befûzve« [...] Karban is kellett neki énekelni, de zenei hallása csekély, énekhangja semmi, úgyannyira, hogy Víg Károly karmester kétségbeesve fogta be füleit: »Jesszusz, die Jászai!«” [7]
      Tizenegy nappal késõbb Kassai Vidor megkérte Jászai Mari kezét. Itt vajon, a Krisztinában? Szeben bevétele után? Csillagos nyári estén a Horváth-kert legendás narancs- és citromfái alatt, vagy szemben, a középkori budai zsidótemetõ hajdani és a „Fila” majdani helyén álló sörkert egyik kockás abroszos asztalánál?
      1861-ben felépült ugyan a budai Népszínház a Lánchíd hídfõjénél, de 1870-ben már le is bontották. A Horváth-kerti színkör azonban állt. 1870-ben Aradi Gerõ, 1871-ben Latabár Endre magyar színtársulata bukott meg benne. Ide érkezett a temesvári színészekkel Krecsányi Ignác
      „1883. év június hó 5-én a reggeli vonattal [...]. Legelõször a színkörbe mentem. Azaz, hogy nem színkörbe, hanem egy ütött-kopott, rozzant granáriumba jutottam, körülbelül olyanba, amilyenbe a szántóvetõ s egyéb gazdasági eszközöket szokták elhelyezni. A nagy, tágas udvart fölverte a csalán, szamártövis, útilapu és katángkóró. Az útilaput alkalmasint elõdjeim talpára növesztették. Én is kiszemeltem saját részemre egy jó széles levelû, nagy párt. [...] A nézõtéren az ablakok nagy része körös-körül betörve. Ezeken keresztül, a belül mennyezetlen tetõzet alatt a verebek ütöttek tanyát. S eltekintve attól, hogy a földszint korhadt, festett deszkákból álló ülõhelyeit látogató-jegyeikkel ugyancsak sûrûn elcsúfították, kora reggeltõl késõ estig olyan sipogó, csiripelõ hangversenyt rendeztek, hogy csak úgy zúgott tõle a fejünk. [...] A pénztárban nem volt kivilágítás. A jegyeket egy szál gyertya pislogása mellett árulták.”
      Krecsányi 1895-ben „Fõvárosi Nyári Színházra” kereszteli a némileg rendbetett kócerájt. A budai sajtó eztán már Szacsvay Imre, Gabányi Árpád, Góth Sándor, Beregi Oszkár felléptérõl közöl ujjongó tudósításokat, Jászai Mari „adja” Médeiát, Blaha Lujza játszik népszínmûvekben, Környei Béla, Szoyer Ilonka és Küry Klári énekel operettet, és Hauptmann Takácsokja után itt mutatják be Budapesten többek között a Cyranót, Ibsen Nóráját és az Éjjeli menedékhelyet.
      „... a színkör nyílt udvarán, harminchat fokos melegben, a nagy, nyitott ponyvasátor alatt Gorkij klasszikus darabjából reggel nyolc órától délután kettõig szakadatlanul próbáltunk. Az udvaron gyermekek kiabálása, a bal oldali zongorateremben énekpróbák, az utcáról villamoskocsik csöngetése, lovak patkóinak csattogása és a tõszomszédságban levõ templom tornyából lezúgó harangszó képezte próbáinkon a kíséretet.” [8]
      Krecsányi, az egyik legnagyobb magyar színidirektor, a Színkör kávéház, aztán meg a Philadelphia rendszeres vendége, aki „gyönyörû õsz, fürtös hajzatot viselt, emlékeztetett Batsányi János történelmi portréjára, és kánikulában sem vetette le ünnepélyes ferencjózsef-kabátját, amely azonban nem fekete volt, hanem szürke” [9], nagy szegénységben halt meg 1923. december 13-án, majd' nyolcvanesztendõsen. [10] A roskadozó színkört a következõ évben le is akarták bontani. Az új bérlõ, Sebestyén Géza kiharcolta a fennmaradási engedélyt, tizenkét évi díjtalan használat fejében saját költségén átalakításokat végzett. A tizenkét év lejártával, már Sebestyén halála után, 1937. november 23-án megjelentek a bontási határozat ítéletvégrehajtói. (A Tabán után szemlátomást lendületben voltak.) 1843-tól 1936-ig a színkörben 2637 elõadást tartottak. Emlékét semmi sem õrzi: a helyére álmodott állandó színház nem épült meg, Déryné szobra is elpusztult a háborúban. Hûlt helyérõl csak a fák kora tudósít: „A valamikori színházépület elõtt egy nagy vadgesztenye áll, mint a kert nagy öregje. Látható itt egy közel 50 esztendõs tulipánfa, amely a színház mögött lehetett. Amik bizonyosan a színház egykori területén találhatók, azok a Ferenczy Béni Ülõ akt szobra mögötti juharfák.” [11]
      S hogy a színkör mennyire volt része a Krisztina kispolgári hétköznapjainak?
      Figyeljük, mit rendel a Philadelphiába betévedõ ifjú újságíró, Balassa Imre, Kosztolányira lesve:
      „...Kosztolányi nyakkendõje is kevésbé látszott nyakkendõnek, mint máskor, gyermekded mosolyú arcába hullott homlokáról a haja, és verset írt. Nem is zavartam volna, másik asztalnál telepedtem le. Egy »Haraszty Micit« fogyasztottam habbal. Ez egy helybéli likõr volt, a szemben lévõ zöldre pingált [...] Krisztinavárosi Színkör szép mûvésznõjérõl, Haraszty Micirõl nevezték el.” [12]
      Ha a Cyrano Roxanjáról házi fõzésû likõrt keresztelnek el a szemközti kávéházban, nyilvánvaló: ugyanaz a nagyérdemû lelte gyönyörûségét Mici mindkét alakváltozatában. S a késõbbiekben persze a színház pusztulása a kávéház hanyatlásához is hozzájárult.

      „Végigmentél a budai utcán, s megsimogattad szõke kisfiúk fejét...”
      A polgárság kezdeti összetételérõl jó képet ad például az elsõ magyarországi kisdedóvó: Brunszvik Teréz Attila úti „Angyalkertjének” anyakönyve. Az elsõ óvodai tanítók: Weldy József és felesége, Steinacker Alojzia, Mathias Kern, Rieder Máté, Baumann Jozefa és Völgyi Lázár gondos följegyzéseibõl nemcsak a gyerekek neve, hanem a szülõk foglalkozása és vallása is kiderül. A krisztinai (és vári) gyerekek: Wallerschütz, Hubáts, Fischer, Carsa, Kloise, Honner, Koschalits, Kreineker, Zelenka, Roth, doktor Forti két kisfia, Taxer Gertrud (ingyenes növendék, anyja szolgáló), Fäller Antónia, Diedrich Ágoston, Branthuber Károly, s elvétve egy-két magyar nevû: Belányi Kati, Országh Sándor. 1829-ben 24 katolikus, 3 izraelita; köztük Cohn Lénárdnak, az elsõ zsidó óvoda alapítójának kisfia, Lipót. 1830-ból, amikor a napi gyereklétszám 25 és 149 (!) között mozgott, részletes adatok is vannak a szülõkrõl: 26 szõlõsgazda, 5 kereskedõ, 2 pincér, 2 vendéglõs, de akad nyomdász, pék, posztónyíró, disznópásztor, lõszertáros, rendõr, szappanfõzõ, patikusnõ, nyelvmester, küldönc, toronyõr, professzor, kõfaragó, helytartósági fogalmazó, hajózási mérnök, könyvkötõ és molnár is. [13] Látnivaló, hogy immár igazi várossal van dolgunk: a lakosság legszélesebb rétegét alkotó szõlõmûvesek mellett mesteremberek és értelmiségiek, szembetûnõen egészséges számbeli és szakmai összetételben. Ezeknek a gyerekeknek, a Krisztinaváros „csöndes svábjainak” meg a tabáni rácoknak és görögöknek ivadékaiból lett néhány évtized múlva Krecsányi magyar színházának – és a Philadelphia törzsasztalainak – közönsége.
      Az 1894-95-ös tanévre beiratkozott elemisták statisztikája a krisztinai lakosság szapora növekedését mutatja: míg a vári iskolába 445 gyerek jár, a tabániba 795, a Szarvas téri inasiskolába 305, a Krisztina téri elemibe 580, az Attila útiba pedig 663. A két „lenti” városrész gyerekszáma már többé-kevésbé kiegyenlítõdött. [14]
      Az alsófokú iskolák után jellemzõ módon nem a Tabánban, hanem a fiatalabb, de polgáribb Krisztinában épült gimnázium, 1892-ben a mai Petõfi, I. ker. Királyi Katolikus Gimnázium néven. Az 1881-ben létrejött vári polgári lányiskola 1892-tõl „felsõbb leányiskola”, majd 1916-tól leánygimnázium: ez a Szilágyi, amelynek Mészáros utcai új épületében, épp a budai lámpagyújtogatók hajdani telepének helyén, [15] 1936-ban kezdõdik majd meg a tanítás. A Buda és vidéke a század végén még fontos eseményként számol be az elsõ fecske, Salgó Margit, „a lipótmezei országos tébolyda ismert nevû fõorvosának leánykája” magánvizsgájáról:
      „A szóbeli vizsgálaton jelen volt a kir. fõigazgató is, s úgy õ, mint a vizsgáló bizottság tagjai gyönyörködve hallgatták az okos lányka szabatos feleleteit minden tárgyból, de legmeglepõbb volt ez a latin nyelvben, melynek nehézségeitõl oly alaptalanul féltik a mamák – fiaikat. Üdvözöljük elsõ jeles leány-gymnazistánkat!” [16]
      A polgárosodás velejárója az iskolaépítés mellett az egyletek és kaszinók létrejötte. A nagy múltú Budai Casino Egyesület és a Budai Dalárda még a Várhoz kötõdött, de az 1817-ben alapított Budai Jóltevõ Asszonyi Egyesület, melynek elnöke 1819-tõl harminckét esztendeig Brunszvik Józsefné grófnõ volt, a Krisztinavárosban, az Attila út 93-ban nyit menhelyet, majd aggok házát, s 1832-tõl õk felügyelik az óvodát is. A Budai Polgári Casino 1886 szeptemberében kezdi meg mûködését, s 1893-ban saját épületbe költöznek, a Krisztina tér 1. számú házába [17] – errõl még lesz mondandónk, mert a Philadelphia utolsó tíz évére ide telepszik át.
      Az iskolák tanárainak, a környékbeli tisztviselõknek és iparosoknak számos asztaltársaságáról is tudunk, ezek közül több is foglalkozott szegénysorsú gyerekek istápolásával. Ilyen volt például a „Budenz József asztaltársaság” a legendás Zöldfá-ban, amelynek tagjairól hírül adja a helyi sajtó, hogy kilenc iskolást öltöztettek föl a tél beköszöntével, mire a következõ lapszámban tüstént olvasható, hogy a Bittner-vendéglõ „Örökzöld asztaltársasága” meg fölruházott tizet, és még kolbászra, süteményre és sörre (!) is meghívta õket... A már bezárt Philadelphia emlékén merengõ Katona Jenõ pedig ezt meséli:
      „Vasárnap délelõttökön, amikor a Krisztinában megszólalt az orgona és békés, dolgos polgárok templomba jöttek vagy mentek, tiszta, csendes vasárnap délelõttökön gyûlt össze az egyik szögletben a »Bölcsességfog« asztaltársaság. Napkeleti bölcseivel és bölcsességével mindig az utolsó szót mondotta ki a politikai élet hullámzó lehetõségei között, mindig az utolsót, a legbölcsebbet, a legigazabbat, a verhetetlent és cáfolhatatlant.
      Kár, hogy a politikai valóság oly kevéssé igazodott hozzá. De hát megmondotta már Renan, hogy ha valamit elméletben helyesnek tartottam, megvalósulását a gyakorlatban szinte sohase hittem...
      Mért lettek volna éppen a Philadelphia ”Bölcsességfog" politikai asztaltársaságának olyan harcos és valójában olyan szelíd, jó tagjai e részben kivételek?" [18]

      „Most kávé kellene.
      Pillés és enyhe kávé...”
      A falusias utcácskákban immár emeletes házak épültek, s a környék vendéglátóhelyeinek száma a századfordulóra mai szemmel hihetetlen mértékben megnõtt. Hirdetéseik szerint kb. 1890 és 1910 között, vagyis a Philadelphia születésének és felfutásának idején csak a legszûkebb városközpontban a következõ (nemegyszer már akkor is patinásnak számító) vendéglõk, „czukrászatok” és kávéházak várták a nagyérdemût:

      Alagút u. 1. Az Alagút kávéház 1893-ban nyílik; 1898 után Alagút vendéglõ, tulajdonosa Wellisch Zsigmond, akinek a Várban, a Tárnok utcában is van egy kávéháza; 1900-tól Zimmermann Fülöp vendéglõje A Fekete Bakhoz, 1906-tól mellette vagy a helyén Neumäyer Vilmosné tej- és kávécsarnoka, gyümölcs- és csemege-kereskedése A Krisztinavárosi Alagúthoz. Ma itt hentes- és csemegebolt van.

      Alagút u. 3. 1867-ben Az Ország Nádorához, Wastl Lambert; esetleges késõbbi tulajdonosai neve ismeretlen; 1898-tól Philadelphia. A tulajdonosváltozásokat lejjebb részletesen tárgyaljuk. A régi házat az ostromkor bombatalálat érte, teljesen elpusztult.

      Alagút u. 5. 1895. május 30-án nyitja meg Bittner Alajos és Follner Jakab a Krisztinavárosi Színkör Kávéházat; 1900. november 1-jén átveszi Horváth János. 1901-ben Horváth tönkremegy, 1902-ben a tulajdonos Kürschner József lesz, a további tulajdonosváltozások nem követhetõk nyomon. Szabó Samu, a Philadelphia kávésa késõbb megvette az egész épületet, és a Budai Újság híradása szerint a hajdani Színkört 1917-ben „büffévé” szándékozta alakítani. Hogy aztán ez valóban megtörtént-e, nem tudni; mindeközben 1918 májusában a Magyar Vendéglõs és Kávésipar a 70 esztendõs Schabenböck József, „a budai Színkör kávéház tulajdonosa” halálhírét közli. 1935-ben Szabó bérbeadta a helyiséget Spolarichéknak, akik vendéglõt alakítottak ki benne. A ház a háborúban elpusztult, a helyén a környék léptékét üdítõen tiszteletben tartó új épület áll, benne Meinl csemegeüzlet, átnyúlva a volt Polgári Casino földszintjébe.

      Alagút u. 2. 1900-ig Vendéglõ a Zöld Kerítéshez, ennek tulajdonosa, Zimmermann veszi át Wellisch szemközti üzletét Fekete Bak néven. Helyén ma „Az utca legjobb kocsmája” – igaz, az egyetlen is –, az Alagút bisztró.

      Krisztina tér 1. Casino Sörcsarnok/vendéglõ, 1893-ban, az ekkor épült Budai Polgári Casino földszintjén nyitja Kleinhackel János, az alagút túloldalán lévõ Söröskocsi tulajdonosa; tõle átveszi Bittner Alajos, 1899-ben pedig Ehmann János, majd 1905-tõl Kolbay István; rövid ideig Auguszt cukrászata is mûködik itt. Ma csemegeüzlet a szocialista pártszékházban.

      Krisztina tér 3./Roham u. 1. Fischer Antal cukrászatát 1897-ben Hochäcker József veszi át, majd „Fischer B. czukrászata”, végül Auguszt, aki 1870 és 1907 között hat különbözõ üzleten vándorolt végig az Attila úton; 1907-tõl 1915-ig a Casino földszintjén bérelt helyiséget, 1915-ben került a Roham u. 1.-be. Ma Déryné.

      Krisztina tér 7. Zöldfa vendéglõ, 1772 óta bizonyítottan létezett, 1775 óta ezen a néven; 1893-ban Bittner Alajos eladta Fukáts Jánosnak; 1900-ban Beranek Elek, utána Szívós Zsigmond vette át. A Zöldfa a telekre épített ocsmány betonkolosszus súlya alatt kimúlt. Élt kétszázhúsz évet. Remélem, gyilkosai álmát néha befonják vén gyökerei.

      Krisztina körút ? Strasshoffer János vendéglõje (említik 1899-ben).

      Krisztina körút 69. Nagy József Gourmand vendéglõje, említik 1899-ben.

      Krisztina körút 75. Bittner Alajos; 1907-ig Kölber Elemér majd Kürti Mihály vendéglõje.

      Krisztina körút 81. Frisch Antal kávéháza, 1903-ban Budai Otthon néven átveszi Kiss István.

      Krisztina körút 91. Krisztina Grand-kávéház, 1896-ban nyitja Bayer Ferencz, két év múlva átveszi Störi A. J., 1901-ben pedig Follner „a volt Színkörbõl”.

      Pauler u. 3. özv. Wittreich Jánosné = Seifert Dezsõné vendéglõje. 1905-ben már létezett. 1906-ban átveszi Posch József, majd 1907-ben A Kedélyességhez néven Nagy Lajosné.

      Pauler u. 7. 1902 novemberében – szemlátomást a Fila nyomdokain – California kávéházat nyit Boross; soha többé nem említik.

      Roham u.–Attila u. sarok A Három Almához, Fukáts János nyitja 1900-ban; 1906 és 1908 között négy tulajdonos szerencsétlenkedik vele.

      Roham u. Prager Irma polgári étkezdéje.

      Gellérthegy u. 3. 1892-ben özv. Stossmann Lõrinczné „régi, jóhírû vendéglõjeként” említik; 1904-ben megveszi „Jurák Miska, a Casino-sörház volt fõpinczére”.

      Gellérthegy u. 5. Három Huszár; 1905-ben, nagyapja és apja után veszi át nagy büszkén Huber János, de fél év után tovább is adja Burger Lipótnénak. (A kisvendéglõ neve onnan eredt, hogy az öreg Hubernek egyszerre három fia szolgált a huszároknál.)

      Koronaõr u. 6. (= Kosciuszko Tádé u.) a hírneves Der Politischer Grajzler, vagyis A Politikus Szatócs; 1850 óta létezett, az alapító Gürsch Jánostól fia, Ferenc vette át kb. 1879-ben, és 1914 márciusáig õ vezette.

      Márvány u. 6. A Márvány Menyasszony; 1836-ban már javában megvolt; Weisz Antal adja el 1894-ben Wagner Vilmosnak, õ pedig 1905-ben Boross Gyulának. Ma is mûködik; ha az ember kifog egy turistacsoportok és mûtulipántos hejehujázás nélküli estét, meg-megcsillan valami a régi hangulatból.

      (A sokszori házszám-változás miatt a mai állapotokat nem mindig tudtuk egyeztetni az üzletek hajdani helyével.)

      Ennyi vetélytárssal nem lehetett könnyû megbirkózni. A többi környékbeli vendéglõhöz és kávéházhoz hasonlóan a Philadelphia eleinte többször gazdát cserél. A közhiedelemmel ellentétben az üzletet Fuith Lajos nyitja meg ezen a néven, 1898. június 1-jén, amint a Buda és vidéke hirdetésében olvashatjuk. (Lásd a 225. oldalon.)
      A legendát, mely szerint a kávéház-alapító eltûnt barátja emlékére nevezte el üzletét arról a városról, ahonnan az utolsó hír jött róla, nem sikerült igazolnunk. [19] Ha hitelt adunk a törzsvendégek emlékezetének, megmaradhatunk ennél a megható magyarázatnál. Az sem kizárt azonban, hogy a rohamtempóban épülõ, Amerikára tekintõ Budapest derék polgárának a Függetlenségi Nyilatkozat vagy az 1876-os philadelphiai világkiállítás járt az eszében.
      Arról, hogyan is nézett ki ez a „kényelmes és fényes” berendezés, keveset tudunk. Az Attila útra nézõ nagy ablakokat szinte mindenki megemlíti. Márványasztalon születtek a versek és a kereskedelmi szerzõdések, voltak újságolvasó nádkeretek, mint minden kávéházban. A négy biliárdasztal tágas belsõ teret sejtet; ebben az idõben a berendezés kötelezõ, hatóságilag elõírt tartozéka két biliárdasztal volt: a duplája már valóban luxusnak minõsülhetett. Tudjuk azonban, hogy mit lehetett kapni, mert ezt is rendelet szabályozta. Egy 1910-es felsorolás az egyszerûbb üzletfajták áruválasztékáról, csupán gyönyörködtetésül: „kávé, tea, csája, csokoládé, tej, aludttej, tejfel, tejszín, jegeskávé, fagylalt, limonádé, gazeuse, szörp, szikvíz, ásványvíz, továbbá az elõsorolt czikkekkel fogyasztani szokott sütemények, végre gyümölcs, sajt, vaj, tojás és az ebbõl készült ételek, hideg és meleg hentesáruk (sonka, felvágott, kolbászok), valamint az italmérési engedélyben felsorolt szeszes italok”...
      A kávéház nyilván jól ment, mert szinte egyáltalán nem hirdetett: a Buda és vidékében csak két évvel késõbb jelenik meg újra egy aprócska reklám: „Filadelfia kávéház a Színkörrel szemben. Legelegánsabb berendezés. Pontos kiszolgálás.” Ugyanez a szöveg a tíz nappal késõbbi számban is felbukkan, majd megint – évekre – néma csend. A Budai Hírlapban 1902-ben egy hónapig jelennek meg hetente szûkszavú hirdetések, párban a Színkör új tulajdonosának csinnadrattájával, aztán megint semmi.
      Az alapító személyérõl sajnos keveset sikerült kideríteni, neve csak a kávéház kapcsán bukkan elõ a helyi lapokban. A Vendéglõsök Lapja szerint 1885-ben Komáromban a Magyar Király szálloda tulajdonosa, 1889-ben ipartársulati tisztségviselõ, majd szállodáját 1891 nyarán átadja „Bereczky L. budapesti kávésnak”. A Budapesti Czím- és Lakjegyzék tanúsága szerint „Fujth Lajos vendéglõs” 1896-97-ben a Kerepesi út 80-ban, 1901-ben pedig „Fuith Lajos kávés” a Pauler utca 1-ben lakott. Az 1899-es budai farsang rendezõségében szereplõ Fuith nõvérek a testvérei vagy a leányai lehettek? A Fõvárosi Közlöny 1903 szeptemberében arról tudósít, hogy a fõvárossal torzsalkodik: az üzlete elõtt lévõ bérkocsiállomás áthelyezését kéri ismételten, mert „vendégei a bérkocsi állomáson kifejlõdõ köztisztasági állapotok és a bérkocsis legények magaviselete miatt üzletébõl visszamaradnak”; a fellebbezésben már nem is az egész Alagút utcai állomás áthelyezését kéri, csak „az Attila-utcza felé esõ részen állomásozó bérkocsikét, melyek az ugynevezett »platzon« nem állhatnak ki, s csak az Attila utczában várakoznak és sütkéreznek.” Elutasítják, jóllehet a kérést két tanácstag is támogatja, egyikük látható helyismerettel arra hivatkozva, hogy „a kávéház közönségét a kocsisok durva beszélgetése igen kellemetlenül érinti.”
      Fuith 1906. október 15-tel üzletét megszüntette, és kilépett az ipartestületbõl; ugyanekkor lépett viszont be Veres Kálmán, aki a kávéházat szeptemberben átvette tõle, és fél éven belül teljesen átalakította, de megtartotta a nevét, s az kb. 1946-ig nem is változott. [20]
      Veres korábbi mûködésérõl nincs adatunk, de nem lehetett kezdõ a szakmában, mert 1908-ban már a budapesti ipartestület választmányi tagjai között találjuk. 1908. december 1-jével a kávéházat eladja Szívós Zsigmondnak, és kilép az ipartestületbõl, helyére a választmányban is Szívós kerül. Fél év múlva azonban új üzletet nyit (sajnos, nem tudni, hol), és még három évig tevékenykedik a testületben, mígnem betegség miatt tagságáról átmenetileg lemond. (1922-ben a cím- és lakjegyzékben még szerepel mint kávés, az Üllõi út 30-ban lakik, 1928-ban már nem találjuk, lehet, hogy már nem élt.) Veres a megnyitást hírül adó közleményben így kéri a „nagyérdemû közönséget és becses jóakaróit”: „... elõdöm iránt tanusított jóindulatát reám is átruházni kegyeskedjék”. A Fila az õ keze alatt is elég jól mehetett, mert a Budai Hírlap 1906-1908 közti számaiban a kávéháznak mindössze négy hirdetése jelenik meg, miközben több más kávés rendszeresen csalogatja a vendégeket cigány- vagy katonazenével, tamburazenekarral, „kitûnõ kávéházi ételek- és italokkal”.
      Szívós Zsigmond Budapest-szerte népszerû vendéglõs volt. 1900-ban vette meg a Zöldfát, amit nyolc évig vezetett; ekkor veszi át a Philadelphiát, de egy év múlva tovább is adja Szabó Samunak. Továbbra is elismert kávés maradt, mert 1909 januárjában az ipartestület választmányi tagjai közt találkozunk a nevével, 1918 májusában pedig õ veszi meg Somló Vilmostól a Fehérvári úti Hadikot, Karinthy késõbbi törzskávéházát.

      „Egy ember jön feléd, bemutatkozik”
      Fõhõsünk, Szabó Sámuel 1909-ben lett tehát a gazda, s az államosítás miatt nem érte meg negyvenéves tulajdonosi jubileumát. Az 1870-es években született Karakószörcsökön, szakképzett vendéglõs lett, s alighanem öccse, Imre nyomában jött Budapestre, aki 1900-ban már Mayer József Egyetem utcai Erzsébet királyné szállodájának fõpincére volt. 1906 novemberében adja hírül a Magyar Vendéglõs és Kávésipar: „Szabó Samu kitûnõ hírnévnek örvendõ bükki [valójában a Sopron megyei Bük községrõl van szó] vendéglõs fivérével társulva megvette Budapesten a Váczi körút 24 szám alatt levõ [ma Bajcsy-Zsilinszky út–Arany János utca sarok] Boulevard kávéházat. A Szabó fivérek ezen új vállalkozásával új kezekbe kerül a székesfõváros egyik legrégibb jónevû üzlete, mely az õ szakszerû vezetésük elõnyei mellett bizonyára csakhamar újabb felvirágzásnak fog indulni.” A fivérek ekkor itt is laknak, a Váczi körút 25-ben. Szabó Samu 1906. december 1-jétõl lesz ipartestületi tag, vagyis elõtte valószínûleg nem dolgozott önállóan Budapesten.
      Harmadik testvérükrõl, Istvánról a nevén kívül semmit sem tudunk. 1932-ben már valószínûleg nem élt. Imre viszont megérdemli, hogy az õ életére és munkásságára is vessünk egy pillantást. 1908. május 1-jével megveszi Mayer özvegyétõl az Erzsébet királynét (ma Erzsébet szálló), és teljesen átalakítja, késõbb „a szomszédos telken hatemeletes épülettel bõvíti az üzemet”; oda is költözik. 1908. június 15-én veszi feleségül „Mogyoróssy Teruska kisasszonyt, M. Samu büki vendéglõs leányát”. Régi családi kapcsolat volt ez: mindkét testvér Mogyoróssynál tanulta ki a szakmát, Imre vezette is a büki üzletet. A fõváros egyik legsikeresebb és kartársai körében is igen népszerû szállodása 1927-ben megnyitja az elsõ olyan vendéglátó helyet Budapesten, amely a magyar irodalom ihlette díszítést kapott: ez a Sándor Béla falképeivel ékes János Pince. A Kávésok lapja azonban 1929. május 1-jén már nekrológot közöl:
      „A magyar szállodás-, vendéglõs és kávésipar fájdalmas veszteségérõl adunk hírt, amikor Szabó Imre kartársunknak, az Erzsébet királyné szálló tulajdonosának folyó évi április 16-án, élete 52. évében hosszas szenvedés után történt elhunytát közöljük. A megboldogult vasszorgalmával, puritán egyéniségével, ipari munkásságával mindenkor díszére vált a magyar vendégiparnak, amely legszebb éveiben való elvesztését fájdalmasan gyászolja. Elhunytát neje, öt gyermeke, fivére, Szabó Samu kartársunk, úgyszintén unokaöccse, Mogyoróssy Lajos kartársunk és kiterjedt család gyászolja. A temetés április 18-án a Kerepesi úti temetõ halottasházából ment végbe, ahonnan a megboldogult földi maradványait Bükre szállították.”
      Bátyja 1908 tavaszától egy évig egyedül vezette a Boulevard-t, melyet azután Kozma és Lukács vett át, majd tõlük 1910 márciusában Diósi Ágoston; Szabó Samu pedig megvette a Philadelphiát, de csak 1911-ben költözik az Alagút utca 3-ba; ekkor – elõször és utoljára – még az I. kerületi ipartestület jótékony célú báljának rendezõi közt is szerepel.
      Szabó Sámuel szemlátomást kávéházának szentelte az életét. A rendszeres, népszerû vendéglõs- és kávés társasvacsorákon szinte sohasem találkozunk a nevével, eleinte a hivatalos összejöveteleken is csak akkor vesz részt, ha valami húsbavágó téma (pl. adóemelés, záróra, árubeszerzési érdekvédelem) kerül terítékre. A háború elején mindkét testvér belép a Vöröskeresztbe, szûkmarkúan bár, de adakoznak is a Mentõk és az Ipartestület rokkantjainak segélyalapja számára. Szabó Samu neve fel-felbukkan a munkanélküliek segélyalapját és a pincérek Egyetértés sportklubját támogató befizetõk névsorában is. Szakmai elismertségét azonban jól mutatják az ipartestületben betöltött egyre magasabb tisztségek. 1914-ben kerül a tisztikarba választmányi póttagként; 1919 decemberében a Budapesti Kávésok Áruforgalmi Rt. felügyelõbizottságának tagja; 1920-ban az ipartestület rendes választmányi tagja, majd amikor 1921-ben megalakul a Kávésok Országos Szövetsége, itt is a választmány tagja lesz. 1922-ben az önálló Budapesti Kávés Ipartestületben már szakosztályi elnök (elõször a kávés-, majd 1923-tól a zenés szakosztályé); 1926-ban a Kávés Áruforgalmi Rt. elnökségi tagja. 1932-ben az Ipartestület országos közgyûlése egyhangúlag választja másodmagával alelnökké. 1944-ben még viselte ezt a tisztséget. Élete további alakulásáról egyelõre semmit sem sikerült kideríteni. [21] Természetesen találkozunk vele különféle alkalmi bizottságokban is: 1921-ben a kávésok sörbojkottja alkalmával ellenõrzõ bizottsági tag, 1922-ben „repülõ uzsorabizottsági ülnök”, a harmincas években a tanonciskola vizsgabizottságában tevékenykedik, 1944-ben a tanonc- és mestervizsgáztató bizottság elnöke. Bár a közlönyökben hozzáférhetõ jegyzõkönyvek egyetlen felszólalását sem örökítették meg, kemény tárgyalópartner lehetett, mert 1924-ben két ízben is elõfordul, hogy nehéz helyzetekben képviseli sikerrel a kávésok érdekeit: júliusban az adóhivatal vezetõjénél, „a személyzet élelmezése után fizetendõ forgalmi adó ügyében”, novemberben pedig a „Magyar szövegírók, zeneszerzõk és zenemûkiadók” igazgatójánál, „zene-elõadási jogok tárgyában”.
      Szabó Samu valószínûleg nõs volt már, amikor a fõvárosba került, mert az ipartestületi szaklap, amely heves érdeklõdéssel követi nyomon a tagok családi viszonyainak alakulását, sem házasságáról, sem gyerekei születésérõl nem tudósít. Két fiáról tudunk biztosan. Egyikük jogot tanult, róla csak egy adatunk van. 1942 májusában a Vendéglátóipari Szemle új üzletforgalmi iroda alapítását adja hírül: „Jólesõ örömmel regisztráljuk, hogy a mai üzlet adásvételi konjunktúrában már egészen komoly emberek is bekapcsolódnak és ez megnyugtatásul szolgálhat azoknak a szakembereknek, akik üzletet ohajtanak venni vagy eladni. Az új iroda tulajdonosa dr Szabó Ferenc, a budai Philadelphia kávéház tulajdonosának fia. Ennek a régi patricius háznak sarja biztosíték arra, hogy a jövõben csak tisztességesen lehet venni vagy eladni üzleteket...”
      A másik fiú apja nyomdokaiba lépett. 1929 júliusában a Kávésok lapja közli az alábbiakat: „Magyar fiúk sikere Wienben. A bécsi felsõbbfokú szállodás-, vendéglõs és kávésszakiskola kitüntetett növendékei sorában két budapesti kartársunk fiának nevét olvassuk. Szabó László, Szabó Samu a Philadelfia [sic!] kávéház tulajdonosának fia a szakiskola gondnokságának elismerõ oklevelét [...] nyerte el.” Egy késõbbi interjúban Szabó László maga is említést tesz bécsi tanulmányairól. [22]
      Szabó Samu a kávéházat többször is korszerûsítette. 1929-ben „központi melegvízfûtést vezetett be, és ezzel elérte, hogy állandóan egyformán temperált hõfok van a kávéházban, még a hatalmas ablakoknál is, amelyek azelõtt sugározták be a hideget.” [23] Két évvel késõbb az üzletében mûködõ Budai Karambol Kör kedvéért versenyasztalt vásárolt – az errõl szóló hirdetésbõl derül ki, hogy a felújított kávéház (legalábbis ekkor már) kétszintes volt: „Még a pestiek számára is meglepetés! Billiárdverseny és sakkverseny termeivel az újonnan átépített PHILADELPHIA kávéház. Pompás FAGYLALTJA közismert. A kávéház emeletén külön termek.” [24]
      A kávéházban régóta volt zeneszolgáltatás is. Józsi bácsi, az egyik öreg pincér elmondásából tudjuk, hogy az összetolt székeken olykor ott alvó „nagyon jó vendég”, Ady a „cimbalomra borulva írt verset”. [25] Egy korabeli regény apró életképe is elmeséli:
      „Elegendõ élénk volt e kedves tér ezen a júliusi estén. Egy közeli és kalandosan amerikai városhoz – Philadelphia – címzett kávéházból kihallatszott a zene, mely élénk ütemû spanyol táncot játszott és így az elvonuló nõcskék mozdulatai kellemesen himbálództak az imént hallott ütemekhez igazodva.” [26]
      (Nehéz volna kideríteni, mi volt „az élénk ütemû spanyol tánc”. Annyi bizonyos, hogy minden áldott nap – ki tudja, mióta? –, pontban kilenc órakor felharsant a Carmen „Torreádor-indulója”, ezzel kezdõdött el az éjszaka záróráig tartó, zenés fele). [27] Tudjuk azt is, hogy Parádi József bandája 1929-ben állandó szerzõdéssel mûködött [28], 1931-ben pedig:
      „a magyar dalt ünnepli a Philadelphia-kávéház minden szombat este, amikor Füredi Fábián és cigányzenekara kizárólag magyar nótákat játszik. Igazán jólesik ebben a dzsezbendes világban olykor-olykor édesbús majd pattogó magyar melódiákat hallgatni, hiszen lassan azt is elfelejtjük, hogy cigány és magyar nóta van a világon. Elismerés illeti Szabó Sámuelt [...] ezért a meglepetésért, mellyel vendégeinek kedveskedik.” [29]
      A harmincas években azonban semmilyen vendégcsalogató intézkedés nem segített az üzletmenet hanyatlásán. 1935 õszén a Literatúra így harangozza be a szomorú jövõt:
      „Ismét egy régi, megszokott színnel lesz szegényebb Budapest. Jövõ tavasszal megszünik a Philadelphia-kávéház, Budának ez a régi, patinás családi találkozóhelye, amely ugyanakkor írók és színészek kedvenc bohémtanyája is volt. [...] Szabó Sámuel több mint negyedszázadon keresztül vezette [...] Az utóbbi években a gazdasági válság mindjobban kikezdte a régi patinás kávéházat és hiába ölt bele a tulajdonos mind több pénzt, még a befektetések kamatait sem tudta megkeresni. A mult héten aztán eladta a házat a Pesti Hazai Elsõ Takarékpénztárnak, amely a Philadelphia helyén bankfiókot nyit.” [30]
      Szabó Samu és fia a velük készített riportban kerek közgazdasági elemzéssel indokolja a döntést.
      „A kávéházat ezen a környéken kissé gunyorosan, kissé becézve a »méltóságosok kávéházának« ismerik [...], ahová tisztviselõk, nyugdíjasok járnak. Leszállították a tisztviselõi fizetéseket és talán még ennél is nagyobb mértékben a nyugdíjakat. A közönségnek a kisebb jövedelembõl kellett megélni, tehát beosztotta jobban a pénzt, és számûzte a fesleges luxuskiadást, a kávéházat.
      Kis hangsúllyal mondja Szabó Samu a luxus szót, kissé csodálkozva, mert még ma sem érti, miért luxus az. [...]
      A fizetéscsökkentés után felére esett vissza a napi forgalom. Következett az állami hivatalok és a Délivasút igazgatóságának elvándorlása errõl a környékrõl. Újabb visszaesés a forgalomban. Majd a kegyelemdöfést a Tabán adta meg, amit leromboltak. Elköltöztek a lakók és igen sok jó vendégünk végleg elmaradt. [...] A gyarmatáruk egytõl-egyig megdrágultak, ugyanakkor az árakat mi kénytelenek voltunk leszállítani, hogy a megmaradt közönséget megtartsuk. Aztán van-e valakinek arról fogalma, hogy milyen nagy mértékben fejlõdött és fejlõdik ma is a közönség igénye? Napról-napra jobbat kell nyújtani, ami szintén nem kis mértékben teszi veszteségessé az üzletet. Az eredmény a köztartozások számláján mutatkozott. Köztartozások, adó, OTI [...] Nem tapasztaltunk soha semmi támogatást a hatóság részérõl. El kellett adni az egyik házat, annak árából kiegyenlíteni a terheket, hogy adósságmentesen, emelt fõvel állhassunk bárki elõtt.
      Egy magas fiatalember lép most hozzánk, Szabó László, a tulajdonos fia. [...] – Én Bécsben a szakiskolát egy év alatt kitüntetéssel végeztem el. Azóta minden áldott nap déli 2 órától reggel 6 óráig itt vagyok és dolgozom. [...] Szívesen mesélne a Philadelphia vendégeirõl reggelig is, mindenkire büszke és mindenkire külön vigyáz. De nem teheti, mert most már percenként kérik az asztalokhoz, ahonnan csak a hangját hallani. – Igen kérem. Bezárjuk a kávéházat, mert amióta lebontották a Tabánt, azóta nincs értelme.” [31]
      A kávéház bezárt: „Egy szép napon lehúzták a redõnyöket, ami 27 év alatt egyszer se történt meg.” [32] A riadalom azonban hamarosan alábbhagy, mert Szabóék mégsem adják fel.
      „Már-már megijedtünk, mikor körülbelül fél év elõtt a régi kávéház bezárta kapuit és a népszerû Szabó Sámuel (akinek egy szép törökkori emléket köszönhet Budavára) az azóta hallatlan belsõ és idegenforgalmi nészerûségre szert tett Spolarich étterem tulajdonosa lett. Azonban hamarosan megnyugodtunk, amikor kiderült, hogy csak a Hazai Takarék kiköltözését várja a kávéház, hogy megifjodva, ragyogó pompában ez év Szent István napjára kitárja ajtajait a budai közönség felé. Szabó Sámuel és fia, a képzett és mindenki által kedvelt Szabó László az új kávéház fõnöke, aki bizalommal tekint az elkövetkezõ évtizedek elé. Sietünk hozzátenni: a fiatal tulajdonos a legpompásabb fantáziával, az építkezés és portálkiképzés minden finom eszközével aláhúzta azt a régi szivélyes hangulatot, amely ennek a kávéháznak mindig sajátja volt. A jó üzletvezetés a legbiztosabb propaganda, itt pedig meg kell jegyezni, hogy a Philadelphia mindig alkalmazkodott a budai polgárok igényeihez. Adott annyi hangulatot, kedves ismeretséget, billiárdot és minden más jót és szépet, amennyit soha nem lehet eléggé megfizetni. Mindezen felül pedig jelentette a budai kávéház fogalmát, amelyet rajta kívül senki üzeme nem jelent.
      Budai polgárok, mikor majd visszatérnek a Krisztina tér sarkára költözött kávéházba, pillanatig talán azt hiszik: ez egy új kávéház, amelynek új szokásai és új árai lesznek. Mi azonban tudjuk, hogy a megifjodott Philadelphia csak külsõségekben változott meg; bensejében ugyanaz ma is, ami volt: a budai úri közönség mai igényének kényes izléssel eleget tevõ, úri kávéház: budai kávéház, amely multjával a szivünkhöz nõtt és új szépségével további bizalomra méltó.” [33]
      Szabóék az új „Filát” a Budai Polgári Casino épületébe költöztetik, a Hazai Takarék helyére. A helyiség korai történetét föntebb már áttekintettük. Építésze, Francsek Imre [34] (1864–1920) késõbb a Közmunkatanács fõmérnöke, második házassága révén pedig Bárczy István polgármester sógora lett. Eklektikus, historizáló alkotásai közül említésre méltó a városligeti mûjégpálya épülete, a szentesi evangélikus templom, a Gellérthegy lépcsõrendszere és támfalai – meg ez a kaszinó, melynek hajdani derûs szépségébõl mára semmi sem maradt. Kopár, komor KISZ-, párt- és munkásõrszékház lett, sorsa azóta sem javult. A bálteremben bálásruha-vásárok tartatnak – e sorok írója nem minden malícia nélkül szokott ott turkálgatni, a stukkós mennyezetrõl lógó förtelmes neonok fényétõl káprázva, s képzelvén maga elé a megnyitási ünnepség díszvendégeinek gratulációit fogadó snájdig fiatal mérnök: a dédapja mosolyát.
      Visszakanyarodva a közelebbi múlthoz: a kávéház új arculata Erhard Ernõ építésziparmûvész mûve, aki ekkoriban több üzlet átalakítását is végzi. [35] A fényképen látható szép, világos helyiség „méreteiben és felszereltségében is jóval szerényebb volt nagy elõdjénél, látogatói is mások voltak. Rövid ideig élt.” [36] A pusztulás krónikása 1948-ban írja le (igaz, talán a régi épületrõl): „Vak ablakai üresen bámulnak az elmenõre. Nem integetnek többé be rajtuk a Horváth-kert õszi lombjai. Nem merenghetsz többé a tavasz aranyos sugárzásában a Krisztina öreg maradék házaira. Eggyel kevesebb a zajgó, zûrös Pesten a csendes menedéksziget [...]. Bezárult az öreg Philadelphia...” [37] A tölgyfaasztalos „Kis Fila” a háború után Krisztina sörözõ néven két-három évig még mûködött. [38]
      Szabó Samu, ha élt és Budapesten maradt, legalább hetvenhárom éves volt, amikor háza rombadõlése után meg kellett érnie kávéháza államosítását is. Az a bizonyos „szép törökkori emlék” azonban, amit neki köszönhet Buda, ma is áll, a Vár legészakibb pontján, az Anjou-bástyán: ez a város talán legkülönösebb és legmegrendítõbb háborús emlékmûve. Fölállítását Aggházy Kamill ezredes, a „Hadimúzeum” igazgatója kezdeményezte, s bár már 1926-ban elkészült, végül csak 1932. szeptember 2-án avatták föl, ünnepélyes keretek között, több magas rangú muszlim vendég jelenlétében. „A skutari-i temetõben levõ jellegzetes turbán sírkõ mintájára” készítette Zsille Kálmán festõmûvész terve alapján Kiss József kõfaragó mester. [39] Felirata így szól, magyarul és törökül: „A 143 éves török hódoltság utolsó budai helytartója, vezir Abdurrahman Abdi Arnaut pasa e hely közelében esett el 1686. nyárutó hava 9. napján délután, életének 70-ik évében. Hõs ellenfél volt, békesség vele!” Az emlékmû elõtti párnakövön pedig ez olvasható: „A hadimúzeum kezdésére állították az ugyanakkor itt elesett Szabó György Veszprém vármegyei, karakószörcsöki nemes felkelõ leszármazottai, nemes Szabó István, Sámuel és Imre, 1926.” Lejjebb: „A török emlékmû hátlapján egykor ez a felirat is szerepelt. Ezen emlékkõ kiegészítésül szolgál az egykori adományozók tiszteletére. 1988. Dr. Szabó Imre és Bp. Fõváros Tanácsa.” (Dr. Szabó Imre, az egyetlen ismert élõ hozzátartozó Floridában lakik, egyelõre nem sikerült kapcsolatba lépnünk vele.) Az emlékmû avatásáról szóló korabeli tudósításból kiderül: a várvívó kurtanemes ükapja volt a három Szabó-fiúnak. [40] Szabó Sámuel az ünnepség alkalmával sem szólal meg a sajtóban – minden rendû-rangú vendég ott tülekszik, beszédet tart, nyilatkozik, csak õ nem. (Szabó Imre özvegye szintén ott van az avatáson, a család más tagjait nem említik.)
      Szomorú, hogy a kávéházra vonatkozó késõbbi könnyhullató visszaemlékezések szinte szóra sem méltatják azt az embert, akinél a krisztinai kis- és nagypolgárok éppúgy otthonra leltek, mint az éjszakai bagoly színészek, írók, újságírók, tabáni kocsmákból átbotorkáló korhelyek. Egyetlen mondat, mégis: „... szerette a gyerekeket, akik a szemközti Horváth-kertbõl bebeszaladtak hozzá”. [41]
      Ugyanígy nemigen esik szó a Fila pincéreirõl sem, pedig nyilván oroszlánrészük volt az üzlet népszerûségében. Még Fuith idejében, 1906-ban tagja a Kávéssegédek Szakegyletének Nedved Nándor. Az „igazi Filából” a már említett „Józsi bácsin” kívül, aki még Adyt és Krúdyt szolgálta ki, tudunk még „Sándor bácsiról”: „mindnyájunk Sándor bácsija, a fõpincér, apás, meleg jóakarattal asztalunk fölé hajol, s megkérdi: Mi lesz, Szerkesztõ Úr?” [42] Az egyetlen, akinek teljes nevét ismerjük Szabó akalmazottai közül: Dubrova Károly fõpincér, 1922-ben a Fõpincérek Országos Egyesületének felügyelõbizottsági tagja. [43] Ez a magas tisztség kitûnõ szaktudást sejtet, s alighanem õ lehetett az, akirõl Szabó Dezsõ kapcsán ezt olvassuk:
      „A Philadelphia kávéház pincérei, különösen a mûvelt és áldott jószívû Károly, gondoskodtak legnehezebb napjaiban élelmezésérõl, õk látták el tüzelõvel és néha kitakarították a piszkos Fillér-utcai lakást. Gonosz nyelvével és rágalmaival úgyszólván minden barátját elvesztette már, de Károly mindig hû maradt hozzá, s talán õ [Sz. D.] is szerette, hiszen egészen becsaládiasodott a kávéházukba.” [44]
      Egyik adatközlõnk visszaemlékezése szerint a Philadelphia 8-10 fõs felszolgáló-gárdájában nem volt nõ, s nem volt kasszatündér sem – ez is Szabó Samu konzervatív üzletvezetésére vall, hiszen a harmincas években sok „jobb” kávéház is engedményt tett, és a konyha után a vendégek közé is beengedte a nõi alkalmazottakat.
      Ugyancsak figyelemreméltó, hogy a Philadelphia alkalmazottai semmiféle munkásszervezkedésben, szakszervezetben sem szerepelnek. [45] Talán nem is volt rá szükségük.

      „Itten zabáltunk éhomra dohányt, feketét...”
      A Fila leghíresebb-hírhedtebb vendége kétségkívül Szabó Dezsõ volt. Rá (sajnos csak rá) emlékezik a márványtábla a bank falán, s rá emlékszik elsõként mindenki, aki ezt a kávéházat szóba hozza. 1925-tõl napi vendég volt, itt adott interjúkat, s itt mintázta meg, kellõ feltûnést keltve, Somogyi Imre.
      „... nem volt nehéz meglelni. Az egyik legnagyobb tükörablak keretében ült. Mikor asztalához léptem, felriadt merengésébõl és rámripakodott: – Mit akar? [...] – ... úgy gondoltam, hogy az önképzõkörbe... [...] – Balekja csak az országnak vagyok, de nem minden bábaképzõnek! Azt hiszi, hogy én fogok minden pörsenéses kamasz-nemzedéket bevezetni a magános gyönyörökbe?!
      Fel akartam állni és egy irtózatos gorombasággal elmenni, amikor csoda történt. Rámnevetett és azt kérdezte: – Iszik egy feketét? – Aztán elnézve fejem felett, intett valakinek. Kosztolányi lépett az asztalhoz.” [46]
      „Egy napi kávéházi költségvetésébõl egy többgyerekes család megélt volna”, mondja ugyancsak Bóka László (I. m. 167. p.), ami annál is jelentõsebb adalék, mert Szabó Samu nehéz idõkben nemcsak hitelbe kosztolta és kávéztatta, de az író, láttuk, volt, hogy azt is nekik köszönhette, ha fûteni tudott. [47] Az Éjfélkor a kávéházban [48] szemlátomást a Filában született, egyes leveleit és cikkeit innen dátumozza, [49] s a Ludas Mátyás füzetek 1935. szeptember 15-i, 11. száma egyenest ezt a címet viseli: A Philadelphia ablakában. A verses levél elejébõl idézünk, nem minden sanda él nélkül gyanakodva a Koronaõr utcai polgári leányiskola fruskáinak ihletõ hatású átvonulásaira...

      „... És a világ mesél
      A Horváth-kert dús lombjai alatt
      Csendben lépkednek a kis Bánatok,
      Az õsz nevendék szép leányai.
      
      Tizenöt éve, hogy Szentilonám
      Lett ez az ablak: minden ablakom
      Sorsra, világra. Jaj, tizenöt éve,
      Hogy megvert sorsomat itt altatom...”
      (A tizenöt év bizonnyal költõi túlzás, vagy a szótagszámhoz kellett, mert a húszas évek elején Szabó Dezsõ még javában a Centrálba járt.) A Csodálatos élet elkészültét az író Bohuniczky Szefivel, annak férjével és Bodor Aladárral ünnepli törzshelyén:
      „»Rex Desiderius nagyot inna, megérdemli! Gyertek Bodorral este a Philába.«
      Akkor négyesben szép, meleg mulatás kerekedett ki. Szabó Dezsõ csendes volt, és kedvenc nótáit a cigánnyal órákig huzatta, megvette a virágárus asszony összes rózsáit, és szó nélkül tolta a csészém mellé. Azon az estén csak mulatott és nem beszélt. [Évek múltán] ritkán találkoztam vele és féltem is tõle... De elmenõben a Philadelphia kávéház elõtt késõbb is sokszor láttam még, már téliessé zúzmarásodva az ablak közelében, egyre társtalanabbul, de annál gõgösebben. A nagy tükörablakból az utcát nézte...” [50]
      Lehet, hogy Szabó Dezsõ a maga módján kedvelte a Fila kávésát és derék fõpincérét, de félõ, hogy hitelt kell adnunk egy másik, rosszmájúbb emlékezõnek is:
      „A mester dühöngve, s magas keménygallérjába dagadva szidta itt a kávét, a kávést, a pincéreket, a kormányt, a világot. Öreg fizetõk tanúsítják, hogy soha olyan nyûgös, elégedetlen, morgó vendég nem járt még ide, mint Szabó Dezsõ, aki esténként ordítozva megfogadta, hogy soha többé be nem teszi a lábát ebbe a bejzlibe, ami belõle él, amit rá alapoztak, s ahol mégis mindig õ kapja a legzaccosabb feketét, legrosszabb kiszolgálást.” [51]
      Az elsõ világháború elõtti korszak híres vendégei közül Adyt és Krúdyt már említettük. Velük együtt és utánuk megfordult itt többé-kevésbé rendszeresen sok más híresség is: egyszer „a Nyugat törzskara” tartott egy „nagy éjszakai murit egy nyári éjjelen”; sorolhatjuk Kaffka Margitot, Hatvany Lajost, Karinthy Frigyest, Török Gyulát [52], Babitsot, „aki különben alig járt kávéházba, s csak néha-néha ment át [...] Szabó Dezsõ sasfészkébe” [53]; Kosztolányit, aki két saroknyira lakott, s az Édes Annába is beleszõtte a Fila cigányának hegedûszavát; Kádár Lehelt; a kimeríthetetlen mesélõkedvû Bevilaqua Borsody Bélát, a magyar kávésipar történetének jeles krónikását. „Itt írja alföldi históriáit a kun Szalay László. Ide jár Lendl Dolfi bácsi [Lendl Adolf kiváló természettudós, Herman Ottó jó barátja, a budapesti Állatkert alapítója és elsõ igazgatója volt], [...] Bajcsy-Zsilinszky Endre, Géczy István[54], és igen gyakran a friss szellemû szerkesztõ szürke kalapjával, Dubonay Pál is". [55] Rendszeres vendég volt a Magyar Nemzet alapítója, Petõ Sándor; Schöpflin Aladár, Márai Sándor, Balassa Imre zenekritikus, Orbók Attila [56], Farkas Imre, Vajthó László [57], Balázs Sándor [58], Babay József [59]. Innen írogatta mulatságos várostörténeti adalékokkal teli kis beszélyeit „Pali bácsi”, azaz Joanovich Pál államtitkár; s talán beült egy-egy délutáni teára a közelben lakó Schlachta Margit is. Biztosan tudunk több fõnemes, politikus és magasrangú katonatiszt vendégrõl is: a már említett Bajcsy-Zsilinszky és Aggházy Kamill, a „Hadimúzeum” igazgatója mellett Bornemisza Géza kereskedelmi miniszterrõl, Ripka Ferenc fõpolgármesterrõl, Nagyszombathy és Lukasich Géza altábornagyokról, Gabányi János tábornokról, Kárász táborszernagyról, Festetich Pálról és Zichy Nándorról [60] – õk persze nyilván nem „éhomra” vagy hozomra itták a feketét –, közelebb kerülünk tehát annak titkához, mibõl vett anno Szabó Samu két bérházat. (Bevilaqua Borsody ugyan egy helyütt „karakószörcsöki földbirtokosoknak” titulálja a fivéreket, de ha valóban volt még a családnak ekkoriban földje, biztosan kisebb volt 100 holdnál, mert a gazdacímtárak szerint még a járásban sincs Szabó vagy Mogyoróssy néven jelentõsebb birtok.)
      „Tudod-e, ez mi?
      Jó torna eszednek”
      A törzsvendégek még egy harmadik, méltatlanul elfeledett csoportjáról kell szólnunk itt, akik a polgárok és a bohémek mellett (vagy inkább fölött, az emeleten) külön világot alkottak a Filában. A játékosok világa ez – de milyen játékosoké! A klasszikus kávéházi játékokat, a kártyát, a biliárdot, a sakkot sem illett itt amatõr szinten ûzni. A Budapesti Napló krónikása [61] egy kártyatúra során megállapítja: „A Krisztinában, a Vízivárosban és a lebontott Tabánt környékezõ uccákban a preferánc járja. Ehhez kell egy pohár sör és egy jól szelelõ virzsinia-szivar. Nyugdíjas világszemlélet is ajánlatos, mert a preferánc többnyire nyugdíjas vasutasok, minisztériumi altisztek, villamosvasúti ellenõrök kedvenc játéka. A Várból lassan kiszorul a tarokk, és helyét a bridzs foglalja el”. Ha preferánc-partikról nem is, tarokkról és bridzsrõl annál inkább van adatunk a Philadelphiából is. Jenei Ferenc, kedves adatközlõnk szerint a sakkozók is szívesen kártyáztak, mintegy pihenésképpen egy-egy nehéz játszma után.
      Ugyanez áll a biliárdra is. Említettük már, hogy Szabó Samu 1931-ben versenyasztalt vásárolt a kávéházba. A biliárdklub elnöke ekkor dr. Fõzõ Sándor közigazgatási bíró volt, tagjai közül pedig dr. Frenreisz Frigyes kúriai bíró, vitéz Adám Dezsõ alezredes, Poltzel Jenõ és Varró Sándor minisztériumi tanácsos, Palóczy Antal és Szalay Zoltán ügyvéd nevét örökíti meg a helyi sajtó, hozzátéve, hogy rajtuk kívül „számos katonatiszt, tanár és tisztviselõ” is játszik itt hetente „érdekes mérkõzéseket”. [62]
      A legjelentõsebb csapat azonban a Budai Sakkozó Társaság volt. 1910-ben alakult, ekkor még nem a Fila volt a székhelye. 1911-ben lépnek be a Magyar Sakkszövetségbe, a budapestiek közül elsõként, ekkor költöznek a Döbrentei téri Erzsébet-híd kávéházba, majd onnan a Krisztinába. 1913-ban 40 taggal képviseltetik magukat a szövetség közgyûlésén, ez a gyõriek és a szabadkaiak mögött a harmadik legnépesebb delegáció. Nemzetközi föladvány-szerzõ versenyt írnak ki, különbözõ tornákon vesznek részt [63]. 1913-ban a BST-nek hivatalos közlönye is születik, Biliárd és Sakkjáték Szemle címmel, Sztanoj Miklós szerkesztésében, aki az Európa szálló jeles fõpincéreként és országszerte elismert, ördöngös ügyességû biliárdjátékosként egyaránt nagy tekintélyt vívott ki magának. (A lap egyébként – Sztanoj halála miatt – csak három számot ért meg.) A kávéházi sakkozás hosszú és dicsõ történetében a Philadelphia legalább olyan jelentõs helyet foglal el, mint a Wurm, a Velence, a Zrínyi, az István fõherczeg, a Justitia, a Király, a MIÉNK, a Baross, az Ostende vagy a Hadik. Kevesen tudják, hogy a (szintén kávéházakban mûködõ) Pesti Sakk-kör vezéralakja 29 esztendeig Erkel Ferenc, a zeneszerzõ volt. A Budai Sakkozó Társaság elsõ számú híressége pedig Maróczy Géza, nemzetközi nagymester, minden idõk egyik legnagyobb magyar sakkozója. A Magyar Sakktörténet [64] lapjain a BST téma- és megfejtési versenyeirõl, feladványszerzõkrõl olvashatunk. A harmincas évek közepén heti két összejövetelt tartottak, a háziversenyek pedig vasárnaponként voltak. A sakkvásznakat este 6 körül terítették le, és körülbelül 10-ig játszottak, ki fogyasztott valamit, ki nem, de soha nem néztek ferde szemmel a kispénzû diákokra sem, akik csak ritkán engedhettek meg maguknak egy tányér rántottát... A sakkozók közt voltak orvosok, tisztviselõk, mindenféle rendû-rangú értelmiségi. Néhányuk nevét említsük meg itt: Havasi Artúr, Kórodi Keresztély, Pákh Károly mérnök, dr. Sallay Roland jogász, s akitõl mindezt megtudtuk: Jenei Ferenc közgazdász. Maróczy Géza önéletrajzából sajnos nem derül ki pontosan, mettõl-meddig járt ide, csak annyit jegyez meg, hogy az elsõ világháború után a BST hatalmas fejlõdésnek indult, „gárdája pár év alatt nagyon megerõsödött. Itt tömörültek a feladványosok is, akik a magyar sakkot külföldi versenysikereikkel gazdagították”.

      „Egy kávéházban voltam, egy kávéházban. Álmodtam?”
      – írta föl egy darab papírra a haldokló Kosztolányi, s ha az olvasó még nem jött volna rá, hogy a Krisztina melyik híres lakójától származnak írásunk kis mottói, búcsúzóul ezzel megadtuk a megfejtést. A bácsik sakkoznak tovább, télen nagykabátban, lila kézzel a Horváth-kert fái alatt, a Petõfibõl kiözönlõ kamaszok nemigen tudják, kiknek a hûlt lábnyomában csörtetnek hazafelé, kiknek a házfalára firkálják föl szerelmük vagy kedvenc együttesük nevét. Iskolájukon tábla hirdeti a hajdani Tornaegylet elpusztított épületének emlékét, pár házzal lejjebb Gerevich Aladár neve ragyog arany betûkkel – róluk, a budai sportolókról itt most nem szólhattunk, pedig volna mit.
      Legyen ennyi elég, hörpölgessünk el lassúdadan egy nagy csésze kávét, szûrve, habbal, Kosztolányi és a többiek, de legfõképpen Szabó Samu és a Philadelphia emlékezetére. Félõ, hogy „a nagy idõn se lesz hozzá hasonló”.

      1 Budavára, 1936. augusztus 21. p.
      2 Schoen Arnold: A Krisztinavárosi plébániatemplom. Bp., 1937.
      3 Schmall Lajos: Buda-Pest utczái és terei. Adatok a buda-pesti utczák és terek elnevezésének történetéhez. Bp., é. n.
      4 Dr. Jeli Kornél 90 esztendõs krisztinai polgár szóbeli közlése.
      5 Hír a Buda és vidékében, 1897. március 28.
      6 Bános Tibor: Regény a pesti színházakról. Bp., 1973. 210., 468. p.; Magyar Színmûvészeti Lexikon. Szerk. Schöpflin Aladár. Bp., 1929.
      7 Kassai Vidor Emlékezései. Sajtó alá rendezte Kozocsa Sándor. Bp., é. n. (1940). 242; 252. p.
      8 Krecsányi Ignác: Régi dolgok régi színészetrõl. Bp., 1914.
      9 Balassa Imre: Nyolc évtized vándorútján. Bp., 1976. 228.p.
      10 Pukánszkyné Kádár Jolán: Krecsányi Ignác hagyatéka. Magyar Könyvszemle, 1925.
      11 Radó Dezsõ: Budapesti parkok és terek. Bp., 1985. 75. p.
      12 Balassa Imre: I. m.
      13 Zibolen Endre: Brunszvik Teréz kisgyermekiskolái, In: Bilibok-Sebestyén-Zibolen: Elsõ óvodáink életébõl. Bp., Tankönyvkiadó, 1984.
      14 Buda és vidéke, 1894. szeptember 3.
      15 Ádám Jenõ tanár úr szóbeli közlése 1971-bõl; hitelességét nem sikerült ellenõrizni, de si non vero, ben trovato...
      16 Buda és vidéke, 1897. május 30.
      17 Budapest Lexikon. Szerk.: Berza László. Bp., 1993.
      18 Budai Hírlap, 1902. november, december; Politika, 1948. március 27.
      19 E legenda forrása, amelyet Gundel Imre és Harmath Judit: A vendéglátás emlékei (Bp., 1979) c. könyve az alapító nevére vonatkozó tévedéssel együtt ellenõrizetlenül átvesz, a Literatúra 1935. október 1-jei és/vagy a Vendéglátóipari Szemle 1935. november 1-jei száma. Akkoriban még lehettek olyan törzsvendégek, akik a volt tulajdonosok egyik-másikát ismerték, de emlékezetük szemlátomást ki-kihagyott.
      20 Az üzleti adatok változásait a Kávésipar Szakközlönye, a Magyar Vendéglõs- és Kávésipar, a Magyar Kávésipar, a Kávésok Lapja, a Vendéglátóipari Szemle; a Buda és Vidéke, a Budai Hírlap, a Budai Napló, a Budai Újság és a Budavára közleményei és hirdetései alapján követtük nyomon.
      21 A Vendéglátóipari Szemle 1944-ben megszûnt, az 1945-52 közti Vendéglátóipari Munkás pedig egyetlen szót sem ejt Szabó Sámuelrõl és fiairól.
      22 Völgyes Miklós: „Megszûnik egy kávéház”. Újság, 1935. szeptember 3.
      23 Budai Napló, 1929. január 20.
      24 Budai Napló, 1931. április 22. és július 5.
      25 Völgyes Miklós riportja, id. hely.
      26 Ujhelyi Nándor: Tabán. Bp., 1917. 69. p.
      27 Jenei Ferenc nyugdíjas közgazdász, 80 éves krisztinai polgár közlése, akitõl a Budai Sakkozó Társaságról is értékes adatokat kaptunk. Adatközlõnk sajnos a zárórát sose várta ki, így a búcsú-nóta mibenléte (pedig biztosan volt) egyelõre titok maradt. A regényrészletre egyébként Bevilaqua Borsody: Pest-budai kávéházak. Kávé és kávésmesterség címû óriási, de áttekinthetetlenül kusza és sokszor megbízhatatlan könyve is kitér.
      28 Kávésok Lapja 1929. március 15. „Kimutatás a fõvárosi zenés helyiségekben játszó cigányzenekarokról és azok szerzõdési határidejérõl”.
      29 Budai Napló, 1931. október 27.
      30. Literatúra, 1935. október 1., LXXIII. p.
      31 Völgyes Miklós riportja, id. hely.
      32 Budai Napló, 1936. augusztus 30.
      33 Budavára, 1936. augusztus 21. Itt jegyezzük meg, hogy a Magyar Közgazdaság 1936. július 30-i számának értesülése szerint egy kft. a régi Fila helyén „kávéház-éttermet és bárüzemet” akart volna nyitni. Ezt a kerületi elöljáróság a lap szerint valószínûleg elutasítja, mivel „semmi esetre sem forog fenn közszükséglet”. Nem is nyílt másik kávéház.
      34 Nem tévesztendõ össze idõsebbik fiával, ifj. Francsek Imrével, aki a Széchenyi-fürdõ strandjával írta be nevét a város építészet-történetébe, majd Iránban dolgozott tizenkét évig. Ott esett szovjet fogságba, és 1952-ben nyoma veszett a Gulag lágereiben.
      35 A Margit körút 40-ben a Casino kávéház helyén nyílt Magyar Világot és a régi Vígszínház kávéházból átalakított Viktóriát is õ tervezte. Ld. Vendéglátóipari Szemle, 1936. július 1; 1937 szeptember, november
      36 Budai Balogh Sándor: Három Philadelphia. Budapest, 1984. 7. szám, 21. p.
      37 Katona Jenõ: Egy kávéház halálára, Politika, 1948. március 27.
      38 Ruffy Péter: A pesti kávéház alkonya, Politika, 1947. augusztus9.
      39 Budai Napló, 1932. augusztus 19.
      40 Bevilaqua Borsody Béla írása, Budai Napló, 1932. szeptember 3.
      41 Budai Balogh Sándor: Három Philadelphia, Budapest, 1984. július, 21. p.
      42 Katona Jenõ: I. m. u. o.
      43 A Magyar Kávésipar tudósítása szerint 1922. február 15-én választják a testületbe.
      44 Bohuniczky Szefi: Emlékezés Szabó Dezsõre. Irodalomtörténet, 1958.
      45 A Vendégipari Munkás, a Kávéssegédek Szaklapja, a Fõpincérek Lapja majd Közlönye és a Vendéglõssegédek Lapja átböngészése után ezt bizton állíthatjuk.
      46 Bóka László: Arcképvázlatok és tanulmányok. Bp., 1962. 165-166. p.
      47 Nagy Péter: Szabó Dezsõ. Budapest, 1964. 474. p.
      48 A Nép, 1921. július 24.
      49 Pl. A magyar középosztály megteremtése, Philadelphia, 1935. október 10.; A középiskoláról. Philadelphia, 1935. október 16.
      50 Bohuniczky Szefi: I. m., uo.
      51 Karinthy Ferenc: Pesti kávéházak, magyar irodalom, Szivárvány, 1946. november 23. 8-9. p.
      52 Katona Jenõ: I. m., uo.
      53 Karinthy Ferenc: I. m., uo.
      54 Géczy István (1857-1936), az Országos Színészegyesület titkára, a Petõfi Társaság rendes tagja volt; 40 éves színészi jubileumát 1920-ban, a Budai Színkörben tartotta; ld. Gulyás: Magyar írók élete és munkái.
      55 „Literatusok inváziója Budán”, névtelen tudósítás, valószínûleg Bevilaqua Borsody tollából. Budai Napló, 1934. augusztus 30. 3. p.
      56 Orbók Attila (1887-1964), a két világháború közt baloldali lapok munkatársa, sikeres színmûíró. A Tünemény címû darabjából Hollywoodban film készült. Ld. UMIL.
      57 Vajthó László (1887-1977), tanár, 1930-1944 között a Magyar Irodalmi Ritkaságok 63 kötetét adta ki. Ld. UMIL.
      58 Balázs Sándor (1883-1982), 1917-tõl a Werbõczy (= Petõfi) Gimnázium tanára, õ érettségiztette magyarból József Attilát. Felesége Beczássy Judit írónõ.
      59 Babay József (1898-1956), a Petõfi társaság tagja, hírlapíró. 1935-tõl a Magyarság és az Új Idõk fõmunkatársa. A nevek a következõ cikkbõl valók: „Újjászületett a Philadelphia kávéház”. Budai Napló, 1936. augusztus 30.
      60 A Budapesti Hírlap, 1932. szeptember 3-i, a Budai Napló, 1932. szeptember 3-i és az Újság, 1935. szeptember 3-i számai alapján.
      61 Sándor Kálmán: Pesti kártyás. Mit kártyázik Budapest? Budapesti Napló, 1937. 3. 259. p.
      62 Budai Napló, 1931. április 22.
      63 A Magyar Sakkújság 1911-1913. számainak hírei alapján.
      64 Eddig három kötete jelent meg, szerk. Barcza Gedeon és mások, Bp., 1975., 1977., 1989. a negyedik kötet megjelenés elõtt áll. A második kötet Maróczy Géza önéletrajzát tartalmazza.


2018. március 8., csütörtök

142 éve : A PUSZTULÁS NAPJAI -ÁRVÍZ 1876
1876 március elején...

A Duna még mindig egész tenger, tömérdek szigettel. Csakhogy ezeknek a szigeteknek nincs barátságos természetük. Elöntött falvak, városok, tanyák azok, melyeken szorongás, inség és kétségbeesés uralkodnak szörnyű felsőséggel. Napok óta állnak vizben, s az áradat még mindig makacs és nem akar visszatérni a mederbe. A mit a rohanó ár el nem ragadt, a mit a nyargaló jégtáblák le nem tiportak, a viz áztatja szét. Ujabb meg ujabb víztömeg jön. A Duna hullámait a győrmegyei folyók: a Bába, Rábcza, Marczal nagy árjai is duzzasztják s febr. 28-án a megyében 55 falu újra viz alá jutott. Komáromnál a Vág özönlik, de nem annyira a Dunába, mert annak magassága visszanyomja vizét, mintsem a környékre. Az Ipoly, a Garam bőszültek, s Esztergom is kiállt egy második árvizet, mielőtt az első elhúzódott volna utczái közül. 
A főváros nagy részében a jobb parton csak tutaj és csolnak által lehet közlekedni. A Gellérthegyről tekintve, Budapest egy nagy földnyelv ; Újpest felől tenger van, mely ellepi Ó-Budát és a vizivárost a hegyek lábáig, s ellepi Pest felől a városligetig a kültelkeket, a gyárakat, a váczi-uti nyaralókat. Alól megint tenger van, mely a vasúti összekötő hidnál a pesti részbe törve, elborította a soroksári utat a vágóhíd körül, (ott ázik a honvédmenház is) és a soroksári védgát védelmezi az alacsony Ferenczvárost. Buda felől a Gellérthegy alatt van az alsó tenger másik fele, s ellepi az egész Lágymányost, Albertfalvából csak a házak látszanak ki, Promontornál a déli vaspálya is viz alatt van. Azontúl a nagy Csepelsziget valami posványos lápnak tetszik. Egy-egy domb, egy-egy földgerincz, fák és a csepeli torony látszanak ki. A pesti részen vannak utczák, egész városterületek, melyek 19 lábnyira fekszenek a Duna nulla-pontja fölött; alig néhány ölnyire a folyamtól a molnár-utcza csak 20 lábnyi, a váczi-utcza és a városháztér 20—21 lábnyi. Az árviz pedig 24 lábnyin felül szágulpott. A budai részeken mindaz el van öntve, a mi alacsonyabb a Duna árjánál, mert ott nincs oly magas kőpart, nincsenek a város szélén védgátak. Ott 18 lábnyinál Ü-Buda felől megkezdődött a kiöntés. 
A pesti városrészt a partokon és gátakon kivül az éberség és gondosság védte meg. Egy kis rés valahol, s a viz ellenállhatatlan erővel tolul be. Nem is kell sokáig törnie, csak valamelyik csatorna legelső utczai nyilásáig, s azon át el van öntve feltarthatatlanul a város. Egy rést, mely a váczi országút töltésén a belsőbb védgát megkerüléséhez nyitott volna folyást, betömték cementtel. Nem tudták azonban már megerősiteni az úgynevezett Viktória-töltést, melyet a rohanó ár jéghasábokkal ostromolt, s febr. 25-én esti 6 órakor be is törte néhány pillanat alatt, másfél ölnyi magasban árasztva el az ott levő gőzmalmokat, a Zarzetzky-féle gyufagyárat, a donga-gyárt, a vasedény-gyárat, egy emeletes részvény-liázat, melyben munkások laktak. Több száz ember szorult itt meg, kiket a legnagyobb kétségbeesésből mentettek ki. 
Febr. 25-ikének estéje volt a legkínosabb a pesti részeken. A város fölött és alatt nyomult az áradat, s minden attól függött, mennyire növekszik még, s a Széchenyi által emelt töltések meddig birnak ellentállni. Az Ercsinél álló jégtorlasz miatt nem volt szabad lefolyása a Dunának, s a jég egyszerre csak megérkezett Vácz alól, őrületes gyorsasággal rohanva, s korbácsolva a viharos felső szél által. A folyam és jég azonban Ercsi alatt balra kanyarodott a Csepelszigetnek, s ennek derekán áttörve, a soroksári Duna-ágba (mely Pest felől a szabályozás következtében el van zárva) rohant. E pillanattól a jég zajlása és a viz lefolyása uj medret nyitott, az apadás bekövetkezett, s a főváros megmenekült a még nagyobb veszélytől. De annál borzasztóbb sors várt a szigetség falvaira, melyek mind a jeges vizárba jutottak. A veszedelem tovább pusztított a partokon, széttörte a gátakat s neki ment a Ivis-Kunságnak. Még Kun-Sz.-Miklós és a távol eső Szabadszállás is elöntetett.

Vasárnapi ujság 1876 március 5

A Duna folytonos aggódásban tartja az embereket. 

Lassú áradása nem fenyeget ugyan uj veszélylyel, hanem szaporítja az eddigi bajt. Csak a Vízivárosban még mindig 179 ház áll viz alatt, folytonosan rongálva azokat. Aztán a folyóhoz közelfekvő házak pincéjébe is mindig több viz szivárog. Sőt távolabb pontokon is talajvíz kezd mutatkozni, a miből sok baj eredhet. A csatornák vizével is csak alig birnak boldogúlni, kivált midőn egy-egy szivattyú csöve, (mint közelébb a plébánia-templom előtt,) megreped. A vízvezetéket elzárni közegésségi szempontból nem lehet, hanem újra figyelmeztetik a lakosságot, hogy takarékosan bánjék a vízzel s a nagy mosásokat halaszsza tovább.
Kérelem nemes emberbarátokhoz.Még mindnyájunk szive remeg a közelmúlt napok szomorú eseményeinek emlékétől és még szemünk előtt ama pusztulás és vész nyomai, mely fővárosunkat és vidékét oly véghetetlen nagy csapással sújtotta. Évek fáradalmainak gyümölcse, a szegény nép kuporgatva gyűjtött vagyonkája egy perc alatt az árvíz martaléka lett és a hömpölygő árból a csupasz meztelen életnél alig menthetett meg mást. Kenyér nélkül, ruhátlan, kétségbeesve sorsukon, ránk tekintenek e szerencsétlenek és könyes szemeikhől egy esdő kérelem szól hozzánk: 

»Segítsetek !« 

És mi ne segítsünk a nyomor e gyermekein ? E nagy és nemes feladat részben való teljesítését vállalták el az összes budapesti jótékony nőegyletek képviselői, a midőn elhatározták, hogy teljes erejükből iparkodnak a szerencsétleneken itt a fővárosban, nemkülönben a vidéken is segíteni. Az élelemről már gondoskodva van; a legfőbb szükséglet most a ruházat. E végből fordulunk minden helyben és vidéken lakó nemes emberbaráthoz: adjunk ruhát e szerencsétleneknek, adjon mindenki tehetségéhez képest, (férfiaknak, nőknek vagy gyermekeknek valót), vagy pénzt, melyen azt megvásárolhatjuk. A legcsekélyebb adomány egy-egy könnyet töröl, egy- egy fájó nyomort enyhít. Adakozzunk! Összetett vál
lal talán elérendjük kitűzött célunkat, hogy enyhítjük némileg a szerencsétlenek sorsát, a kik most fázva, ruhátlan, kétségbeesve esengnek segélyért. A kegyadományok átvételét a következő hölgyek voltak szívesek elvállalni: az első kerületben (vár, Tabán) 

Tisza Kálmánné, a min. elnöki palotában; a másodikban Hollán Ernőné (lánchidépűlet;) a negyedikben gróf Teleki Sándorné (szervita tér 2. sz.,) Kralovánszky Istvánné (Lipót-utca 31 sz.,) Damjanich Jánosné (papnövelde-utca első sz.); az ötödikben: Bohus Szögyény Antonia (kétsas-utca 19. sz.), Bischitz Dávidné (Thonet-udvar,); a hatodikban Adler Hedvig (Rom- bach-utca 7. sz.) Brüll Miksáné (váci-ut 7. sz.); a hetedikben Balogh Istvánné (kerepesi-uti bazár;) a nyolcadikban Glatz Antalné (országút 34. sz.) Marschalkó Leonné (József-utca 5. sz; a kilencedikben Braun Lajosné (üllői-ut 64. sz.) és Tavaszi Endréné (üllői-ut, köztelek.) 

Budapesten 1876. márc. 3-án. 

A összes budapesti jótékony nőegylet nevében: Bohus Szögyény Antónia elnök, Kunffy József jegyző.« E bizottság már tegnapelőttig nyolcvan személyre való ruhát gyűjtött. Ä főraktár a Wurm és Mária-Valeria utcák sarkán álló házban van.
Fővárosi Lapok 1876. március (49-74. szám)1876-03-05 / 53. 
számTisza Kálmánné urhölgy szerdán a tabáni, vízivárosi, budaujlaki ínségeseket meglátogatta Jekelíalussy Lajos min. tanácsos és Kovics kapitány kíséretében. —u.ott 1876. 03.11

2018. március 5., hétfő

LEBONTOTT ÁLMOK KORCSMÁI

3.Tabáni bormérők, korcsmárosok, vendéglősök       
    névsora   

      
     Krausz Lipót, a Mély Pince korcsmárosa

“A bormérő, aki olyan gyorsan kitalálta a letelepedett vendég gondolatát, nem csak  boraival  foglalkozott, hanem versírással, festészettel, szobrászattal és zenével is. Hiába mondották,  hogy elegendő lesz, ha a művészetnek csak egyik ágát tökéletesíti, legyen költő vagy festő, szobrász, muzsikus, de ne mind a négy egyszerre, a derék bormérőt azonban nem tántoríthatta el senki se. Egy azonban bizonyos : mégis csak bormérő tevékenysége volt a legrokonszenvesebb, mert aligha fordult volna meg nála annyi művészember, ha nem lett volna tele pincéje mindenféle jó borral.”   –írja Hargitay István A nyári nap c. novellájában a Mély Pince korcsmárosáról, Poldi bácsiról. A szomjazóknak -legyenek akár tabáni polgárok ,vagy pesti írók,festők , szobrászok, álmodó bohémek- enyhülést nyújtó korcsmárosok megérdemlik,hogy  nevük megörökíttessék az utókor részére. Az alábbi nevek alatt az adott időpontban a hozzájuk tartozó kocsma ill. vendéglő  tulajdonosai vagy bérlői értendők..Házastárs csak akkor szerepel a névsorban ha özvegyként  tovább vitte az üzletet.
a

 Almássy Józsefné özv.                     Alsóhegy u 80             1888,90,91,92,93,94,96,97                         
 Almássy József                                 Aolsóhegy u 143          1880-81
                                                         Felsőhegy u 92            1901,02,03.
Ábel Ferenc                                       Felsőhegy u 287          1880,81
 Ábel József                                       Attila u 67                    1900,01
                                                           Attila u 119                  1898,99
Ábel Károly                                       Aranykakas u              1883,84,85,86
                                                          Attila u 119                   1898
Ábrai Samu                                       Gellért rakpart 1         1903,04,
Ábrai Samuné                                    Döbrentei tér 13          1906-07
                                                          Gellért rakpart 1          1908,09,10,11,12,13,14,16
Adamsky József                                Fehérsas u 4             1882, 1883-84,85,86


Ádám István                                    Mészáros u 12                1913
Ádám Istvánné                                Mészáros u 18                1922

Albecker Antal                                      Holdvilág u 7                   1891,92.94,96,97,,98,99
                                                             Hullám u 15                     1901,1902,03,04,05,
                                                                                                      06,07,08
Ambrus József                                      Szilva u 4                        1891,92,94,96,97,99,
                                                                                                      1901,02,03,04
                                                                                                     (Szikla u4?)
Árgay Bódog                                          Gellérthegy 10817            1894,96
                                                             Gellérthegy 10719           1896
Aszner János                                       Mészáros u18                   1913
Avar László                                         Görög u 17                       1905,1906,07,08,14,16
                                                             Hadnagy u 3                     
                                                                              ,                       1903,04,05,1908,10,
                                                                                                      11,12,13,16,22
                                                             Hadnagy u 5                      1904,05
Avar Lászlóné  özv.                            Hadnagy u 3                         1928
Avar Mihály                                        Kereszt u 19                       1907,08,09,10,11,               
                                                                                                        12,13,14,16,22,28 
18
                                                         
B
Bagyik Vilmosné,özv
                                                              Árok u 20                       1928 után
                                                             Palota tér 5                     1928
                                                              Hadnagy u 29?              1913
                                                              Hegyalja út  2                 1928
Bálint Gyula                                         Rudasfürdő                     1894
Balla Károly                                          Hegyalja út  2                  1928
Bánótczky Mátyásné                            Árok u 24                          1916
Barabás József                                      Rudasfürdő tér 1              1885,86,88,90,91,92
                                                             Döbrentey u 54                 1883,84,94
Bartsch Béla                                        Kereszt u 19                     1906,07
Baruch Jakab                                      SztJános u 5                   1898
Bauer József
                                                              Attila u73                         1891,92               
                                                              Attila u 70                        1899
Bayer János                                           Gellért rakpart  6              1890
Beliczay József                                      Attila u 375                       1880,81
                                                              Felsőhegy u 74                1890,94,96,97,98
Berger Ármin                                          Dobrentey u 42                 1885,86
Bereczky Ferencz                                   Kereszt tér    15            1882,85,86  B
Berghoffer J                                            Festungsauffahrt 612  Hirschenplatz   1873
Beyse   Erzsébet                                     Sáncz u 2836a               1888
                                                               Gellérthegy 10874         1890,91,92,96,97,99
Bezák Pál                                              Naphegy u 27                1905,1906 07
Bikics Antal                                           Domb u 17                     1891,92
Bittermenn István                                Hadnagy u 39                1883,84,85,86                                                                     
                                                              Kereszt u 21                  1891,92,94,1896,97

                                                                                                           (tér-21?)
                                                              Naphegy u 10445          1899
Bíró György                                           Kereszt tér 8                  1891,92
Bleicher Márton                                    Gellérthegy u 3              1913,14,16,22
Blédy Adolf                                           Attila u 81                       1880,81.83,84,85,86
Blédy Mórné                                         Attila krt 20                     1901,02
Bognár Lipót                                        Kereszt tér 16                 1899
Bogisits Antal                                       Aranykakas u 19             1891,92,94,96,97
Bojcsics Simon                                       Ív u 10                             1882,83,84,85, 
                                                                                                            86,90,91,92 
                                                                    A   három   nyolczashoz”
                                                                    Ív u 759   1880,81
                                                               

           
                                                                                                                                                                         
                                                                 Szarvas tér 4        1894,96,97,98,99, 
                                                                                                     1900,1901,02,
                                 

Bojcsics Simonné.özv.                               Szarvas tér 4        1902,03,04
Borbély József                                          Fő u 548              188,81
                                                                                                         Az arany Lúdhoz
Bosnyákovits Mátyás                               Horgony u 5        1894
Both Dániel                                             Gellérthegy,?       1914,16

Brandits József                                           Hadnagy u 35     1913,14,16
                                                                    Kereszt tér 16     1916
                                                                    Hegyalja   út 2?   1913
Brankovits Péter                                        Dobrentei u 9        1882,83,84
Brantner István                                         Attila u 45             1922
Bráth Benedekné                                       Hadnagy u 41       1911,1912,13,14,16
Bráth Ilonka                                              Hadnagy u 41       1907,08,10
Brems István                                              Árok u 24              1912
Breuer Ferenc                                             Attila u 6                 1907-08
Bruckbauer György                                    Virág Benedek u    1906,07                               
Bruckner György                                        Rudasfürdő            1888
Bruckbauer  Mátyás                                  Hadnagy u             1903,04,05
Bruckner Károly                                       Attila u 14              1908 V
Buchmüller Ferdinánd                               Rudasfürdő tér 4    1882,83,84
Bucsek J                                                     Gellérthegy u 47       1880,81
Buhász Károly                                           Szarvas u 4          1898,1899
Burger   Ferenc                                          Felsőhegy 71       1903,04,05
Burger József  (Bürger)                              Fehérsas u 4        1903,04,05,1906,         
                                                                                                               07,08,10,11
Bürger József  (Burger?!)                            Horgony u  5       1899,1900,1901,                                                                                                   
                                                                                                             02,03,04
                                                                    Fehérsas tér 4     1904,05
                                                                    (téves,helyesen Fehérsas u 4)
Burger Józsefné özv,                                  Kereszt tér14       189
Burger Lipót                                               Gellérthegy u 5     1908
Burger Lipótné                                           Gellérthegy u 5    1909,10,11  V
Butsek József                                             Gellérthegy u 1    ,92,94
Butsek János                                              Gellérthegy u 1    1896,97
48
                                                   
C
Csapky János                                            Alsóhegy u 88          1880,81
özvCsaudinger Jánosné                            Naphegy u 23          1899,1900,01
Cservenka János                                       Hadnagy u 27          1885,86
Cséri József                                               Attila krt 58              1910,11,12,13,14
Csináló Johann                                         AUSSER DER Linie 11873
Csincsa  Stefan                                        Ankergasse 399      1873
Csizek János                     
Capilleri Károly                                       Alsóhegy u 22        1882
                                                                 Kereszt u 19           1898,99,1900,01,
                                                                                                            02,03
Csizek János                                            Attila u 9                  1900,
                                                                 szt János rér 2          1905,06,1907,08,
                                                                                                           10,11,12,13,1914
                                                                  Attila u 53               1898,01
                                                                            közösen Neubauer Antallal „a három       
                                                                            kapáshoz” «z. den  dreiHauern»
                                                                           Attila u 61                       1898
Csizek József                                             Attila   krt 2              1903,04
Csilling Kálmán                                         Attila u 14                1910,1911,12 V
Csillag Kálmánné                                       Attila u 14              1913,1914 V
Csináló Johann                                           Ausser der Linie 1  1873
Cziegler Jenő                                              Czakó u 1/3          1928 V
Csekus József  ifj.                                       Czakó u 28             1900,01,02,03
Csekus József                                            Domb u 8               1899,1900.01.02.03
                                                                    Holdvilág u 19        1888,90,91,92,94, 
                                                                                                              96,97,99,1900,
                                                                                                               01,02,03,04,05,                           
                                                                                                              06,07-08,10,11,12               
                                                                               Holdvilág u 836     1880,81, 82,83,
                                                                                                                84,85,86
Csóka László                                              Kereszt tér 12          1922,28
Csóri Sándor                                               Hadnagy u 39         1900,01
17

D
Danzig Ignácz                                            Ív u22                              1888
özv.Daschinszky Antalné                       Attila u 2                   1890
Deutsch J                                                 Fő u 565              188081, Az arany Naphoz
Deutschel Ferdinand                                Viraggasse 538       1873
Dévits András                                           Hadnagy u 784         1880,81,1882,82,84,85,86
Dick József                                              Aranykakas u 25             1916,22
                                                                Attila u 67   
                                                                                      1904,05,1908,1909,10,11,12,13,14,
Dick Józsefné                                          Attila u 67                           1906,07
Dinár János                                             Döbrentei tér 2   1916 V
Divald József                                          Döbrentei u 4                   1891.92 ,94,               
                                                                  Csend u 12               1896,97,98,99,1900,01
Dietz József                                             Döbrentei u 3           1906,07
Dietz S                                                     Döbrentei u 3      1906,07                   
Ditz Zsófia                                               Attila krt 60      1904,05
Dörflinger György                                    Felsőhegy u 57                  1983,84,1888,91,92
Deutsch J                                                  Fő u 565              188081, Az arany Naphoz
Dobozy Michael                                        Hauptgasse 567      1873
Dumits Wenzel                                       Hauptgasse   569
Doktor László                                          Gellérthegy 10634              1900,01,02,03,04
16
                                                       
E
Eberhart Pálné                                          Hullám u 15                        1891,92
Ertl Ferenc                                                Árok u 20                 1909,10,11,12,14,1928
Eichberger J.                                              Egyház tér 3/a                 1882,83,84,85,86
                                                                   Gellérthegy 10711           1888,90
                                                                   Hadnagy u 540                1880,81
Elmann Károly                                           Felsőhegy u 104             1882, 83,84,85,86
                                                                     Felsőhegy u 184               1882
                                                                     Gellérthegy 10733           1899
Elmann Károlyné                                       Felsőhegy u 104               1891,92,1894
Eberhart Pálné                                            Hullám u 15                        1891,92
Ertl Ferenc                                                 Árok u 20   1909,10,11,12,1914
Esküdt Imre                                               Apród u 11,12,6                              1912
8     
         
F
Fallner Matthias                                           Ankergasse   429          1873
Fejér Frigyes & Kovács Sándor                    Döbrentei tér 2                 1913 V
Figyelmessy Ferenc           Gellérthegy 10614            1890
Finaberger Károly                Apród u 2- 4                      1907,08
 Freund Katalin                   Apr ód  u 1                      1885,86                                             
Fukáts János                      Attila  u14,   1901,02,03,04,05,06,07                             
FürstH   Tódor                    Attila u 35                   1890,91,92                       
Friedländer M                         Attila u 44              1882,83,85,86                     
Fleischer Sándor                   Döbrentei u 24        1904,05,06,07
Fleischmann Adolf                 Hauptgasse     584?
Fleischmann   Ignácz             Döbrentei u 52                1896,97
Fleischmann Zsigmond       
                                              Döbrentei u 52               1900,1894,96,97,98,99,01
                                              Attila krt 58                      1901,02,03,04                           
Fodor Berczi                          Gellérthegyi kioszk           1905,06,07                     
                                             Gellérthegy 13143             1908 V
Follner Jakab                        Attila u  21                     1900
Friesz Mihály                           Gellérthegy u 53        1891,92,94,96,97
Gajdusek Adolf                    Fő u 592                   1873
Gapkai  János                          Alsóhegy u 22            1882,83,84 ,85,86   
 Gál János                         Gellérthegy u 75        1880,81
Gergye Sándorné                     Gellérthegy 10874       1894,96,97
Gerstl Ferenc   
                                                  Kereszt tér 16      1899
                                                Hadnagy u 39       1899?
                                                 Czakó u 1    1909,10,11,12,13,14,16 V
Gerstl Ferencné                      Szög u 7            1901,03,1904,05,06,07,08
ifj Gerstl Ferenc                      Kereszt u 6               1928 V
                                                  Czakó u 3                 1922
özv.Glocker J                          Gellérthegy u ?            1880,81
Glumszky Vendel                    Attila u 642               1873
Glück Ferdinand                     Festungauffahrt 610  1873  “Az arany kehelyhez”
                                                 zm golden Becher”
Gömböcz József                    Attila krt 16                 1912,13 ,14
Gramisch Miksa                      Mészárosu 10               1922,28                   
Graz Miksa  (Mór)                    Szarvas tér 4              1922,28
Grim József                             Árok u 24                   1913,14
Grösztenberger Ede                Fehérsas u 8           1882 ,83,84 ,85, 86,1891,92       
özv Grösztenberger Edéné    Fehérsas u 8          1899,1900,1900,01
Grösztenberger N-né               Fehérsas u 8         1901.02,03nb
Grösztenberer István               Fehérsa u 8          1903,04
Gruber József                          Döbrentei u 4        1888
Grübler Mór                            Attila u 1             1907-08
Grünfeld Lipót                          Döbrentei tér 6          1904,05

                                                                                                           Forrás:Budai Hírlap 1904 szept 4
                                                                                                           II. évfolyam 101.szám

Gubesch György                     Szikla u 335              1880,81
Gulrich Jakab                         Attila krt16                         1916
Gulyás S                                  Hegyalja út 23        1906,07                               
Győrffy Johann                       Alte promontorer  str 21      1873
özv Győrffy Jánosné              Döbrentei u 6           1882,83,84

                                                 


H
Hafner Károly                 Mészáros u 11         1883,84,85,86 a mezitláboshoz
Hajdú Péter                    Döbrentei u 9              1916,22,28 V
Hajós Károly                   Aranykakas u 5             1904,05
Halupsky Istvánné          Kereszt tér 16               1905,06,07,08,1909,10,V
                                          Kereszt tér 5              1911,12,13
                                         Kereszt té13               1911,12,13
Hang József                   Aranykakas u 5  1891,92,94,96,97,98,99,1900, (01,02,03-
                                          jános  )            1911,12,13?   
Hang János                   Aranykakas u 5         1901,02,03
                                        Szög u  817                 1880,81
Hanser K,J,I                    Hadnagy u 35             1911,12,13               
Harbon József                Árok u 26                      1900,01
Harl G                              Hadnagy u 538            1880,81
Havas József????????????????????????????????????????????
Hauberl István                Czakó u 4                      1891,92
Hauer Ignécz                  ÍV u 759  (Bogengasse)                  1873
Hausknecht János          Gellérthegy u 41               1899
Häuser  K.I                     Kereszt tér 17                   1910
                                       Kereszt tér 16                     1912,13
Heckenberger  Mihály      Hadnagy u 525           1880,81
Hecker György                Döbrentei tér 4          1894,96,97
                                        Palota u 28                 1898
                                        Döbrentei u 35        1901,02
Hegrei Albert                   Rudasfürdő tér 3                 1888
Heindl József                  Aranykacsa u 8          1888,90,91,92
                                        Aranykacsa u 710           1880,81
Hembach Kamilló            Görög u 17                   
                                          Egyház tér                   1899 
Hercig  József                 Mészáros u 13            1928 V   
Herluska (ifj.Herlicska)Lajos  Apród u 6      1905,06,1907,08,09
Hetlinger János               Hadnagy u 9             1922
özv.Hetlinger Jánosné     Hadnagy u 9               1928 V
Hicker Jenő                     Fehérsas u 4                 1901,02,03.
Hierwarter Antal               Gyula u 7               1891,92,99
Hierwarter Mátyás           Horgony u 64          1890
Hierwarter Mihály            Horgony u 64        1891,92,94,96,99,1900,,01,02,03,04         
Hierwarter Mihályné        Horgonyu 64                1904,05
                                        Horgony u 66                   1890 
Hitzinger József              DÖBRENTEI TÉR 5    1914   V                                                           
ifj.Hochhauer János        Felsőhegy u 100            1902,04,06,07,08
Hochstein Mátyás           Fehérsas u 4                   1912,13 V
Hofbauer Jánosné          Gellérthegy u 9            1901,02,03,04,05       
Hofbauer Lipót               Fehérsas u 4         1888,90,91,92,94,96,97,99,1900
Holczinger I                       Fehérsas u 9      1906,07
Holczinger Józsefné           Fehérsas u 10            1908, 1909 V
Holczinger Józsefné            Fehérsas u 8           1909,10,11,12,.14,16 V
Höflinger Eleonóra              Felsőhegy u 61          1891,92
Höflinger Fülöp                     Felsőhegy u 64     1882 ,83,84 ,85,86, 96,97
Höflinger Fülöpné                  Felsőhegy u 64      1899
Höflinger István                     Szikla u 31          1905,06
Hötzel József                         Lepke u 3              1894,96,97
Hollenrein Ferencz                Attila u 35                    1900,01
Horváth Antal                         Kereszt tér 1                     1882
                                                szt. János u 1         1882,83,84,85,86,88,89 A
                                               zöld fához
                                               Kisgellérthegy            1899
Hornyák János 
                                              Hadnagy u783       1873
                                              Hadnagy u 493      1880,81
                                             Hadnagy u 777      1882,83,84,85,86
                                             Hadnagy u 45   1885,86,94                                                                               
Horovszky F                       Attila u 67           1882,83,84
Horváth Antal                    szt JÁNOS u 1      1883,84,85,86
                                           z.grünrn Baum
Horváth Benjámin             Döbrentey u 48   1885,86
Horváth Jánosné              Döbrentey u 38    1885,86
Horváth József

                                                Hadnagy u 9      1908,09,10,11,12,13,14 V
Karlócáról személyesen hozta fel dunai uszályokon  az un “karlócai ürmösbort” hordószámra cask saját kimérésre
                                               Árok u 62            1910,11, 12,13, 14, 16
Horváth József                      Hadnagy u 8-10 (Rácz Fürdő)    1911
Horváth Sándor                 
                                                 Döbrentei u 9            1909 V
                                                Döbrentei tér 2           1911
Heindl József                         Aranykacsa u 8      1888,90,91,92
Huber István                          Felsőhegy u 110   1908, 1911,12,13,14,16
Huber István                          Hadnagy u 66   1909,10 V
Huber Istvánné                      Felsőhegy u 110                  1907,08
Huber János                          Gellérthegy u 82     1880,81
                                                Gellérthegy u 67   
                                                  1891,92,94,96,97,99,1900,01,02,,03,04,05                 
                                              "a borforráshoz"
Huber József                        Gellérthegy u 48      1880,81
                                              Gellérthegy u 3            1891,92
                                             Gellérthegy u 5         1906,07
Hutter és Paulhei                 Attila krt 19/21     1928 V
Hummer,Lorencz                 Attia u 639          1873
Huszár Ilona                         Hadnagy u 20     1910,11
56
                                                 
I
 Iberer Márton                 Attila krt 27                 1882,83,84
Illics Bertalan                  Fehérsas u4             1914       (Tóth Mátyással)
Iricz Adolf                       Döbrentei u 54       1896
3                               

Járossy Józsefné             Hadnagy u 5       1883,84,85,86    (zum Schiffer)                                       
Jurák Járosi  Dániel           Hadnagy u 5            1891,82,94
Mihály   (Miksa)                Gellérthegy u 3     1906,07, 1908
Jungblut Leopold               Horgony u 445       1873
Jurák Miksa(Mihály)           Gellérthegy u 3         1906,07,08 V
                                          Mészáros u 18              1910,11,12  V
                                           Mészáros u 20  1916,22, 28V
5                                             
k
Kabon József

                                        Attila u 32         1882,83,84,86,88,90,91,92,94,96,97,98,99
                                        Attila u 658             1880,81
                                        Árok u20              1904,05,1911
                                        Palota tér 5         1901,02,03,04,1908,12,14
Kaiser Antal                     Hadnagy u 517     1880,81
                                       
                                      Hadnagy u 19    1882,83,84,85,86
                                      Fehérsas tér 11    1891,92,99 1894,96,97,1900,01,02,03,04
Kajtár Károly                   szt János tér 5      1908, 1909
Kandl Samu                     Döbrentei tér 6     1885,86,96
                                         Döbrentei u 5    1883,84 ,85,86,1888,91,92,96,97
                                        Horgony u 1        1890
Kasza Ignácz                  Döbentei tér 9     1894
Keller Ferenc                  Szarvas u 12      1914
Keller Ignácz ?              Attila krt 60     1888-1922 füszerkereskedő
Kemény István               Hegyalja út 21    1903,04
Keiner Ferencné          Attila u35         1914 V
Kenessy Gusztáv          Attila u 14      1907,08
Kerntler Ferenc              Szarvas tér 3    1883,84
Kertser Jakab( és  Katalin )  Naphegy u 21  1890.94,96,98,99,1900,01,1902,03
                                        Naphegy u 25    1905,1906,07,08,11
Kertser S                       Naphegy u 113   1880,81,82,83,84,86,88
                                      Naphegy u 21        1890
                                       NAPHEGY U 25   1901,02,03,04,05,,08 ,10,11
Kintzner Károly           Szikla u 6           1885-86                       
,K.I                                    Aranykakas u 535
Kilián István                  Hegyalja út 22        1910,1911,12,13,14 V
Kluzátsek Antal            Várkert rakpart 36    1880,?
                                      Gellért rakpart  38  1883,84,85,86,90,91,92
Kluzácsik Ágostonné Gellért rakpart 38   1894
Klajo M                          Kereszt u 695       1880,81
                                      Kereszt u 13  1882, 83, 84,,85,86,88
                                      Kereszt u 19  1890,91,94,96
Klein Mór                     Attila krt 58   1904 ,05
Klein Henrik                Döbrentei tér 2      1928 V
Kocsis Franz               Donaueile (Dunasor 41)1873
Kocsis Ferenc              Hegyalja út 22       1904,05
özv Kocsis Ferencné   Hegyalja út 22     1922,28
Kollár Gyula               Attila u 17   1909,10,11,12,13,14,16,22 V
Kolbai István               Döbrentei tér 5     1905,06
Kopper Ferecz            Hegyalja út 22    1903,04
Kopper József             Szarvas u 4    1882,1891,92,94
Kopper Károly              Kereszt u 682    1880,81                                 
                                      Kereszt u 4      1882,83,84,91,92,94
“a Tabáni Első Magyar Asztaltársaság augusztus 24-én a tabáni Kereszt utcza 4 szám alatt özvegy Kopper Károlyné HÁROM PINTÉRHEZ címzett vendéglőjében
Kossuth Lajos névnapja alkalm,ából hangversenyt és közös vacsorával összekötött ünnepséget rendez.A műsor este 7-kor , a közös vacsora este nyolckor kezdődik. A vacsorajegy 45 koronába kerül.”
Forrás: Budai hirlap 1892 augusztus 20I.évfolyam 14. számq

                                           
Kohn Vilmos                 Horgony u 6           1890,1899,1900,1900,01
Kopper Károly              Kereszt u 4           1882,83,84,85,86,91,9,94
Kopper Mátyás            Szarvas tér 677    B
                                      Szarvas u 4              1883,84,85,86
Kopper József               Szarvas u 4            1891,92
Kotschy Erzsébet          Attila u 19   1882 1883,84,85,86 a3 kapáshoz
Kováts József               Kereszt u 19      1904,05,06 S
Kovács Sándor             Döbrentei tér 2       1913,14*
Kovács Susanna           Fő u 561
Krandl Ludwig              Schulgasse 627        1873
Kratschner Ferenc       Döbrenetei u 37  1897
Kriszt Sándor               Hegyalja u 22        1906,08
Krizsmann Károly       Kereszt tér 15       1882


Krausz Lipót                   Fehérsas  u 4     1922,28 (Mély Pince)V
Krivánszky Johann           Fő u 573     1873
Krizsánovits  István          Kör u 4          1891,92,98,1901,02,03,06,07,08
                                         Csend u 12   1928
                                        Csend u 30    1922
                                       Czakó u 26      1900,01,,02,03,08
Krizsánovits József         Kör u 9     1891,92,
                                        Czakó u 26    1900, 01,02,03,08
Krötzel Ferencz                Ív u 28                1888
Kubesch György              Szikla u 25           1885,86,88,90,91,92
Kubesch J,M                     Szikla u 369    1880,81
Kundl Samu                      Döbrentei tér 5   1885,86,1896
Kutscherka Lajos             Attila u 27 (Tóth Ferenccel) 1928
51                                         
l
Lamos István                            Döbrentei u 37       1882,83,84,85,86
Laczkó György                          Attila    u 35                            1912
Laitzinger Alajos                      «Gellérthegyi nagy vendéglő 1910
                                                  Gellérthegy u 5                  1910,1911
Lattmann Anna                         ÁROK U 34                       1908
Lauffer János                           Várkert rakpart 57                1880,81
Lefkó Sámuel                           Döbrenei u 24             1901,02
Lehely Anton                            Donauzeile 53                 1873
Lékó G                                     Attila u 35                       1913
Lelepetz Balázs                       Fő u 576                         1873
Lentner Alajos                         Gellért rakpart 25 1883,84,85,86,88,90,91,92
                                                 (Leutner)
Lentner Alajos                          Gellért rakpart 26  1894
                                                  Aranykacsa u19  1899
                                                   Aranykacsa u 8      1900,01xx
Liebisch Ferencz                     Alsóhegy u 30                 1882 ,83,84,85,86B
Lineberger Károly                    Döbrentei u 4                1905,06,07,08,10,11,
Lineberger Károly                    Ybl Mikllós tér 8             1910 V
Löffelman W                             Szarvas tér 4                       1885,86                     
özv.Lőwy Frigyesné                 Ív u 6                            1908
                                                 Kereszt u 7                1905,06
Lőwy Samu                             Döbrentey u 46         1899
Lubik Miklós                             Kereszt tér 7              1891,92
Lulay Ádám                             Gellérthegy u 3       1911
Lutró János                             Kereszt u4             1901,02
Lux Károly                               Döbrentei u 4         1882,83,84
22

                                                 
M
Maczek András                         Aranykakas u 7-9              1913,14,16
Major János                             Apród u 6                     1913,14,16,22,28 V
Makos János                          Attila u51                   1916               


                                                Attila u 40         1882,83,84
Mákos János                          Attila u 51         1909,10
Mallár Antal                           Döbrentei tér 2  1909,10,1916 V
Malmarits Ignácz                  Bocskay tér 7    1883,84,85,86,1900,1901,02 ,03,04
                                             Kereszt u 11      1891,92,94,99,1900,01,02,1903,04,06, 
                                             07,08,10,
özv. Malmarits Ignáczné       Kereszt u 11     1904,05,06,08,09 ,10
                                             Bocskay tér 7      1908,1909,10 V

Malmarits István                    Bocskay tér 726       1880,81    pálinkamérő
                                             Kereszt u 11    1882  ,83,84,95,96,88,90,91,92,
                                             94,1902,03,06,07?
Mandl Nándor                     Várkert rakpart 69    1880,81                           «az arany           
                                             oroszlánhoz», «z. qoldenen Löwen»
Mann Antal                         Kereszt u 4     1904,05
                                            Döbrentei u 5    1908
                                             Döbrentei tér 5      1909,11,12Marada György                      Alsóhegy u 51             1891,92
                                                Alsóhegy u 55             1894
                                                 Hadnagy u  u  27       1896,97,98,1899,1900 ,01                 
Marada József                 Hadnagy u 23       1907,08  ,09,10,11,12,13,14 ,16 ,22,28 V
Marada Lipótné                    HADNAGY u 39      1901,02
                                              Kereszt tér 16       1902,03 04,05
Markovits Domokos          Döbrentei tér 5    1906,07,08,1909,10,12 ,13 V 
Mattmann József               Gellérthegy u 13  1891,92,94,96,97
                                          Gellérthegy u 15    1891,92,94,96,1899
Mattmann Lipót                 Attila u 87          1891,92
Matics Károly                     Fehérsas u 6     1904,05
 Máthé Ambrus                  Görög u 17      1900.01,02,03,05
                                           Attila u 4            1907-08
Mayer Károly                          Attila u 2              1880,81
                                                Attila u 40         1882,83,84
Mayerberg Ignácz              Naphegy u 23     1901,02                           
Meisels Lajos                      Apród u 6         1899
Merta M                               Gellért rakpart 40 1882,83,84
                                           Gellért rakpart 34    1880,81
Meszta Michael                  FŐ U 573       1873                         (Krivánszky Johannal)
Meixner Ferenc                 Attila u 143    1888,90
Melkert Károly                  Gellért rakpart 18        1890
Miakics Ferenc                  Gellért rakpart 4       1890
Miátovics Anna                  Aranykakas u 712       1880,81
Mihálovits Franciska      Várkert rakpart 51   1880-81  B
Mikulásik Ferenc              Attila krt 16    1899,1900,01,02,03,04,05 ,06,07
Millner András                 Hadnagy u 3    1882, ,83,84
Minikusz  Károly               Hadnagy u 20                     1907,08,09
Mintz Adolf                       Gellért rakpart 33                1882,83,84
Mittl Szerafin Ferenc       Gellérthegyi Kioszk           1928
 Mocs  Fridrich                  Hadnagy u 540        1873
Moldánszky Antónia         Rudasfürdő tér  2      1890,91,92             
                                          Rudasfürdő tér 3    1894
Molnár János                   Aranykakas u 5     1891,92   
                                          Aranykakas u 25   1894,96,97,98
Móricz József                   Szarvas tér 4        1904,05
                                        Szarvas tér 1               1905,06                     
Mozsáry András              Alsóhegy u 139  1880,81
Müller Lipót                     Hadnagy u37      1885,86
                                        Hadnagy u  493  1880,81
                                       Kereszt tér 17   1888,90,94,96,97
Müller Lipótné                 Kereszt tér 7  1899
Müncz András                 Várkert rakpart 41 1880,81
42                                           
n
 Nagy Anna                         AttiLa u 61    1907,08
Nagy Józsefné                    Mészáros u 12    1914,16   
Nagy Miklósné                    Árok u 20     1922
                                            Palota tér 5   1922,1928
ifj.Nánássy  Lajos               Attila u 15    1907,08
Náhn Sándor                         Attila u 87   1898
Nedelko Basil                         Fő U 571       1873
özv.Nekpisz Józsefné            Kör u 23       1896,97,98,1900,01,06,07,08,
Nekpisz József                       Kör u 23        1891,92,1903,04,05,06
Nenes    József                         Apród u 1       1928
Nesztorovics Péter                  Fehérsas u 4  1790
 Neubrand István                       Hadnagy u 539   1880,81
Neumann Sámuel                     Apód u  6      1898
                                                    Döbrentei u 22   1901,02,03,
Neumayer Antal                        Kereszt u 4       1906,07
Németh Mária                            Bocslay tér 7   1911,12
Némethy  Mátyás                      Hadnagy u10          1913 ,16  V
 Nika Kálmán                              Döbrentei tér 5
özv.Nislein Istvánné                   Gyula u 3      1891,92
                                                   Döbrentei u 595    „Ápriliselsejéhez”1882,83,84
                                                  Fő u 595    “Április elsejéhez” 1880,81
Nesztorovics Péter                 “Mélypince” a Fehérsas u 4 területén,melyet akkor 
                                                 még weisse Adler str-nak se hívtak   1790
Niederkirchner  M                    Gärtnergasse 948     1880,81
Némethy Mátyás                    Hadnagy u 10 (Rácz Fürdő)     1913,16
Neubauer Antal                      Attila u 61                        1899
Nosek Ignácz                           Attia u 19      1888,90,91,92,94   „Április   elsejéhez


Novák Ignáczné                   Hegyaljai út 23                  1908
21                                                       
o
Orbay Antal                         Attila u 61       1880-81 B
Ott Mihály                          Hadnagy u  8-10 Rácz Fürdő     1922,28 V
1                                     
P
Palásti László                  Gyula u 3     1891,92
Palotay Sándor               Ybl Miklós tér 8 (Várkert  vend.)1912
Pangl (Pankle)Eleonóra   Hadnagy u 12 ?1880,81
                                         Hadnagy u 12  1883,84
Pankl Ferenc                    Ráczfürdő       1890                               
Paulos Mihály                  Felsőhegy u 197    1880,81
Paulovits Ferdinánd         Fő u 562     1873
Páldi László                      Döbrentei u 9     1913
Pálinkás József                szt János u 3        1911,13
Pável János                       Lepke u 3   1907,08
Petz Antal                        Virág Benedek u 3   1891,92,94
Perbai János                      szt János u 3         1912,14, 1916
                                           sztJános tér 5           1913,
Perbai József                       sztJános tér 5     1910,11,13,14,
Perbay Józsefné                  Gellérthegy 13006   1908 V
Peringer Ferencz                  Döbreneti u 37     1890
                                             Attila  u 650          1880-81 B
Peringer M                           Attila u 382         1880-81 B       
Peringer Ignácz                    Attila u 28        1894
Perl B.Géza                          ATTILA KRT 26   1913
Perlai Józsefné                    Hegyalja u 23    1907,08
Pertl István                          Horgony u5        1885,86,90
Pertl Ignác                           Horgony u 444  1880,81
Petz Nándor                        Hadnagy u 5     1899
Petz Antal                           Virág Benedek u 3  1891,92,99
özv.Petz Nándorné              Virág B u 9      1898
                                             Hadnagy u 5    1900,01,02,03
Planitzer Jakab                    Szarvas tér 1   1888
                                              Szarvas  tér 4   1890,1891,92
Polacsek Simon                     Aladár u 6     1880-81
Pollak Philip                          Rosengasse 450   1873
Polszter  Ferencz                  Attila krt 60   1922,28 V
Posch József                           Attila u 8      1907, 08
Praxi Ignácz   (PraXl )          Aranykakas u 22  1904,05,1906,07,08       
Preé Ignácz                          Alsóhegy u 4  1899
                                              Alsóhegy u 40    1882,83,84,85,86,90,94
Preiszler István
                                               Vendéglős,a tabáni hajós egylet  pénztárnoka.Apja         
                                                szintén kocsmáros
                                                volt.Meghalt 1928 szept20-án agyvérzésben,felesége               
                                                 Krizsánov Mária  szintén kocsmáros családból való 
                                                 Lepke u 3           1898,99,1901,02,03,04,05,06           
                                                 Gyökér u 10      1906,07 
                                                  Kereszt u 4     1907,08 ,09,10,11,12 ,13 ,14,16 ,22,
Preiszler  János                         Kör u 789         1882,83,84
                                                                   (Preiszler István apja)
Primes József                            Palota tér 2     1906,07,08
Pusztay István                         Apród u 1     1922 V
33                                                         
R
Radsetaulal Rezsőné               Fehérsas u 8      1904,05
Radics János                            Horgony u 6            1883,84,90
Rajkovics Ferencné                  Döbrentei u 22       1904,05,06,08,09 V
Rajkovics Ferenc                     Döbrentey u 24    1903,04
Rambold Josef                         Ausser der Linie  7   1873
Redlich Mór                              Palota u 24         1888
Reisz György                             Felsőhegy  u 92
Réder György                            Horgony u 3                  1883,84
Reiprecht Lajos                         Várkert rakpart? 1899       Fiume szálloda                           
  Riedl I                                        SztJános tér 5    1903,04,05,1906,07
                                                   sztJános u 5     1904,05
Riedl János                               Árok u 1           1900
                                                   szt. János tér 1 1901,02,03,(03-tér?)
Riedl József                              szt.János tér 3   1899
Riedl Károly                            Attila ut 38      1883,84
Roch Józsefné                         Lepke u 3        1888,90,91,92
Roggenbauer Antalné              Dönrebtei u 4   1898
Romléhner Lajos                       Gellérthegy u53
                                                 1898.99,1900,01,02,03,04,05,06
                                                 ,07-08,08 ,12 ,13 ,14,16 ,22,28
                                               (1910 postatiszt)
Rosenberg Cz                         Attila krt 16     1901,02
Roth Dániel                           Gellérthegyi kioszk    1912,14
Rotyik János                          Gellérthegy 10818    1890,91,92
Rumpa Ferenc                       Felsőhegy u 44    1905,06,07
Rudasfürdői vedéglő              Rudasfürdő tér   1890,96,97
Rüblein József                        sztJános u 39     1891,92
                                                szt.János u 7     1894,98,1906,07                               
                                                          «a zöld fához», «z. grünen Baum«,
23                                                 
s
Sáfár Pál 
                                                   Hadnagy u 20          1903,04,05,06,07
                                                   Fehérsas tér 14       1907,08
                                                    Hadnagy u 15              1908
Sámson József                         Attila u 17            1908
Sánta Albert                              Zsák u 1              1902,03
Sántha Albert                            Fehérsas u 6       1889,1900,,01,02
Schachinger Mátyás                  Abroncs u 535     1880,81
                                                     Kör u 36              1888,90,91,92
Schachinger Mihály                  Gellérthegy 10750  ( 1899-Sachinger Mátyással)
Schachinger Róza                     Döbrentei u 3     1888
özv.Sachinger Jenőné                Attila u 20      1890
Schafner L                                    Kereszt tér 701  1880,81
Schäffer Ferdinand                    Fő u  5651873
Schachinger N                            Fő u 592   B  1880-81
 Scheidler József                       Döbrentei tér 3  1904,  05   

Schilberszky A                           Attila krt 22    1901,02,03
Schierer Károly                         Hadnagy u 2   1891,92,94,96,97,99,1900,1901,19

                                                 02,03.96,97,  99,1900,1901,1902,03  (Ráczfürdő)
                                                  Hadnagy u 4    1900,01,02                   
                                                 Hadnagy  u 8-10 Rácz Fürdő               
                                                 1890,91,92,94,99,1900,01,
                                                  02,03,1904,05,06,07,09 V
Schlaucher Ferenc                    Attila krt 65     1890,98,99                            
                                          Attila krt 61    1891,92                                       
                                           Attila u  13    1900,01,02,03
                                           (Schlancker)
Schlauger Ferencz           Mészáros u 3   1900,01
Schlosser István                  Apród u 6           1900
  Slossár József                 Kör u 891  1880,81(Schlosár)
Schlossár József                Kör u 8     
                                             1888,1890,91,92,94,96,97,98,1901,02,03,04,05
Schmidt,Johann                  Kereszt u 682  1873
Schmidt Károly               Hadnagy u 489            1873
                                         Várkert rakpart 68  1880,81   ,
                                        «az arany csillaghoz»,
                                         Gellért rakpart 5   1883,84
                                        Gellért rakpart  4    1891,92
Schmidt Pál                     Fehérsas u 6  1905,06,1907,08             
Schmolka János              Csend   u      1903,04,                                                 
Schmidt Károlyné             Felsőhegy u 110  1904,05
Schopper Ferenc               Varga u 1            1888
 
Schreil Győző                Hullám u 15     1907,08
                                        Kereszt tér 4  1909,10, 1911,12,13,14,16,22,28Schüller Adolf                Palota u 9  1888
Schuller I                       Gellérthegyi Kioszk    1890
Schüller Károly              Gellérthegyi Kioszk     1900,01Selepecz Balázs       Döbrentei u 28     1882,83,84
Schwänzer Pál                Mészáros u 13    1899,1914,16
                                        Mészáros u 15 1904,05,06,07,08,0910
özv.Serly Lajosné           Attia u14        1909  V                           
Silberspitz Lipót            Attila krt 58          1905,1906,.07,08,
                                        Döbrentei u 22          1909,10,11,12,14,16  V
Simon   és társa              Döberentei u 9          1909,11,12,13,14,
Simon Jánosné               Döbrentei u 9                     1910,11,14,16
Sinkay István                Palota tér 2                1905,06
                                                                                1914,16
Somogyi Lorenz            Gellérthegy u 68              1873                                 
                                       (Blocksberggasse)
Slossár József           
                                         Kör u 891  1880,81(Schlosár)
                                        Kör u 8    1888,90,91,94,99,1901,02,03 ,04,05
Spacsek János                Döbrentei tér 2          1912
Spitzer Rezső                 Szarvas tér 9              1888
Spierer Mór                   Mészáros u 15           1913
Stampfel György(K)       Gellérthegy 10849     1898
                                         Gellérthegyi dűlő  13143  1905,1906,07
Stampfel József              Gellérthegy 10849   1901,1902,03,04,05
Stampfel Károly             
                                         Gellérthegy 10849     1894,96,97,1900,01
Staudhammer Ignácz     Mészáros u 13           1894,96,97
Steiner János                   Hadnagy u 27       1890
Stockmayer  József         Fő u 576    1873
Stossmann Lőrinc           Gellérthegy u 1  1894,96,97,98
özvStossmann  Lőrincné   Gellérthegy u 3   1904,05
Stossmann Lajos             Gellérthegy u 1  1902,03
Strebek József                Árok u 24     1909,10,11
Subáki Róza                   sztJános u 34    1891,92
Sultzberger István         Felsőhegy u 110       
                                      1880,81,82,1883,84,85,86,88,90,91,92,
                                      94,96,9799,1900,01,02,03    (Schutzberger)
                                      ( Felsőhegy u 279       1880-81   “Az Olajfához”
                                       Gellérthegy u 93       1880,81
                                       Czakó u 3        1885,86 B ?
Sultzberger József          Kereszt u 4       1894,96,97  (Szulczperger)

Sümegi Károly               Gellérthegy u 3    1928 V
Stósz János                    Döbrentei u 35   1902,03,04
Szabó Mihály                   Attila krt 16     1922,28 V
                                         Attila krt 58      1916
Szalady Géza                   Hadnagy u 10  1910, 1911,12(Rác Fürdő)    V                                   
                                         Attila krt 58       1916
Szaliter György                Horgony u 4        1902,03
Szaliter N                         Horgony u 4   1902,03,1904,05
Szegedinácz Ferenc        Aranykakas u ?  1880,81,82,83,84
                                         Aranykakas u 30   1891,1892
Szele Katalin                    Árok u  43   1904
Szémann Lajos                Kereszt u 4   1902,03
                                          Kereszt u 7   1899    
Szép József                      Döbrentei tér 9   1922
Szép Józsefné                  Döbrentei tér 9  1928 V
Sziber János                     Szarvas tér 4    1906,07,08,10,11,12,13,14,16
Szlidl Anton                      Gärtnerstr 949  1873?
Szobol Károly                  Döbrentei tér 2  1922
Sztankovics Mihály          Domb u 10    1891,92
Sztanó  Mihály                 Gellért rakpart 33   1890
                                          Gellért rakpart 15   1891,92
Szulczberger Stefan          Sommergasse 276  1873
69                                 
t
Tagscherer János                Attila krt 2    1928 V
Taferner József                  Szarvas tér 4  1882,83,84,1888 ,a 3 
                                           heteshrz
Takács Péter                       Mészáros u 12      1922
Tamási  József                    Attila u 75    1928 V
Thúróczy Rezső                   Attila krt 26   1922,28
Teikszl József                      Attila u 35      ?
Tibor Pál                              Mészáros u 12  1912
                                             Mészáros u 3     1913
Tichy Ede                              Szarvas u 4   1900,01
özv.Tichy Lipótné                 ATTILA KRT 16   1911
Tomaskó Károly                   Döbrentei tér (u?!) 4     1890,91,92
Tóth Ferenc                           Fehérsas u 4         1914 (Illics Bertalannal)
                                              Attila u 27             1928
Tóth Johann                          Gellérthegy u 70    1873
Tóth János                             Várkert rakpart 70  1880,81 ,83,84  a zöld
                                               koszorúhoz”
Tóth Péter                              Attila út 51       1922,28 V
ifj.Trittner Ferencz                 Palota tér 2          1907,08
Turner Mihály                         Attia krt 16    1912
16                                     
U           
 Unfried Mátyás                   szt János u 19         1880,81 
Udvardy Mihály                    Gellérthegy u 3        1899,1901,02,03
 Udvardy Mihály                   Gellérthegy u 5    1904,05
1                                   
V
Valentin Antal                     Rudasfürdő tér 4(6)     1898,99,1900,01, 02 03, 04, 05                                                                                                                                                               
                                                                                             Forrás:Budai Hírlap 1905 máj.28

                                             Döbrentei tér 9         1908,1913,1914,16
özv.Valentin Antalné          Rudasfürdő tér 4        1906,07,08,09,10,14 V
                                             Rudasfürdő              1913
                                             Döbrentei tér 9            1909,16
Varga Géza                         Felsőhegy u 110        1906,07,08
Varga Imre                           Hadnagy u 6               1885,86
Varga  J.I                             Hadnagy u 460          1880,81
Vámos  Jakab                      Horgony u 1               1908,10
                                             Horgony u 5               1909,10
Várhegyi Gyula                   Hegyalja u 23              1922
Véber Béla                           Döbrentei tér 5          1916
Vinovszky Lajosné             Gellérthegy u 5           1912 V
id,Virágh Ferencz               Gellérthegy-dűlő 13143     1928 V
Vogler JÁNOS                    Döbrentei tér 9       1905,06
Vorácsik Ferencz               Attila krt 45    1905,1906,07
Vörös Mártonné                 Palota tér 2              1910
12                                         
W
Wagner Anna                     Attilagasse 639          1873
Wagner Paul                      Ausser der Linie 9     1873
Wagner Gajárszky Ilona   Horgony u 67        1880,81
Wagner Vilmos                  Gellért rakpart 40 1894
Wangel János                    Gellérthegy u 31  1894
Wanya János                     Gellérthegy u 3      1888
Weckamann Rosalie          Häscherplatz     680    1873
Weigand Michael                Gärtnr str 937        1873
Weinert Alajos                    Csend u 12  1902,03
Weise József                       Hegyalja u 23    1911,12
Weisz Károly                      Horgony u 445 (Ankergasse)  1880,81 Az arany horgonyhoz
Weisz Mihály                      Döbrentei u 42      1882,83,84
Weisz S                               Döbrentei u 3     1882 83,84
Welser Nádor,Ferdinánd    Görög u 624    1880,81„A Mély pincéhez” zum Tiefen Keller”
Wendelin János                 Attila u 31  1900,01,02,03,04,05,06,07
Wesztergom I-né               Gellérthegy  10817/19    1900
Westergom Katalin            Kereszt u 4   1900
Wichtel Mihály                    Árok u 65    1891,92,94,96,97,98,99,00,01,02,03,
Wichtl Mihály                      Árok u61    1904,05     
 Wiederkehr   J                   Alsóhegy u 36       1882,83,84,85,86
                                            Alsóhegy u 118  1880-81  B
Wimmer Ferenc                  Döbrtentei u 11   1885,86
                                           Döbrentei  u13   1891,92
                                             Csend u 1             1896,97, 1900.01,02,03
                                            Kereszt u 4           1903,04
Wimmer Mátyás                  Felsőhegy u 197   1880,81
                                              Felsőhegy u 40   1882,83,84 ,1885,86,1890 
                                               (Vimmer!?),91,92,94,96,97
                                             (Felsőhegy u 4?)
                                             Felsőhegy u 90    1882,83,84,85,86,90,81,92,94,
Wimmer T.H                         Horgony u 66         1890
Wisnyovszky  Jánosné         Attila u 29    1914
Wojnesitz Pál                      Apród u 6   1904,05
Wölfel István                        Attila u 61   1882,1883,84 
27           
                                         
Z
Zobics András                         Árok u  35     1912 V               
Zatocsil Antal                          Rudasfürdő tér 6         1894
Zádor Mihály                           Döbrentei u 3          1891,92,94
Zapotocny Wenczel                Attila krt 16             1908, 1909,   V
Zinhober F                              Bocskay tér 1           1901,02,03
Zimmermann Fülöp                Palota tér 2                   1904,05
Zimmermenn János                 Felsőhegy  u 90     1901,02
Zsiska Antal                            Kereszt tér 775    1880,81,
                                                Kereszt tér 12     1882,83,84,85,86
özv Zsiska Antalné                  Kereszt tér 12    1888,90, 1891,92
Zobics András                           Árok u 35   1912
Zapotochny Wenczel               Attila krt 16 1908
Zucker Sándor                           Döbrentei tér 6       1900,01,
12
                                             
Összesen 543 kocsmáros és vendéglősKocsmák a  BCZLJ-ben  évjárat és tényleges oldalszám szerint megtalálhatóak
db.feszek.hu/cimtar link alatt

1880.81      392,   1882           273,  1888          173,1885-86     297, 1890         417
1891-92     401     1894            441  1896-97     482, 1898         645,  1899         642
1900-01      690    1901-02      712 1902-03       733  1903-04    744   1904-05   802
1905-6        834    1906-07      856 oldaltól
-----------------------------------------------------------
1908       933     v= 1029   ,1909     971   V= 1066 ,      1910       974  V=1073
1911    1017      V=1120     1912  1076    V=1193,        1913     1111   v=1224
1914    1131      V=1245     1916  1150   V=1260          1922       956   V=1119
1928       840    V= 926 oldaltól Tabáni
BormérőK,
KOCSMÁROSOK,
VENDÉGLŐSÖK
IDŐRENDI SORRENDBEN

1790
Nesztorovics Péter                                         “Mélypince” a Fehérsas u 4 területén,melyet                             
                                                                      akkor még weisse Adler str-nak se hívtak   
1867
Engelhardt Fridolin                                          Apród u 1-3
1873ű
Albert Friedrieh,                                               T., Blocksberg. 916
Bachhuber Johann                                         Ausser der Linie 4
Berghoffer J                                                    Festungsauffahrt 612  Hirschenplatz   1873
Beresky Franz                                                  Alte Promontorstrasse 19
Bolács Eduard                                                 Gärtnergasse  938
Csepregi Anton                                               Prpmontorstr 27
Csincsa  Stefan                                                Ankergasse 399                   1873
Csináló Johann                                               Ausser der Linie 1            1873
Deutschel Ferdinand                                     Viraggasse 538       1873
Dobozy  Michael                                           Hauptgasse 567      1873
Dumits Wenzel                                               Hauptgasse   569    1873
Fallner Matthias                                               Ankergasse   429          1873
Fleischmann Adolf                                        Hauptgasse  584
Franke Johann                                               Promontorstr 24

Gajdusek Adolf                                               Fő u 592                   1873
Glumszky Vendel                                            Attila u 642               1873
Glück Ferdinand                                               Festungauffahrt 610  1873
                                                                         “Az arany kehelyhez”         
                                                                          “zum golden Becher”
Győrffy Johann                                               Alte promontorer  str 21      1873
Hauer Ignécz                                                   ÍV u 759  (Bogengasse      1873
Horak Bernhard    dto.?551
Hornyák János                                                Attia u 639          1873
Hummer Lorenz,                                              T„ Atillag. 639.
Jungblut Leopold                                           Horgony u 445       1873
Kocsi Franz                                                      Donmauzeile  41
Kovács Susanna                                             Hauptgasse 541
Krandl Ludwig                                                  Schulgasse 627        1873
Krivánszky Johann                                           Fő u 573     1873
Lehely Anton                                                   Donauzeile 53

Lelepetz  Balázs                                               FŐ U 573       1873 
                                                                         (Krivánszky Johannal)
Mocs  Fridrich                                                     Hadnagy u 540        1873
Meszta Michael                                              Fő u 593  1873
Nedelko Basil                                                    Fő U 571       1873
Niederkirchner M                                          Gärtnergasse 948

Paulovits Ferdinánd                                          Fő u 562     1873
Pollak Philip                                                     Rosengasse 450   1873
Rambold Josef                                               Ausser der Linie  7
Schmidt,Johann                                               Kereszt u 682  1873
Schäffer Mathias                                           Hauptgasse 108
Schäffer Ferdinand                                       Hauptgasse  565
Schmidt Johann                                             Kreuzgasse  682
Schmidt Károly                                                 Hadnagy u 489            1873
Somogyi Lorenz                                              Gellérthegy u 68              1873   
Stockmayer  József                                         Fő u 576    1873
Szlidl Anton                                                      Gärtnerstr 949  1873?
Szulczberger Stefan                                         Sommergasse 276  1873
Tagwerkshoffer Karl                                      Ausser der Linie?
Tóth Johann                                                     Gellérthegy u 70    1873
Unfried Mathias                                            Prtomontorstr 28
 Wagner Anna                                                  Attilagasse 639          1873
 Wagner Paul                                                    Ausser der Linie 9     187
Weckamann Rosalia                                        Häscherplatz     680    1873
Weigant Michael                                              Gärtner str 937        1873
Wimmer Michael                                          .dz.  48
Wagner Paul                                                  Ausser derLinie  9

       
1880-81
Ábel Ferenc                                                      Felsőhegy u 287                 1880,81
Almássy József                                                Alsőhegy u 143                1880-81
Beliczay József                                                Attila u 375                        1880,81
Blédy Adolf                                                       Attila u 81                  1880,81.83,84,85,86
Borbély József                                                  Fő u 548            188,81  Az arany Lúdhoz
Bucsek J                            Gellérthegy u 47                    1880,81
Csapky János                                                 Alsóhegy u 88                    1880,81
Csekus  József                                         Holdvilág u 836 (19) 1880,81,
                                                                                                   82,83,84,85,86
Dévits András                                                 Hadnagy u 784    1880,81,1882,82,84,85,86
Deutsch J                                                         Fő u 565           188081, Az arany Naphoz
Eichberger J                 Hadnagy u 540                1880,81
Gál János                         Gellérthegy u 75        1880,81
özv.Glocker J                    Gellérthegy u ?            1880,81
Gubesch György              Szikla u 335              1880,81
Hang János                       Szög u  817                 1880,81
Harl G                               Hadnagy u 538            1880,81
Heckenberger  Mihály      Hadnagy u 525           1880,81
Hornyák János                Hadnagy u 493          1880,81
Huber János                     Gellérthegy u 82     1880,81
Huber József                    Gellérthegy u 48      1880,81
Kabon József                   Attila u 658             1880,81
Kaiser Antal                        Hadnagy u 517     1880,81
Kertser S                            Naphegy u 113   1880,81,82,83,84,86,88
Kluzátsek Antal                Várkert rakpart 36    1880,?
Klajo M                             Kereszt u 695       1880,81
Kopper Károly                 Kereszt u 682    1880,81                                 
                                         Kereszt u 4      1882,83,84,91,92,94
Lauffer János                    Várkert rakpart 57                1880,81
Lehely Anton                     Donauzeile 53                 1873
Mayer Károly                     Attila u 2              1880,81
Malmarits István               Bocskay tér 726       1880,81    pálinkamérő
Mandl Nándor                  Várkert rakpart 69    1880,81 «az arany oroszlánhoz», «z.   
                                            qoldenen Löwen»
Merta M                           Gellért rakpart 34    1880,81
Miátovics Anna                Aranykakas u 712       1880,81
Mihálovits Franciska     Várkert rakpart 51   1880-81  B
Mozsáry András            Alsóhegy u 139  1880,81
Müllerm Lipót               Hadnagy u  493  1880,81
Müncz András              Várkert rakpart 41 1880,81
Neubrand István           Hadnagy u 539   1880,81
Nosek Ignácz                Fő u 595    “Április elsejéhez” 1880,81
Niederkirchner M          Gärtnergasse 948     1880,81
Orbay Antal                    Attila u 61       1880-81 B
Pangl (Pankle)Eleonóra       Hadnagy u (nincs szám)úő1880,81
Paulos Mihály              Felsőhegy u 197    1880,81
Peringer Ferencz         Attila  u 650          1880-81 B
Peringer M                   Attila u 382         1880-81 B       
Pertl Ignác                    Horgony u 444  1880,81
Polacsek Simon          Aladár u 6     1880-81
Schachinger Mátyás    Abroncs u 535     1880,81
Schafner L                   Kereszt tér 701  1880,81
Schmidt Károly            Várkert rakpart 68  1880,81   ,
                                    az arany csillaghoz»,
Slossár József            Kör u 891  1880,81(Schlosár)
Szegedinácz Ferenc   Aranykakas u ?  1880,81,82,83,84
Sultzberger István     Felsőhegy u 110   1880,81,82,1883,84,85, 86,88,90,91,92, 94,96,9799,1900,01,02,03    (Schutzberger)
Sultzb erger István      Felsőhegy u 279       1880-81   “Az Olajfához”
Sultzberger István      Gellérthegy u 93       1880,81
 Tóth János                  Várkert rakpart 70  1880,81 ,83,84  a zöld koszorúhoz”
Unfried Mátyás              szt János u 19      1880,81 

Varga  J.I                       Hadnagy u 460          1880,81
Wagner Gajárszky Ilona      Horgony u 67        1880,81
Weisz Károly                 Hogony u 445 (Ankergasse)     1880,81 Az arany horgonyhoz
Welser Nádor,Ferdinánd     Görög u 624    1880,81   „A Mély pincéhez”
                                     zum Tiefen Keller”
Wiederkehr   J               Alsóhegy u 118  1880-81  B
Wimmer Mátyás            Felsőhegy u 197   1880,81
Zsiska Antal                Kereszt tér 775    1880,81

1882
Adamsky József               Fehérsas u 4                     1882, 1883-84,85,86
Bereczky Ferencz            Kereszt tér 15              1882,85,86  B
Bojcsics Simon                 Ív u 10                        1882,83,84,85,86,90,91,92 
Brankovits Péter                Dobrentei u 9                        1882,83,84
Buchmüller Ferdinánd      Rudasfürdő tér 4                    1882,83,84
Capilleri Károly                 Alsóhegy u 22                   1882
Csekus  József                 Holdvilág u 836     1880,81, 82,83,84,85,86
Dévits András                  Hadnagy u 784     1880,81,1882,82,84,85,86
Elmann Károly                 Felsőhegy u 104             1882, 83,84,85,86
Eichberger J.                    Egyház tér 3/a                 1882,83,84,85,86
Friedländer M                 Attila u 44              1882,83,85,86                     
Gapkai  János               Alsóhegy u 22            1882,83,84 ,85,86                       
Grösztenberger Ede      Fehérsas u 8           1882 ,83,84 ,85, 86,
özv Győrffy Jánosné      Döbrentei u 6           1882,83,84
Höflinger Fülöp               Felsőhegy u 64     1882 ,83,84 ,85,86, 96,97
Horváth Antal                   Kereszt tér 1                     1882
Horváth Antal            szt. János u 1         1882,83,84,85,86,88,89
Hornyák János               Hadnagy u 777         1882,83,84,85,86,88,90,94
Iberer Márton                Attila krt 27                 1882,83,84
Kabon József               Attila u 32         1882,83,84,86,88,90,91,92,94,96,97,98,99
Kaiser Antal                   Hadnagy u 19    1882,83,84,85,86
Kertser S                       Naphegy u 113   1880,81,82,83,84,86,88
Klajo M                  Kereszt u 13  1882, 83, 84,,85,86,88
Kopper József             Szarvas u 4    1882,1891,94
Kopper Károly              Kereszt u 682    1880,81                                 
                                      Kereszt u 4      1882,83,84,91,92,94
Kotschy Erzsébet          Attila u 19   1882 1883,84,85,86 a3 kapáshoz
Krizsmann Károly       Kereszt tér 15       1882
Lamos István               Döbrentei u 37       1882,83,84,85,86
Liebisch Ferenc            Alsóhegy u30       1882,83,84,85,86
Lux Károly                     Döbrentei u 4         1882,83,84
Mayer Károly                    Attila u 40         1882,83,84
Malmarits István                Kereszt u 11        1882  ,83,84 ,95,96,88,90,91 ,92,94,1902 ,03,06,07?
    Mayer Károly                Attila u 40         1882  ,83,84
Merta M                          Gellért rakpart 40 1882,83,84
Millner András                 Hadnagy u 3    1882, ,83,84
Millner András                 Hadnagy u 3    1882, ,83,84
  Mintz Adolf                       Gellért rakpart 33                1882,83,84
Nosek Ignácz                 Döbrentei u 595    „Ápriliselsejéhez”1882,83,84
Preiszler István             Alsóhegy u 40    1882,83,84,85,86,90,94
  Preiszler János              Kör u 789         1882,83,84
 Szegedinácz Ferenc        Aranykakas u ?  1880,81,82,83,84
Szegedinácz Ferenc        Aranykakas u ?  1880,81,82,83,84
Sultzberger István            Felsőhegy u 110   1880,81,82,1883,84,85, 86,88,90,91,92, 94,96,9799,1900,01,02,03    (Schutzberger)
Taferner József                    Szarvas tér 4  1882,83,84,1888 ,a 3 
                                               heteshrz
Weisz Mihály                      Döbrentei u 42      1882,83,84
Weisz S                              Döbrentei u 3     1882 83,84
Wiederkehr   J                   Alsóhegy u 36       1882,83,84,85,86
Wimmer Mátyás           Felsőhegy u 40   1882,83,84 ,1885,86,1890 
Wölfel István                     Attila u 61   1882,1883,84 
Zsiska Antal                    Kereszt tér 12     1882,83,84,85,86

1883-84
Ábel Károly                       Aranykakas u 35           1883,84,85,86
Adamsky József               Fehérsas u 4                     1882, 1883-84,85,86

Barabás József                Döbrentey u 54                 1883,84,94
Bittermenn István           Hadnagy u 39                     1883,84,85,86                                                                     
Blédy Adolf                     Attila u 81                             1880,81.83,84,85,86
Bojcsics Simon              Ív u 10                        1882,83,84,85,86,90,91,92 
Brankovits Péter            Dobrentei u 9                        1882,83,84
Brankovits Péter            Dobrentei u 9                        1882,83,84
Buchmüller Ferdinánd    Rudasfürdő tér 4                    1882,83,84
Csekus  József                 Holdvilág u 836     1880,81, 82,83,84,85,86
Dévits András               Hadnagy u 784         1880,81,1882,82,84,85,86
Dörflinger György          Felsőhegy u 57             1983,84,1888,91,92
Elmann Károly               Felsőhegy u 104             1882, 83,84,85,86
Eichberger J.                  Egyház tér 3/a                 1882,83,84,85,86
Friedländer M                   Attila u 44              1882,83,85,86                     
Fröhlich F                       Mészáros u 13                            1883,84                       
Gapkai  János                  Alsóhegy u 22            1882,83,84 ,85,86
Grösztenberger Ede       Fehérsas u 8           1882 ,83,84 ,85, 86,
Hafner Károly                 Mészáros u 11         1883,84,85,86 a mezitláboshoz
 Höflinger Fülöp             Felsőhegy u 64     1882 ,83,84 ,85,86, 96,97
   Horváth Antal          szt. János u 1         1882,83,84,85,86,88,89
 Hornyák János              Hadnagy u 777         1882,83,84,85,86
   Horovszky F                Attila u 67           1882,83,84
  Horváth Antal                szt JÁNOS u 1      1883,84,85,86
 Iberer Márton                Attila krt 27                 1882,83,84 
Járossy Józsefné            Hadnagy u 5       1883,84,85,86    (zum Schiffer)                                       
Kabon József                Attila u 32     1882,83,84,86,88,90,91,92,94,96,97,98,99
Kaiser Antal                      Hadnagy u 19    1882,83,84,85,86
Kandl Samu                 Döbrentei u 5    1883,84 ,85,86,1888,91,92,96,97
Kerntler Ferenc            Szarvas tér 3    1883,84
Kertser S                       Naphegy u 113   1880,81,82,83,84,86,88
Kluzátsek  Antal             Gellért rakpart  38  1883,84,85,86,90,91,92
Klajo M                         Kereszt u 13  1882, 83, 84,,85,86,88
Kopper Károly              Kereszt u 682    1880,81                                 
                                      Kereszt u 4      1882,83,84,91,92,94
Koppre Mátyás             Szarvas u 4      1883,84,85,86
Kotschy Erzsébet          Attila u 19   1882 1883,84,85,86 a3 kapáshoz
Lamos István                   Döbrentei u 37       1882,83,84,85,86
Liebisch Ferenc                Alsóhegy u30       1882,83,84,85,86
Lentner Alajos                  Gellért rakpart 25 1883,84,85,86,88,90,91,92
Mayer Károly                          Attila u 40         1882,83,84
Malmarits Ignácz                  Bocskay tér 7    1883,84,85,86,1900,1901,02 ,03,04
Malmarits István                Kereszt u 11   1882  ,83,84 ,95,96,88,90,91 ,92,94,1902
                                          ,03,06,07?
Mayer Károly                        Attila u 40         1882  ,83,84
Merta M                               Gellért rakpart 40 1882,83,84
Millner András                 Hadnagy u 3    1882, ,83,84
Mintz Adolf                       Gellért rakpart 33                1882,83,84
Nosek Ignácz                 Döbrentei u 595    „Ápriliselsejéhez”1882,83,84
Pangl (Pankle)Eleonóra         Hadnagy u 12  1883,84
Preiszler István              Alsóhegy u 40    1882,83,84,85,86,90,94
Preiszler János               Kör u 789         1882,83,84
Schmidt Károly               Gellért rakpart 5   1883,84
Szegedinácz Ferenc        Aranykakas u ?  1880,81,82,83,84
Sultzberger István            Felsőhegy u 110   1880,81,82,1883,84,85, 86,88,90,91,92, 94,96,9799,1900,01,02,03    (Schutzberger)
Taferner József                    Szarvas tér 4  1882,83,84,1888 ,a 3   heteshrz
Weisz Mihály                      Döbrentei u 42      1882,83,84
Weisz S                              Döbrentei u 3     1882 83,84
Wiederkehr   J                   Alsóhegy u 36       1882,83,84,85,86
Wimmer Mátyás               Felsőhegy u 40   1882,83,84 ,1885,86,1890 
Wölfel István                     Attila u 61   1882,1883,84 
Zsiska Antal                           Kereszt tér 12     1882,83,84,85,86
1885-86
Ábel Károly                             Aranykakas u 35           1883,84,85,86
Adamsky József                   Fehérsas u 4                     1882, 1883-84,85,86
Barabás József                   Rudasfürdő tér 1               1885,86,88,90,91,92
Berger Ármin                     Dobrentey u 42                  1885,86
Bereczky Ferencz            Kereszt tér 15 1882,85,86  B
Bittermenn István               Hadnagy u 39                     1883,84,85,86                                                                     
Blédy Adolf                         Attila u 81                             1880,81.83,84,85,86
Bojcsics Simon                 Ív u 10                        1882,83,84,85,86,90,91,92
 Cservenka János              Hadnagy u 27              1885,86
 Csekus  József                 Holdvilág u 836     1880,81, 82,83,84,85,86
 Dévits András                  Hadnagy u 784     1880,81,1882,82,84,85,86
Elmann Károly                    Felsőhegy u 104             1882, 83,84,85,86
Eichberger J.                      Egyház tér 3/a                 1882,83,84,85,86
Freund Katalin                     Apród  u 1                      1885,86                                             
Friedländer M                       Attila u 44              1882,83,85,86                     
Gapkai  János                    Alsóhegy u 22            1882,83,84 ,85,86                       
Grösztenberger Ede          Fehérsas u 8           1882 ,83,84 ,85, 86,
Höflinger Fülöp                 Felsőhegy u 64     1882 ,83,84 ,85,86, 96,97
Horváth Antal                  szt. János u 1         1882,83,84,85,86,88,89
Hornyák János                 Hadnagy u 777         1882,83,84,85,86
Hornyák János                Hadnagy u 45           1882,85,86,88,90,94,96                 
Horváth Antal                  szt JÁNOS u 1      1883,84,85,86
Horváth Benjámin           Döbrentey u 48   1885,86
Horváth Jánosné              Döbrentey u 38    1885,86
Járossy Józsefné          Hadnagy u 5       1883,84,85,86    (zum Schiffer)                                       
Kabon József                  Attila u 32    1882,83,84,86,88,90,91,92,94,96,97,98,99
Kaiser Antal                      Hadnagy u 19    1882,83,84,85,86
Kandl Samu                     Döbrentei tér 6     1885,86,96
Kandl Samu                  Döbrentei u 5    1883,84 ,85,86,1888,91,92,96,97
Kertser S                       Naphegy u 113   1880,81,82,83,84,86,88
Kintzner Károly           Szikla u 6           1885-86                       
Kluzátsek  Antal          Gellért rakpart  38  1883,84,85,86,90,91,92
Klajo M                         Kereszt u 13  1882, 83, 84,,85,86,88
Koppre Mátyás             Szarvas u 4      1883,84,85,86
Kotschy Erzsébet          Attila u 19   1882 1883,84,85,86 a3 kapáshoz
Kubesch György          Szikla u 25           1885,86,88,90,91,92
Kundl Samu                 Döbrentei tér 5   1885,86,1896
Lamos István                 Döbrentei u 37       1882,83,84,85,86
Liebisch Ferenc              Alsóhegy u30       1882,83,84,85,86
Lentner Alajos              Gellért rakpart 25 1883,84,85,86,88,90,91,92
Löffelman W                 Szarvas tér 4                       1885,86                     
Malmarits Ignácz           Bocskay tér 7    1883,84,85,86,1900,1901,02 ,03,04
Müller Lipót                  Hadnagy u37      1885,86
 Pertl István                    Horgony u5        1885,86,90
Preiszler István            Alsóhegy u 40    1882,83,84,85,86,90,94
   Sultzberger István            Felsőhegy u 110   1880,81,82,1883,84,85, 86,88,90,91,92, 94,96,9799,1900,01,02,03    (Schutzberger)
   Sultzberger István             Czakó u 3        1885,86 B ? 
Varga Imre                   Hadnagy u 6               1885,86
Wiederkehr   J               Alsóhegy u 36       1882,83,84,85,86
Wimmer Ferenc              Döbrtentei u 11   1885,86
Wimmer Mátyás           Felsőhegy u 40   1882,83,84 ,1885,86,1890 
Zsiska Antal                    Kereszt tér 12     1882,83,84,85,86

1888
Almássy Józsefné özv.       Alsóhegy u 80       1888,90,91,92,93,94,96,97
Barabás József                   Rudasfürdő tér 1               1885,86,88,90,91,92
Beyse   Erzsébet                 Sáncz u 2836a                    1888
Bruckner György                Rudasfürdő                            1888
Csekus József                   Holdvilág u 19 1888,90,91,92,94,96,97,99,1900,
                                          01,02,03,04,05,06,07-08,10,11,12               
Danzig Ignácz                   Ív u22                              1888
Dörflinger György              Felsőhegy u 57                  1983,84,1888,91,92
Eichberger J                   Gellérthegy 10711           1888,90
Gruber József                  Döbrentei u 4        1888
Hegrei Albert                   Rudasfürdő tér 3                 1888
Heindl József                     Aranykacsa u 8      1888,90,91,92

Heindl József                    Aranykacsa u 8          1888,90,91,92
Hofbauer Lipót                   Fehérsas u 4  1888,90,91,92,94,96,97,99,1900
 Hornyák János              Hadnagy u 45         1882,85,86,88,90,94,96                                                           
Horváth Antal                 szt. János u 1         1882,83,84,85,86,88,89
Kabon József                 Attila u 32    1882,83,84,86,88,90,91,92,94,96,97,98,99
Kandl Samu                   Döbrentei u 5    1883,84 ,85,86,1888,91,92,96,97
Kertser S                        Naphegy u 113   1880,81,82,83,84,86,88
Klajo M                           Kereszt u 13  1882, 83, 84,,85,86,88
Krötzel Ferencz                Ív u 28                1888
Kubesch György              Szikla u 25           1885,86,88,90,91,92
Lentner Alajos                 Gellért rakpart 25 1883,84,85,86,88,90,91,92
Meixner Ferenc               Kereszt tér 17   1888,90,94,96,97
Nosek Ignácz                   Attia u 19      1888,90,91,92,94   „Április   elsejéhez
Nosek Ignácz                  Attia u 19      1888,90,91,92,94   „Április   elsejéhez
Planitzer Jakab                 Szarvas tér 1   1888
Sántha Albert                    Fehérsas u 6       1889,1900,,01,02
 Schachinger Mátyás         Kör u 36              1888,90,91,92
Schachinger Róza             Döbrentei u 3     1888
Schlossár József             Kör u 8       1888,1890,91,92,94   96,97,98,1901,02,03,04,05
Schopper Ferenc           Varga u 1            1888
Schüller Adolf                    Palota u 9  1888
Slossár József                   Kör u 8    1888,90,91,94,99,1901,02,03 ,04,05
Spitzer Rezső                     Szarvas tér 9              1888
Sztanó  Mihály                   Gellért rakpart 33   1890
Sultzberger István               Felsőhegy u 110   1880,81,82,1883,84,85, 86,88,90,91,92, 94,96,9799,1900,01,02,03    (Schutzberger)
Taferner József                    Szarvas tér 4  1882,83,84,1888 ,a 3 
                                               heteshrz
Wanya     János                  Kereszt tér 12    1888,90, 1891,92
                                          Gellérthegy u 3      1888
özv Zsiska Antalné             1890-91

1890
Barabás József                Rudasfürdő tér 1               1885,86,88,90,91,92
Bayer János                     Gellért rakpa
Albecker Antal                 Holdvilág u 7             1891,92.94,96,97,,98,99
Ambrus József                  Szilva u 4      1891,92,94,96,97,99,1901,02,03,04
Barabás József               Rudasfürdő tér 1               1885,86,88,90,91,92
Bauer    J                          Attila u73                          1891,92               
Beyse Erzsébet                Gellérthegy 10874    1890,91,92,96,97,99
Bikics Antal                     Domb u 17                           1891,92
Bittermenn István            Kereszt u 21           1891,92,94,1896,97(tér-21?)
Bíró György                    Kereszt tér 8                         1891,92
Bogisits Antal                 Aranykakas u 19                1891,92,94,96,97
Bojcsics Simon               Ív u 10                        1882,83,84,85,86,90,91,92               
 Burger Józsefné özv,      Kereszt tér14                           189
 Butsek József                  Gellérthegy u 1                     1891,92,94
 Csekus József                 Holdvilág u 19   1888,90,91,92,94,96,97,99,1900,
                                        01,02,03,04,05,06,07-08,10,11,12               
özv.Daschinszky Antalné   Attila u 2                   1890
Divald József                 Döbrentei u 4                   1891.92 ,94,               
Dörflinger György          Felsőhegy u 57                  1983,84,1888,91,92
Eberhart Pálné              Hullám u 15                        1891,92
Eichberger J                 Gellérthegy 10711           1888,90
Elmann Károlyné          Felsőhegy u 104               1891,92,1894
Figyelmessy Ferenc      Gellérthegy 10614            1890
FürstH   Tódor               Attila u 35                   1890,91,92                       
Fröhlich N                    Mészáros u 11               1890
Fürst Tódor                 Attila u 35                         1890,91,92
Gál János                    Gellérthegy u 53        1891,92,94,96,97
Grösztenberger Ede   Fehérsas u 8           1882 ,83,84 ,85, 8
Hang József              Aranykakas u 5  1891,92,94,96,97,98,99,1900, (01,02,03-jános  )            1911,12,13?   
6,91,92
Hauberl István            Czakó u 4                      1891,92
Heindl József             Aranykacsa u 8          1888,90,91,92
Hierwarter Antal         Gyula u 7               1891,92,99
Hierwarter Mátyás    Horgony u 64          1890
Hierwarter Mihály      Horgony u 64   1891,92,94,96,99,1900  ,01,02,03,04         
 Hierwarter Mihályné  Horgony u 66                   1890 
Hofbauer Lipót          Fehérsas u 4  1888,90,91,92,94,96,97,99,1900
Hornyák János              Hadnagy u 45         1882,85,86,88,90,94,96                                                           
Höflinger Eleonóra     Felsőhegy u 61          1891,92
Huber János             Gellérthegy u 67 "a borforráshoz"
                                   1891,92,94,96,97,99,1900,01,02,,03,04,05   
                                   Gellérthegy u 3            1891,92                                         
Járosi  Dániel             Hadnagy u 5            1891,82,94
Kabon József             Attila u 32         1882,83,84,86,88,90,91,92,94,96,97,98,99
Kaiser Antal               Fehérsas tér 11    1891,92,99 1894,96,97,1900,01,02,03,04
Kandl Samu            Döbrentei u 5    1883,84 ,85,86,1888,91,92,96,97
Kandl Samu             Horgony u 1        1890
Kertser Jakab( és  Katalin )  Naphegy u 21 
                              1890.94,96,98,99,1900,01,1902,03
Kertser S              Naphegy u 21        1890
Kluzátsek  Antal    Gellért rakpart  38  1883,84,85,86,90,91,92
Klajo M                   Kereszt u 19  1890,91,94,96
Kopper József             Szarvas u 4    1882,1891,92,,94
Kopper Károly              Kereszt u 682    1880,81                                 
                                      Kereszt u 4      1882,83,84,91,94
Krizsánovits  István       Kör u 4          1891,92,98,1901,02,03,06,07,08
Kubesch György          Szikla u 25           1885,86,88,90,91,92
Lentner Alajos              Gellért rakpart 25 1883,84,85,86,88,90,91,92
Lubik Miklós                 Kereszt tér 7              1891,92
Marada György            Alsóhegy u 51             1891,92
Malmarits Ignácz          Kereszt u 11      1891,92, 94,99,1900,01,02,1903,04,06,07,08,10,
Malmarits István           Kereszt u 11        1882  ,83,84 ,95,96,88,90,91 ,92,94,1902 ,03,06,07?
Mattmann József          Gellérthegy u 13  1891,92,94,96,97
 Mattmann József         Gellérthegy u 15    1891,92,94,96,1899
Mattmann Lipót              Attila u 87          1891,92
 Meixner Ferenc            Attila u 143    1888,90
 Melkert Károly              Gellért rakpart 18        1890
Miakics Ferenc              Gellért rakpart 4       1890
 Moldánszky Antónia     Rudasfürdő tér  2      1890,91,92             
Molnár János                   Aranykakas u 5     1891,92         
Müller Lipót                    Kereszt tér 17   1888,90,94,96,97
Nekpisz József                Kör u 23        1891,92,1903,04,05,06
özv.Nislein Istvánné         Gyula u 3      1891,92
Nosek Ignácz                  Attia u 19      1888,90,91,92,94   „Április   elsejéhez
Nosek Ignácz                    Attia u 19      1888,90,91,92,94   „Április   elsejéhez
Palásti László                   Gyula u 3     1891,92
Pankl Ferenc                    Ráczfürdő       1890                               
Petz Antal                        Virág Benedek u 3   1891,92,94
Peringer Ferencz              Döbreneti u 37     1890
Pertl István                        Horgony u5        1885,86,90
Petz Antal                         Virág Benedek u 3  1891,92,99
Planitzer Jakab                 Szarvas  tér 4   1890,1891,92
Preiszler István                 Alsóhegy u 40    1882,83,84,85,86,90,94

Schachinger Mátyás        Kör u 36              1888,90,91,92
özv.Sachinger Jenőné     Attila u 20      1890
Schierer Károly                Hadnagy u 2   1891,92,94  ,96,97,99,1900     
                                        1901,1902,03  (Ráczfürdő)
Schierer Károly                Hadnagy  u 8-10 Rácz Fürdő    1890,91,92,94,99   
                                       1900,01,  02,03,1904,05,06,07,09 V
Schlaucher Ferenc          Attila krt 65     1890,98,99
Schlaucher Ferenc          Attila krt 61    1891,92                                       
Schlossár József             Kör u 8          1888,1890,91,92,94,
                                        96,97,98,1901,02,03,04,05
Schmidt Károly                Gellért rakpart  4    1891,92
Schuller I                          Gellérthegyi Kioszk    1890
Slossár József                Kör u 8    1888,90,91,94,99,1901,02,03 ,04,05
Steiner János                   Hadnagy u 27       1890
Subáki Róza                   Aranykakas u 30   1891,1892
Sztankovics Mihály          Domb u 10    1891,92
Sztanó  Mihály                 Gellért rakpart 15   1891,92 
Sultzberger István            Felsőhegy u 110   1880,81,82,1883,84,85, 86,88,90,91,92, 94,96,9799,1900,01,02,03    (Schutzberger)
Tomaskó Károly               Döbrentei tér (u?!) 4     1890,91,92
Wichtel Mihály                  Árok u 65    1891,92,94,96,97,98,99,00,01,02,03,
Wimmer Ferenc                 Döbrentei  u13   1891,92
Wimmer Mátyás                Felsőhegy u 40   1882,83,84 ,1885,86,1890 
Vimmer Mátyás                 Felsőhegy u 40     ,91,92,94,96,97
Wimmer T.H                      Horgony u 66         1890
Zádor Mihály                       Döbrentei u 3          1891,92,94
özv Zsiska Antalné              Kereszt tér 12    1888,90, 1891,92

1892
Albecker Antal                 Holdvilág u 7             1891,92.94,96,97,,98,99
Ambrus József                Szilva u 4        1891,92,94,96,97,99,1901,02,03,04
Barabás József               Rudasfürdő tér 1               1885,86,88,90,91,92
Bauer    J                         Attila u73                          1891,92               
Beyse Erzsébet               Gellérthegy 10874                1890,91,92,96,97,99
Bikics Antal                         Domb u 17                           1891,92
Bittermenn István            Kereszt u 21           1891,92,94,1896,97(tér-21?)
Bíró György                     Kereszt tér 8                         1891,92
Bogisits Antal                   Aranykakas u 19                1891,92,94,96,97
Bojcsics Simon                Ív u 10                        1882,83,84,85,86,90,91,92
 Butsek József                 Gellérthegy u 1                     1891,92,94
 Csekus József                 Holdvilág u 19   1888,90,91,92,94,96,97,99,1900,
                                                                    01,02,03,04,05,06,07-08,10,11,12               
 Divald József                  Döbrentei u 4                   1891.92 ,94,               
Dörflinger György          Felsőhegy u 57                  1983,84,1888,91,92
Eberhart Pálné               Hullám u 15                        1891,92
Elmann Károlyné            Felsőhegy u 104               1891,92,1894
FürstH   Tódor                  Attila u 35                   1890,91,92                       
Gál János                        Gellérthegy u 53        1891,92,94,96,97
Grösztenberger Ede        Fehérsas u 8           1882 ,83,84 ,85, 86,91,92
Hang József                     Aranykakas u 5  1891,92,94,96,97,98,99,1900, (01,02,03- jános  )                         1911,12,13?   
Hauberl István            Czakó u 4                      1891,92
Heindl József              Aranykacsa u 8          1888,90,91,92
Hierwarter Antal          Gyula u 7               1891,92,99
Hierwarter Mihály      Horgony u 64   1891,92,94,96,99,1900  ,01,02,03,04         
Hofbauer Lipót           Fehérsas u 4  1888,90,91,92,94,96,97,99,1900
Höflinger Eleonóra   Felsőhegy u 61          1891,92
Huber János             Gellérthegy u 67           "a borforráshoz"
                                 1891,92,94,96,97,99,1900,01,02,,03,04,05                                                   
                                 Gellérthegy u 3            1891,92
Járosi  Dániel            Hadnagy u 5            1891,82,94
Kabon József          Attila u 32         1882,83,84,86,88,90,91,92,94,96,97,98,99
Kaiser Antal             Fehérsas tér 11    1891,92,99 1894,96,97,1900,01,02,03,04
Kandl Samu             Döbrentei u 5    1883,84 ,85,86,1888,91,92,96,97
Kertser Jakab           Naphegy u 21  1890.94,96,98,99,1900,01,1902,03
Kluzátsek  Antal      Gellért rakpart  38  1883,84,85,86,90,91,92
Klajo M                    Kereszt u 19  1890,91,94,96
Kopper József          Szarvas u 4    1882,1891,92,,94
Kopper Józef             Kereszt u 4      1882,83,84,91,92,94
Krizsánovits  István   Kör u 4          1891,92,98,1901,02,03,06,07,08
Kubesch György        Szikla u 25           1885,86,88,90,91,92
Lentner Alajos           Gellért rakpart 25 1883,84,85,86,88,90,91,92
Lubik Miklós               Kereszt tér 7              1891,92
Marada György           Alsóhegy u 51             1891,92
Malmarits Ignácz         Kereszt u 11      1891,92, 94,99,1900,01, 02,1903,04,06,07,08,10,
Malmarits István           Kereszt u 11        1882  ,83,84 ,88,90,91,92,94, 95,96, 1902,03,06,07?
Mattmann József         Gellérthegy u 13  1891,92,94,96,97
Mattmann József         Gellérthegy u 15    1891,92,94,96,1899
Mattmann Lipót             Attila u 87          1891,92
Moldánszky Antónia      Rudasfürdő tér  2      1890,91,92             
Molnár János                Aranykakas u 5     1891,92 
  Nekpisz József            Kör u 23        1891,92,1903,04,05,06
özv.Nislein Istvánné       Gyula u 3      1891,92
Nosek Ignácz                Attia u 19      1888,90,91,92,94   „Április   elsejéhez
Nosek Ignácz               Attia u 19      1888,90,91,92,94   „Április   elsejéhez
Palásti László               Gyula u 3     1891,92
Petz Antal                   Virág Benedek u 3   1891,92,94
Petz Antal                    Virág Benedek u 3  1891,92,99
Planitzer Jakab            Szarvas  tér 4   1890,1891,92
Schahinger  Mátyás   Kör u 36              1888,90,91,92
Schierer Károly          Hadnagy u 2   1891,92,94  ,96,97,99,1900     
                                  ,1901,1902,03  (Ráczfürdő)
Schierer Károly          Hadnagy  u 8-10 Rácz Fürdő    1890,91,92,94,99   
                                  ,1900,01,  02,03,1904,05,06,07,09 V
Schlaucher Ferenc      Attila krt 61    1891,92                                       
Schlossár József        Kör u 8              1888,1890,91,92,94,
                                      96,97,98,1901,02,03,04,05
Schmidt  Károly             Gellért rakpart  4    1891,92
Subáki Róza                   sztJános u 34    1891,92
Subáki Róza                   Aranykakas u 30   1891,1892
Sztankovics Mihály        Domb u 10    1891,92
Sztanó  Mihály                Gellért rakpart 15   1891,92 
Sultzberger István            Felsőhegy u 110   1880,81,82,1883,84,85, 86,88,90,91,92, 94,96,9799,1900,01,02,03    (Schutzberger)
Tomaskó Károly               Döbrentei tér (u?!) 4     1890,91,92
Wichtel Mihály                 Árok u 65    1891,92,94,96,97,98,99,00,01,02,03,
Wimmer Ferenc                Döbrentei  u13   1891,92
Vimmer Mátyás                Felsőhegy u 40     ,91,92,94,96,97
Zádor Mihály                     Döbrentei u 3          1891,92,94
özv Zsiska Antalné            Kereszt tér 12    1888,90, 1891,92

1894
Albecker Antal                 Holdvilág u 7             1891,92.94,96,97,,98,99
Ambrus József                Szilva u 4        1891,92,94,96,97,99,1901,02,03,04
Árgay Bódog                   Gellérthegy 10817              1894,96
Bálint Gyula                    Rudasfürdő                          1894
Barabás József               Döbrentey u 54                 1883,84,94
Bittermenn István           Kereszt u 21           1891,92,94,1896,97(tér-21?)
Bogisits Antal                 Aranykakas u 19                1891,92,94,96,97
Bojcsics  Simon              Szarvas tér 4     1894,96,97,98,99,1900,1901,02,             
                                         Három nyolcashoz
Bosnyákovits Mátyás     Horgony u 5        1894
Butsek József                 Gellérthegy u 1                     1891,92,94
Csekus József                Holdvilág u 19   1888,90,91,92,94,96,97,99,1900,
                                                                    01,02,03,04,05,06,07-08,10,11,12               
Divald József                  Döbrentei u 4                   1891.92 ,94,               
Elmann Károlyné            Felsőhegy u 104               1891,92,1894
Fleischmann Zsigmond Döbrentei u 52        1900,1894,96,97,98,99,01
Gál János                       Gellérthegy u 53        1891,92,94,96,97
Gergye Sándorné            Gellérthegy 10874       1894,96,97
Hang József                   Aranykakas u 5  1891,92,94,96,97,98,99,1900, (01,02,03-jános  )            1911,12,13?   
Hecker György                Döbrentei tér 4          1894,96,97
Hierwarter Mihály         Horgony u 64   1891,92,94,96,99,1900  ,01,02,03,04         
Hofbauer Lipót              Fehérsas u 4  1888,90,91,92,94,96,97,99,1900
Hornyák János              Hadnagy u 45         1882,85,86,88,90,94,96                                                           
Hötzel József                  Lepke u 3              1894,96,97
Huber János                  Gellérthegy u 67           "a borforráshoz"
                                       1891,92,94,96,97,99,1900,01,02,,03,04,05                                                   
Járosi  Dániel                 Hadnagy u 5            1891,82,94
Kabon József                 Attila u 32         1882,83,84,86,88,90,91,92,94,96,97,98,99
Kaiser Antal                Fehérsas tér 11    1891,92,99 1894,96,97,1900,01,02,03,04
Kasza Ignácz             Döbentei tér 9     1894
Kertser Jakab          Naphegy u 21  1890.94,96,98,99,1900,01,1902,03
Kluzácsik Ágostonné Gellért rakpart 38   1894
Klajo M                      Kereszt u 19  1890,91,94,96
Kopper József             Szarvas u 4    1882,1891,94
Kopper Károly              Kereszt u 682    1880,81                                 
                                      Kereszt u 4      1882,83,84,91,92,94
Lentner ALAJOS         Gellért rakpart 26  1894
Marada György            Alsóhegy u 55             1894
Malmarits Ignácz           Kereszt u 11      1891,92, 94,99,1900,01,02,1903,04,06,07,08,10,
Malmarits István          Kereszt u 11        1882  ,83,84 ,88,90,91,92,94, 95,96, 1902,03,06,07?
Mattmann József         Gellérthegy u 13  1891,92,94,96,97
Mattmann József          Gellérthegy u 15    1891,92,94,96,1899
Moldánszky Antónla      RUDASFÜRDŐ TÉR 3    1894
Molnár János                 Aranykakas u 25   1894,96,97,98       
Müller Lipót                    Kereszt tér 17   1888,90,94,96,97
Nosek Ignácz                 Attia u 19      1888,90,91,92,94   „Április   elsejéhez
Nosek Ignácz                Attia u 19      1888,90,91,92,94   „Április   elsejéhez
Petz Antal                     Virág Benedek u 3   1891,92,94
Peringer Ignácz            Attila u 28        1894
Preiszler István            Alsóhegy u 40    1882,83,84,85,86,90,94
Schierer Károly             Hadnagy u 2   1891,92,94  ,96,97,99,1900     
                                     ,1901,1902,03  (Ráczfürdő)
Schierer Károly            Hadnagy  u 8-10 Rácz Fürdő    1890,91,92,94,99   
                                    ,1900,01,  02,03,1904,05,06,07,09 V
Schlossár József         Kör u 8              1888,1890,91,92,94,
                                   96,97,98,1901,02,03,04,05
Slossár József            Kör u 8    1888,90,91,94,99,1901,02,03 ,04,05
Stampfel Károly          Gellérthegy 10849     1894,96,97,1900,01
Staudhammer Ignácz     Mészáros u 13           1894,96,97
Stossmann Lőrinc           Gellérthegy u 1  1894,96,97,98
Sultzberger István            Felsőhegy u 110   1880,81,82,1883,84,85, 86,88,90,91,92, 94,96,9799,1900,01,02,03    (Schutzberger)
Sultzberger József              Kereszt u 4       1894,96,97  (Szulczperger
Wagner Vilmos                     Gellért rakpart 40 1894
Wichtel Mihály                    Árok u 65    1891,92,94,96,97,98,99,00,01,02,03,
Vimmer Mátyás                   Felsőhegy u 40     ,91,92,94,96,97
Zatocsil Antal                       Rudasfürdő tér 6         1894
Zádor Mihály                        Döbrentei u 3          1891,92,94
1896
Albecker Antal                      Holdvilág u 7             1891,92.94,96,97,,98,99
Ambrus József                Szilva u 4        1891,92,94,96,97,99,1901,02,03,04
Árgay Bódog                   Gellérthegy 10817              1894,96
Beyse Erzsébet            Gellérthegy 10874                1890,91,92,96,97,99
Bittermenn István           Kereszt u 21           1891,92,94,1896,97(tér-21?)
Bogisits Antal                Aranykakas u 19                1891,92,94,96,97
Bojcsics Simon              Szarvas tér 4        1894,96,97,98,99,1900,1901,02,  Három nyolcashoz
Butsek János                    Gellérthegy u 1                      1896,97
Csekus József                  Holdvilág u 19   1888,90,91,92,94,96,97,99,1900,
                                                                    01,02,03,04,05,06,07-08,10,11,12               
 Divald József                    Csend u 12               1896,97,98,99,1900,01
Fleischmann   Ignácz        Döbrentei u 52                1896,97
Fleischmann Zsigmond       Döbrentei u 52        1900,1894,96,97,98,99,01
Gál János                           Gellérthegy u 53        1891,92,94,96,97
Gergye Sándorné                     Gellérthegy 10874       1894,96,97
Hang József                   Aranykakas u 5  1891,92,94,96,97,98,99,1900, (01,02,03-
                                              jános  )            1911,12,13?   
Hecker György                     Döbrentei tér 4          1894,96,97
Hierwarter Mihály            Horgony u 64   1891,92,94,96,99,1900  ,01,02,03,04         
Hofbauer Lipót                   Fehérsas u 4  1888,90,91,92,94,96,97,99,1900
Hornyák János              Hadnagy u 45         1882,85,86,88,90,94,96                                                           
Höflinger Fülöp                     Felsőhegy u 64     1882 ,83,84 ,85,86, 96,97
Hötzel József                         Lepke u 3              1894,96,97
Huber János                   Gellérthegy u 67           "a borforráshoz"
                                               1891,92,94,96,97,99,1900,01,02,,03,04,05                                                   
Iricz Adolf                       Döbrentei u 54       1896
Kabon József               Attila u 32         1882,83,84,86,88,90,91,92,94,96,97,98,99
Kaiser Antal                  Fehérsas tér 11    1891,92,99 1894,96,97,1900,01,02,03,04
Kandl Samu                     Döbrentei tér 6     1885,86,96
Kandl Samu               Döbrentei u 5    1883,84 ,85,86,1888,91,92,96,97
Kertser Jakab( és  Katalin ) Naphegy u 2 1890. 94,96,98,99,              1900,01,1902,03
Klajo M                         Kereszt u 19  1890,91,94,96
Kundl Samu               Döbrentei tér 5   1885,86,1896
Marada György           Hadnagy u  u  27       1896,97,98,1899,1900 ,01                 
Malmarits István          Kereszt u 11        1882  ,83,84 ,88,90,91,92,94, 95,96, 1902,03,06,07?
Mattmann József             Gellérthegy u 13  1891,92,94,96,97
Mattmann József             Gellérthegy u 15    1891,92,94,96,1899
Molnár János              Aranykakas u 25   1894,96,97,98       
Müller Lipót                Kereszt tér 17   1888,90,94,96,97
özv.Nekpisz Józsefné                 Kör u 23       1896,97,98,1900,01,06,07,08,
Schierer Károly           Hadnagy u 2   1891,92,94  ,96,97,99,1900     
                                  ,1901,1902,03  (Ráczfürdő)
Schlossár József             Kör u 8              1888,1890,91,92,94,
                                      96,97,98,1901,02,03,04,05
Stampfel Károly           Gellérthegy 10849     1894,96,97,1900,01
Staudhammer Ignácz     Mészáros u 13           1894,96,97
Stossmann Lőrinc           Gellérthegy u 1  1894,96,97,98
Sultzberger István            Felsőhegy u 110   1880,81,82,1883,84,85, 86,88,90,91,92, 94,96,9799,1900,01,02,03    (Schutzberger)
Wichtel Mihály                    Árok u 65    1891,92,94,96,97,98,99,00,01,02,03,
Wimmer Ferenc              Csend u 1             1896,97, 1900.01,02,03
Vimmer Mátyás            Felsőhegy u 40     ,91,92,94,96,97

1897
Albecker Antal               Holdvilág u 7             1891,92.94,96,97,,98,99
Ambrus József               Szilva u 4        1891,92,94,96,97,99,1901,02,03,04
Beyse Erzsébet             Gellérthegy 10874                1890,91,92,96,97,99
Bittermenn István            Kereszt u 21           1891,92,94,1896,97(tér-21?)
Bogisits Antal                      Aranykakas u 19                1891,92,94,96,97
Bojcsics Simon              Szarvas tér 4        1894,96,97,98,99,1900,1901,02,
Butsek János                       Gellérthegy u 1                      1896,97
Csekus József                Holdvilág u 19   1888,90,91,92,94,96,97,99,1900,
                                                                    01,02,03,04,05,06,07-08,10,11,12               
Divald József                   Csend u 12               1896,97,98,99,1900,01
Fleischmann   Ignácz                   Döbrentei u 52                1896,97
Fleischmann Zsigmond       Döbrentei u 52        1900,1894,96,97,98,99,01
Gál Jáno Höflinger Fülöp      Felsőhegy u 64     1882 ,83,84 ,85,86, 96,97
                                      Gellérthegy u 53        1891,92,94,96,97
Gergye Sándorné                     Gellérthegy 10874       1894,96,97
Hang József                        Aranykakas u 5  1891,92,94,96,97,98,99,1900, (01,02,03-jános  )            1911,12,13?   
Hecker György                     Döbrentei tér 4          1894,96,97
Hofbauer Lipót                   Fehérsas u 4  1888,90,91,92,94,96,97,99,1900
Höflinger Fülöp                     Felsőhegy u 64     1882 ,83,84 ,85,86, 96,97
Hötzel József                         Lepke u 3              1894,96,97
Huber János               Gellérthegy u 67           "a borforráshoz"
                                                1891,92,94,96,97,99,1900,01,02,,03,04,05  Kabon József                        Attila u 32         1882,83,84,86,88,90,91,92,94,96,97,98,99
Kaiser Antal                Fehérsas tér 11    1891,92,99 1894,96,97,1900,01,02,03,04
 Kandl Samu              Döbrentei u 5    1883,84 ,85,86,1888,91,92,96,97
  Kertser Jakab( és  Katalin )  Naphegy u 21 
                                                  1890.94,96,98,99,1900,01,1902,03                                     
Kratschner Ferenc     Döbrenetei u 37  1897
Marada György         Hadnagy u  u  27       1896,97,98,1899,1900 ,01                 
Mattmann József       Gellérthegy u 13  1891,92,94,96,97
Molnár János             Aranykakas u 25   1894,96,97,98       
Müller Lipót                Kereszt tér 17   1888,90,94,96,97
özv.Nekpisz Józsefné                 Kör u 23       1896,97,98,1900,01,06,07,08,
Schierer Károly           Hadnagy u 2   1891,92,94  ,96,97,99,1900     
                                          ,1901,1902,03  (Ráczfürdő)
Schlossár József        Kör u 8              1888,1890,91,92,94,
                                         96,97,98,1901,02,03,04,05
Stampfel Károly             
                                    Gellérthegy 10849     1894,96,97,1900,01
Staudhammer Ignácz  Mészáros u 13           1894,96,97
Stossmann Lőrinc        Gellérthegy u 1  1894,96,97,98
Sultzberger István        Felsőhegy u 110   1880,81,82,1883,84,85, 86,88,90,91,92, 94,96,9799,1900,01,02,03    (Schutzberger)
Wichtel Mihály              Árok u 65    1891,92,94,96,97,98,99,00,01,02,03,
Wimmer Ferenc            Csend u 1             1896,97, 1900.01,02,03
Vimmer Mátyás             Felsőhegy u 40     ,91,92,94,96,97

1898
Ábel Károly                     Attila u 119                         1898
Albecker Antal                 Holdvilág u 7             1891,92.94,96,97,,98,99
Ambrus József                Szilva u 4        1891,92,94,96,97,99,1901,02,03,04
Ambrus Józsefné            Szilva u 4                 1898
Baruch Jakab                  SztJános u 5                     1898
Bojcsics Simon                 Szarvas tér 4        1894,96,97,98,99,1900,1901,02,
Buhász Károly                  Szarvas u 4                 1898,1899
Capilleri Károly                Keresz u 19                    1898,99,1900,01,02,03
Csizek János                    Attila u 53                         1898,01
Csizek János                     Attila u 61                       1898
 Csekus József                  Holdvilág u 19   1888,90,91,92,94,96,97,99,1900,
                                                                    01,02,03,04,05,06,07-08,10,11,12               
Divald József                      Csend u 12               1896,97,98,99,1900,01
Fleischmann Zsigmond       Döbrentei u 52        1900,1894,96,97,98,99,01
Hang József                   Aranykakas u 5  1891,92,94,96,97,98,99,1900, (01,02,03-jános  )                        1911,12,13?   
Hecker György                      Palota u 28                 1898
Hofbauer Lipót                    Attila u 26         1898
Kabon József               Attila u 32         1882,83,84,86,88,90,91,92,94,96,97,98,99
Kertser Jakab                Naphegy u 21  1890.94,96,98,99,1900,01,1902,03
Krizsánovits  István          Kör u 4          1891,92,98,1901,02,03,06,07,08
Marada György            Hadnagy u  u  27       1896,97,98,1899,1900 ,01                 
Molnár János                Aranykakas u 25   1894,96,97,98       
özv.Nekpisz Józsefné    Kör u 23       1896,97,98,1900,01,06,07,08,
Neumann Sámuel             Apód u  6      1898
Neubauer Antal                Attila u 61                        1899
özv.Petz Nándorné          Virág B u 9      1898
Schlaucher Ferenc           Attila krt 65     1890,98,99
Schlossár József             Kör u 8              1888,1890,91,92,94,
                                        96,97,98,1901,02,03,04,05
Stampfel György             Gellérthegy 10849     1898
Stossmann Lőrinc           Gellérthegy u 1  1894,96,97,98
Valentin Antal                   Rudasfürdő tér 4(6)     1898,99,1900,01, 02 03, 04, 05
Wichtel Mihály                 Árok u 65    1891,92,94,96,97,98,99,00,01,02,03,

1899
Albecker Antal                 Holdvilág u 7             1891,92.94,96,97,,98,99
Ambrus József                Szilva u 4        1891,92,94,96,97,99,1901,02,03,0
Bauer  J                           Attila u 70                          1899
Beyse Erzsébet              Gellérthegy 10874                1890,91,92,96,97,99
Bittermenn István           Naphegy u 10445                 1899
Bognár Lipót                        Kereszt tér 16                        1899
Bojcsics Simon                Szarvas tér 4        1894,96,97,98,99,1900,1901,02,
Buhász Károly                  Szarvas u 4                 1898,1899
Bürger József  (Burger?!)     Horgony u 5             1899,1900,1901,02,03,04
  Capilleri Károly                Keresz u 19                    1898,99,1900,01,02,03
  özvCsaudinger Jánosné   Naphegy u 23            1899,1900,01
 Csekus József                   Domb u 8                          1899,1900.01.02.03
Csekus József                   Holdvilág u 19   1888,90,91,92,94,96,97,99,1900,
                                                                    01,02,03,04,05,06,07-08,10,11,12               
Divald József                         Csend u 12               1896,97,98,99,1900,01
Elmann Károly                   Gellérthegy 10733           1899
 Fleischmann Zsigmond       Döbrentei u 52        1900,1894,96,97,98,99,01
Gerstl Ferenc                     Kereszt tér 16      1899
Gerstl Ferenc                     Hadnagy u 39       1899?
özv Grösztenberger Edéné    Fehérsas u 8          1899,1900,1900,01
Hang József                   Aranykakas u 5  1891,92,94,96,97,98,99,1900, (01,02,03-jános  )                          1911,12,13?   
Hausknecht János        Gellérthegy u 41               1899
Hembach Kamilló          Görög u 17                  1899 
Hierwarter Antal             Gyula u 7               1891,92,99
Hierwarter Mihály          Horgony u 64   1891,92,94,96,99,1900  ,01,02,03,04         
Hofbauer Lipót              Fehérsas u 4  1888,90,91,92,94,96,97,99,1900
Höflinger Fülöpné           Felsőhegy u 64      1899
Horváth Antal                Kisgellérthegy            1899
Huber János                  Gellérthegy u 67           "a borforráshoz"
                                               1891,92,94,96,97,99,1900,01,02,,03,04,05                                                   
Kabon József               Attila u 32         1882,83,84,86,88,90,91,92,94,96,97,98,99
Kaiser Antal                 Fehérsas tér 11    1891,92,99 1894,96,97,1900,01,02,03,04
Kertser Jakab                Naphegy u 21  1890.94,96,98,99,1900,01,1902,03
Lentner Alajos              Aranylacsa u 19        1899
Lőwy Samu                   Döbrentey u 46         1899
Marada György             Hadnagy u  u  23      1896,97,98,1899,1900 ,01                 
Malmarits Ignácz            Kereszt u 11      1891,92, 94,99,1900,01,02,1903,04,06,07,08,10,
Mattmann József             Gellérthegy u 15    1891,92,94,96,1899
Meisels Lajos                      Apród u 6         1899
Mikulásik Ferenc              Attila krt 16    1899,1900,01,02,03,04,05 ,06,07
Müller Lipótné                   Kereszt tér 7  1899
Petz Nándor                      Hadnagy u 5     1899
Petz Antal                       Virág Benedek u 3  1891,92,99
Preé Ignácz                    Alsóhegy u 4  1899
Preiszler István              Lepke u 3     1898,99,1901,02,03,04,05,06             
Schachinger Mihály        Gellérthegy 10750  ( 1899-Sachinger Mátyással)
Schierer Károly              Hadnagy u 2   1891,92,94  ,96,97,99,1900     
                                     ,1901,1902,03  (Ráczfürdő)
Schierer Károly             Hadnagy  u 8-10 Rácz Fürdő    1890,91,92,94,99   
                                     ,1900,01,  02,03,1904,05,06,07,09 V
Schlaucher Ferenc        Attila krt 65     1890,98,99
Schwänzer Pál              Mészáros u 13    1899,1914,16
Slossár József                Kör u 8    1888,90,91,94,99,1901,02,03 ,04,05
Szémann Lajos         Kereszt u 7   1899
Sultzberger István            Felsőhegy u 110   1880,81,82,1883,84,85, 86,88,90,91,92, 94,96,9799,1900,01,02,03    (Schutzberger)
Valentin Antal                     Rudasfürdő tér 4(6)     1898,99,1900,01, 02 03, 04, 05
Wichtel Mihály                    Árok u 65    1891,92,94,96,97,98,99,00,01,02,03,

1900
Ábel József                      Attila u 67                           1900,01
Bojcsics Simon                 Szarvas tér 4        1894,96,97,98,99,1900,1901,02,
Bürger József  (Burger?!)     Horgony u 5             1899,1900,1901,02,03,04 
  Capilleri Károly               Keresz u 19                    1898,99,1900,01,02,03
 özvCsaudinger Jánosné   Naphegy u 23            1899,1900,01
 Csizek János                        Attila u 9                             1900,
Csekus József  ifj.             Czakó u 28      1900,01,02,03
Csekus József                   Domb u 8                          1899,1900.01.02.03
Csekus József                  Holdvilág u 19   1888,90,91,92,94,96,97,99,1900,
                                                                    01,02,03,04,05,06,07-08,10,11,12               
Csóri Sándor                    Hadnagy u 39           1900,01
Divald József                     Csend u 12               1896,97,98,99,1900,01
Doktor László                      Gellérthegy 10634              1900,01,02,03,04
Fleischmann Zsigmond       Döbrentei u 52        1900,1894,96,97,98,99,01
Follner Jakab                    Attila u 21                    1900
özv Grösztenberger Edéné    Fehérsas u 8          1899,1900,1900,01
Hang József                   Aranykakas u 5  1891,92,94,96,97,98,99,1900, (01,02,03-jános  )            1911,12,13?   
Harbon József                Árok u 26                      1900,01
Hierwarter Mihály             Horgony u 64   1891,92,94,96,99,1900  ,01,02,03,04         
Hofbauer Lipót                   Fehérsas u 4  1888,90,91,92,94,96,97,99,1900
Hollenrein Ferencz                Attila u 35                    1900,01
Huber János                     Gellérthegy u 67           "a borforráshoz"
                                               1891,92,94,96,97,99,1900,01,02,,03,04,05                                                   
Kaiser Antal                     Fehérsas tér 11    1891,92,99 1894,96,97,1900,01,02,03,04
Kertser Jakab                   Naphegy u 21  1890.94,96,98,99,1900,01,1902,03
Krizsánovits József        Czakó u 26    1900, 01,02,03,08
 Lentner Alajos               Aranykacsa u 8        1900,01
Marada György              Hadnagy u  u  27       1896,97,98,1899,1900 ,01                 
Malmarits Ignácz                  Bocskay tér 7    1883,84,85,86,1900,1901,02 ,03,04
Malmarits Ignácz            Kereszt u 11      1891,92, 94,99,1900,01,02,1903, 04,06,07,08,10,
Máthé Ambrus                   Görög u 17      1900.01,02,03,05
Mikulásik Ferenc              Attila krt 16    1899,1900,01,02,03,04,05 ,06,07
özv.Nekpisz Józsefné                 Kör u 23       1896,97,98,1900,01,06,07,08,
özv.Petz Nándorné            Hadnagy u 5    1900,01,02,03
Preiszler István               Lepke u 3     1898,99,1901,02,03,04,05,06             
Sántha Albert                            Fehérsas u 6       1889,1900,,01,02
Schierer Károly               Hadnagy u 2   1891,92,94  ,96,97,99,1900     
                                     ,1901,1902,03  (Ráczfürdő)
Schierer Károly            Hadnagy u 4    1900,01,02                   
Schierer Károly            Hadnagy  u 8-10 Rácz Fürdő    1890,91,92,94,99   
                                      ,1900,01,  02,03,1904,05,06,07,09 V
Schlaucher Ferenc          Attila u  13           1900,01,02,03
Schlosser István                  Apród u 6           1900                                   
Stampfel Károly             
                                         Gellérthegy 10849     1894,96,97,1900,01
Sultzberger István            Felsőhegy u 110   1880,81,82,1883,84,85, 86,88,90,91,92, 94,96,9799,1900,01,02,03    (Schutzberger)
Tichy Ede                                 Szarvas u 4   1900,01
Valentin Antal                     Rudasfürdő tér 4(6)     1898,99,1900,01, 02 03, 04, 05
Wendelin János                 Attila u 31  1900,01,02,03,04,05,06,07
Wesztergom I-né               Gellérthegy  10817/19    1900
Westergom Katalin            Kereszt u 4   1900
Wichtel Mihály                    Árok u 65    1891,92,94,96,97,98,99,00,01,02,03,
Wimmer Ferenc                  Csend u 1             1896,97, 1900.01,02,03
Zucker Sándor                    Döbrentei tér 6       1900,01,

1901
Ábel József                         Attila u 119                 1898,99
Albecker Antal                    Hullám u 15          1901,1902,03,04,05,06,07,08
Almássy József                   Felsőhegy u 92                   1901,02,03.
Ábel József                         Attila u 67                           1900,01
Ambrus József                    Szilva u 4        1891,92,94,96,97,99,1901,02,03,04
Blédy Mórné                         Attila krt 20                      1901,02
Bojcsics Simon                     Szarvas tér 4        1894,96,97,98,99,1900,1901,02, 
Bürger József  (Burger?!)     Horgony u 5             1899,1900,1901,02,03,04
 Capilleri Károly                   Keresz u 19                    1898,99,1900,01,02,03
  özvCsaudinger Jánosné   Naphegy u 23            1899,1900,01
  Csizek János                    Attila u 53                         1898,01
   Csekus József  ifj.             Czakó u 28      1900,01,02,03
Csekus József                   Domb u 8                          1899,1900.01.02.03
 Csekus József                   Holdvilág u 19   1888,90,91,92,94,96,97,99,1900,
                                                                    01,02,03,04,05,06,07-08,10,11,12               
 Csóri Sándor                      Hadnagy u 39           1900,01
Divald József                      Csend u 12               1896,97,98,99,1900,01
Doktor László                      Gellérthegy 10634              1900,01,02,03,04
Fukáts János                      Attila  u14,   1901,02,03,04,05,06,07                             
Fleischmann Zsigmond       Döbrentei u 52        1900,1894,96,97,98,99,01
Gerstl Ferencné                  Szög u 7            1901,03,1904,05,06,07,08
özv Grösztenberger Edéné ehérsas u 8          1899,1900,1900,01
Grösztenberger N-né          Fehérsas u 8         1901.02,03nb
Harbon József                    Árok u 26                      1900,01
Hecker György                   Döbrentei u 35      1901,02
Hicker Jenő                          Fehérsas u 4                 1901,02,03.
Hierwarter Mihály                 Horgony u 64   1891,92,94,96,99,1900  ,01,02,03,04         
Hofbauer Jánosné                 Gellérthegy u 9            1901,02,03,04,05       
Hofbauer Jánosné                 Gellérthegy u 9            1901,02,03,04,05       
Hollenrein Ferencz                Attila u 35                    1900,01
Huber János                          Gellérthegy u 67           "a borforráshoz"
                                               1891,92,94,96,97,99,1900,01,02,,03,04,05                                                   
Kabon József                       Palota tér 5         1901,02,03,04,1908,12,1
Kaiser Antal                         Fehérsas tér 11    1891,92,99 1894,96,97,1900,01,02,03,04
Kertser Jakab                     Naphegy u 21  1890.94,96,98,99,1900,01,1902,03
Kertser S                             NAPHEGY U 25   1901,02,03,04,05,,08 ,10,11
Krizsánovits  István            Kör u 4          1891,92,98,1901,02,03,06,07,08
Krizsánovits József            Czakó u 26    1900, 01,02,03,08
Lentner Alajos                 Aranykacsa u 8        1900,01
Lefkó Sámuel                  Döbrenei u 24             1901,02
Lutró János                     Kereszt u4             1901,02
Marada György                Hadnagy u  u  27       1896,97,98,1899,1900 ,01                 
Marada Lipótné                Hadnagy u 39      1901,02
Malmarits Ignácz             Bocskay tér 7    1883,84,85,86,1900,1901,02 ,03,04
Malmarits Ignácz               Kereszt u 11      1891,92, 94,99,1900,01,02,1903,04,06,07,08,10,
Máthé Ambrus                   Görög u 17      1900.01,02,03,05
Mayerberg Ignácz              Naphegy u 23     1901,02                           
Mikulásik Ferenc                     Attila krt 16    1899,1900,01,02,03,04,05 ,06,07
özv.Nekpisz Józsefné             Kör u 23       1896,97,98,1900,01,06,07,08,
Neumann Sámuel                  Döbrentei u 22   1901,02,03,
özv.Petz Nándorné                Hadnagy u 5    1900,01,02,03
Preiszler István                      Lepke u 3     1898,99,1901,02,03,04,05,06             
Sántha Albert                         Fehérsas u 6       1889,1900,,01,02
Schilberszky A                      Attila krt 22    1901,02,03
Schierer Károly                       Hadnagy u 2   1891,92,94  ,96,97,99,1900     
                                              ,1901,1902,03  (Ráczfürdő)
Schierer Károly                      Hadnagy u 4    1900,01,02                   
Schierer Károly                     Hadnagy  u 8-10 Rácz Fürdő    1890,91,92,94,99   
                                             ,1900,01,  02,03,1904,05,06,07,09 V
Schlaucher Ferenc              Attila u  13           1900,01,02,03
Schlauger Ferencz ?            Mészáros u 13   1900,01
Schlossár József                Kör u 8              1888,1890,91,92,94,
                                             96,97,98,1901,02,03,04,05
Schüller Károly                    Gellérthegyi Kioszk     1900,01
Schwanzer Pál                      Mészáros u 13           1900,01,02,03,04,05,14,16,22
Slossár József                        Kör u 8    1888,90,91,94,99,1901,02,03 ,04,05
Stampfel József                 Gellérthegy 10849   1901,1902,03,04,05
Stampfel Károly             
                                           Gellérthegy 10849     1894,96,97,1900,01
Sultzberger István                Felsőhegy u 110   1880,81,82,1883,84,85, 86,88,90,91,92, 94,96,9799,1900,01,02,03    (Schutzberger)
Tichy Ede                                 Szarvas u 4   1900,01
Udvardy Mihály                    Gellérthegy u 3  1899,1901,02,03
Valentin Antal                     Rudasfürdő tér 4(6)     1898,99,1900,01, 02 03, 04, 05
Wendelin János                 Attila u 31  1900,01,02,03,04,05,06,07
Wichtel Mihály                    Árok u 65    1891,92,94,96,97,98,99,00,01,02,03,
Wichtel Mihály                    Árok u 65    1891,92,94,96,97,98,99,00,01,02,03,
Wimmer Ferenc                Csend u 1             1896,97, 1900.01,02,03
Zinhober F                         Bocskay tér 1           1901,02,03
Zimmermenn János           Felsőhegy  u 90     1901,02
Zucker Sándor                     Döbrentei tér 6       1900,01,


1902
Albecker Antal                    Hullám u 15          1901,1902,03,04,05,06,07,08
Almássy József                 Felsőhegy u 92                   1901,02,03.
Ambrus József                    Szilva u 4        1891,92,94,96,97,99,1901,02,03,04
Blédy Mórné                     Attila krt 20                      1901,02
Bojcsics Simon                 Szarvas tér 4        1894,96,97,98,99,1900,1901,02,
Bojcsics Simonné.özv.       Szarvas tér 4        1902,03,04
Bürger József  (Burger?!)     Horgony u 5             1899,1900,1901,02,03,04 
  Capilleri Károly                  Keresz u 19                    1898,99,1900,01,02,03
   Csekus József  ifj.             Czakó u 28      1900,01,02,03
  Csekus József                   Domb u 8                          1899,1900.01.02.03
Csekus József                    Holdvilág u 19   1888,90,91,92,94,96,97,99,1900,
                                                                    01,02,03,04,05,06,07-08,10,11,12               
Doktor László                      Gellérthegy 10634              1900,01,02,03,04
Fukáts János                       Attila  u14,   1901,02,03,04,05,06,07                             
Grösztenberger N-né           Fehérsas u 8         1901.02,03nb
Hecker György                   Döbrentei u 35      1901,02
Hicker Jenő                         Fehérsas u 4                 1901,02,03.
Hierwarter Mihály               Horgony u 64   1891,92,94,96,99,1900  ,01,02,03,04         
ifj.Hochhauer János           Felsőhegy u 100            1902,04,06,07,08
Hofbauer Jánosné             Gellérthegy u 9            1901,02,03,04,05       
Huber János                      Gellérthegy u 67           "a borforráshoz"
                                         1891,92,94,96,97,99,1900,01,02,,03,04,05                                                   
Kabon József                   Palota tér 5         1901,02,03,04,1908,12,14
Kaiser Antal                     Fehérsas tér 11    1891,92,99 1894,96,97,1900,01,02,03,04
Kertser Jakab                  Naphegy u 21  1890.94,96,98,99,1900,01,1902,03
Kertser S                            NAPHEGY U 25   1901,02,03,04,05,,08 ,10,11
Krizsánovits  István          Kör u 4          1891,92,98,1901,02,03,06,07,08
Krizsánovits József          Czakó u 26    1900, 01,02,03,08
Lefkó Sámuel                    Döbrenei u 24             1901,02
Lutró János                      Kereszt u4             1901,02
Marada Lipótné                Hadnagy u
1891,92, 94,99,1900,01,02,1903,04,06,07,08,10,
Malmarits István               Kereszt u 11  1882  ,83,84 ,95,96,88,90,91 ,92,94,1902,03, 06, 07?
 Máthé Ambrus                   Görög u 17      1900.01,02,03,05
Mayerberg Ignácz              Naphegy u 23     1901,02                           
Mikulásik Ferenc              Attila krt 16    1899,1900,01,02,03,04,05 ,06,07
Neumann Sámuel             Döbrentei u 22   1901,02,03,
özv.Petz Nándorné           Hadnagy u 5    1900,01,02,03
Preiszler István                Lepke u 3     1898,99,1901,02,03,04,05,06             
Sánta Albert                      Zsák u 1              1902,03
Sántha Albert                    Fehérsas u 6       1889,1900,,01,02
Schilberszky A                 Attila krt 22    1901,02,03
Schierer Károly                 Hadnagy u 2   1891,92,94  ,96,97,99,1900     
                                        1901,1902,03  (Ráczfürdő)
Schierer Károly                 Hadnagy u 4    1900,01,02                   
Schierer Károly               Hadnagy  u 8-10 Rácz Fürdő    1890,91,92,94,99   
                                        ,1900,01,  02,03,1904,05,06,07,09 V
Schlaucher Ferenc          Attila u  13           1900,01,02,03
Schlossár József             Kör u 8              1888,1890,91,92,94,
                                        96,97,98,1901,02,03,04,05
Schwanzer Pál              Mészáros u 13           1900,01,02,03,04,05,14,16,22
Slossár József                  Kör u 8    1888,90,91,94,99,1901,02,03 ,04,05
Stampfel József              Gellérthegy 10849   1901,1902,03,04,05
Stossmann Lajos             Gellérthegy u 1  1902,03
Stósz János                    Döbrentei u 35   1902,03,04
Szaliter György                Horgony u 4        1902,03
Szaliter N                         HORGONY  u 4   1902,03,1904,05
Szémann Lajos                Kereszt u 4   1902,03
Sultzberger István            Felsőhegy u 110   1880,81,82,1883,84,85, 86,88,90,91,92, 94,96,9799,1900,01,02,03    (Schutzberger)
Udvardy Mihály                    Gellérthegy u 3  1899,1901,02,03
Valentin Antal                     Rudasfürdő tér 4(6)     1898,99,1900,01, 02 03, 04, 05
Weinert Alajos                    Csend u 12  1902,03
Wendelin János                 Attila u 31  1900,01,02,03,04,05,06,07
Wichtel Mihály                    Árok u 65    1891,92,94,96,97,98,99,00,01,02,03,
Wimmer Ferenc               Csend u 1             1896,97, 1900.01,02,03
Zinhober F                         Bocskay tér 1           1901,02,03
Zimmermenn János           Felsőhegy  u 90     1901,02

       
1903

Almássy József                     Felsőhegy u 92                   1901,02,03.
Ábrai Samu                            Gellért rakpart 1             1903,04,
Albecker Antal                        Hullám u 15          1901,1902,03,04,05,06,07,08
Ambrus József                      Szilva u 4        1891,92,94,96,97,99,1901,02,03,04
Avar László                            Hadnagy u 3      1903,04,05,1908,10,11,12,13,16,22
Csekus József                       Holdvilág u 19   1888,90,91,92,94,96,97,99,1900,
                                                                    01,02,03,04,05,06,07-08,10,11,12               
Bojcsics Simonné.özv.          Szarvas tér 4        1902,03,04
Bruckbauer  Mátyás              Hadnagy u 9                          1903,04,05
Burger Ferenc                       Felsőhegy 71                              1903,04,05
Burger József  (Bürger)         Fehérsas u 4          1903,04,05,1906,07,08,10,11
Bürger József  (Burger?!)     Horgony u 5             1899,1900,1901,02,03,04
  Capilleri Károly                                 t 28      1900,01,02,03
  Csekus József                   Domb u 8                          1899,1900.01.02.03
Doktor László                      Gellérthegy 10634              1900,01,02,03,04
Fukáts János                        Attila  u14,   1901,02,03,04,05,06,07                             
Gerstl Ferencné                   Szög u 7            1901,03,1904,05,06,07,08
Grösztenberer István          Fehérsa u 8          1903,04
Grösztenberger N-né          Fehérsas u 8         1901.02,03nb
Grösztenberer István         Fehérsa u 8          1903,04
Hicker Jenő                         Fehérsas u 4                 1901,02,03.
Hierwarter Mihály               Horgony u 64   1891,92,94,96,99,1900  ,01,02,03,04         
Hofbauer Jánosné              Gellérthegy u 9            1901,02,03,04,05       
Hofbauer Jánosné              Gellérthegy u 9            1901,02,03,04,05       
Huber János                       Gellérthegy u 67           "a borforráshoz"
                                           1891,92,94,96,97,99,1900,01,02,,03,04,05                                                   
Kabon József                      Palota tér 5         1901,02,03,04,1908,12,14
Kaiser Antal                    Fehérsas tér 11    1891,92,99 1894,96,97,1900,01,02,03,04
Kemény István               Hegyalja út 21    1903,04
 Kertser Jakab( és  Katalin )  Naphegy u 21  1890.94,96,98,99,1900,01,1902,03
Kertser S                               NAPHEGY U 25   1901,02,03,04,05,,08 ,10,11
Kopper Ferecz                 Hegyalja út 22    1903,04
Krizsánovits  István          Kör u 4          1891,92,98,1901,02,03,06,07,08
Krizsánovits József        Czakó u 26    1900, 01,02,03,08
Marada Lipótné             Kereszt tér 16       1902,03 04,05
Malmarits Ignácz           Bocskay tér 7    1883,84,85,86,1900,1901,02 ,03,04
Malmarits Ignácz           Kereszt u 11      1891,92, 94,99,1900,01,02,1903,04,06,07,08,10,
Malmarits István             Kereszt u 11        1882  ,83,84 ,95,96,88,90,91 ,92,94,1902 ,03,06,07?
Máthé Ambrus                   Görög u 17      1900.01,02,03,05
Mikulásik Ferenc              Attila krt 16    1899,1900,01,02,03,04,05 ,06,07
 Nekpisz József                Kör u 23        1891,92,1903,04,05,06
 Neumann Sámuel           Döbrentei u 22   1901,02,03,
özv.Petz Nándorné            Hadnagy u 5    1900,01,02,03
Preiszler István                 Lepke u 3     1898,99,1901,02,03,04,05,06             
Sáfár Pál                            Hadnagy u 20          1903,04,05,06,07
Sánta Albert                       Zsák u 1              1902,03
Schilberszky A                   Attila krt 22    1901,02,03
Schierer Károly                Hadnagy u 2   1891,92,94  ,96,97,99,1900     
                                         ,1901,1902,03  (Ráczfürdő)
Schierer Károly              Hadnagy  u 8-10 Rácz Fürdő    1890,91,92,94,99   
                                       ,1900,01,  02,03,1904,05,06,07,09 V
Schlaucher Ferenc          Attila u  13           1900,01,02,03
Schlossár József             Kör u 8              1888,1890,91,92,94,
                                         96,97,98,1901,02,03,04,05
Schmolka János            Csend   u      1903,04,                                                 
Schwanzer Pál               Mészáros u 13           1900,01,02,03,04,05,14,16,22
Slossár József                Kör u 8    1888,90,91,94,99,1901,02,03 ,04,05
Stampfel József              Gellérthegy 10849   1901,1902,03,04,05
Stossmann Lajos             Gellérthegy u 1  1902,03
Stósz János                    Döbrentei u 35   1902,03,04
Szaliter György                Horgony u 4        1902,03

 
                                          Kereszt u 4   1902,03
Sultzberger István            Felsőhegy u 110   1880,81,82,1883,84,85, 86,88,90,91,92, 94,96,9799,1900,01,02,03    (Schutzberger)
Udvardy Mihály                    Gellérthegy u 3  1899,1901,02,03
Valentin Antal                     Rudasfürdő tér 4(6)     1898,99,1900,01, 02 03, 04, 05
Weinert Alajos                    Csend u 12  1902,03
Wendelin János                 Attila u 31  1900,01,02,03,04,05,06,07
Wichtel Mihály                    Árok u 65    1891,92,94,96,97,98,99,00,01,02,03,
Wimmer Ferenc                   Csend u 1             1896,97, 1900.01,02,03
Wimmer Ferenc                     Kereszt u 4           1903,04
Zinhober F                              Bocskay tér 1           1901,02,03

1904

Ábrai Samu                            Gellért rakpart 1             1903,04,
Albecker Antal                        Hullám u 15          1901,1902,03,04,05,06,07,08
Ambrus József                      Szilva u 4        1891,92,94,96,97,99,1901,02,03,04
Avar László                          Hadnagy u 3      1903,04,05,1908,10,11,12,13,16,22
Avar László                          Hadnagy u 5                       1904,05
Bojcsics Simonné.özv.        Szarvas tér 4        1902,03,04
Bruckbauer  Mátyás             Hadnagy u 9                          1903,04,05
Burger Ferenc                     Felsőhegy 71                              1903,04,05
Burger József  (Bürger)        Fehérsas u 4          1903,04,05,1906,07,08,10,11
Bürger József  (Burger?!)     Horgony u 5             1899,1900,1901,02,03,04
  Csizek József                    Attila   krt 2                     1903,04
  Csekus József                   Holdvilág u 19   1888,90,91,92,94,96,97,99,1900,
                                                                    01,02,03,04,05,06,07-08,10,11,12
Dick József                           Attila u 67         1904,05,1908,1909,10,11,12,13,14,
Ditz Zsófia                          Attila krt 60      1904,05
Doktor László                      Gellérthegy 10634              1900,01,02,03,04
Fukáts János                        Attila  u14,   1901,02,03,04,05,06,07                                  Fleischer Sándor                 Döbrentei u 24        1904,05,06,07
Gerstl Ferencné                  Szög u 7            1901,03,1904,05,06,07,08
Grösztenberer István          Fehérsa u 8          1903,04
 Grünfeld Lipót                     Döbrentei tér 6          1904,05
Hajós Károly                      Aranykakas u 5             1904,05
Hierwarter Mihály               Horgony u 64   1891,92,94,96,99,1900  ,01,02,03,04         

Hierwarter Mihályné              Horgonyu 64                1904,05
  ifj.Hochhauer János           Felsőhegy u 100            1902,04,06,07,08
  Hofbauer Jánosné             Gellérthegy u 9            1901,02,03,04,05       
Huber János                      Gellérthegy u 67           "a borforráshoz"
                                               1891,92,94,96,97,99,1900,01,02,,03,04,05                                                   
Kabon József                   Árok u20              1904,05,1911
Kabon József                   Palota tér 5         1901,02,03,04,1908,12,14
Kaiser Antal                    Fehérsas tér 11    1891,92,99 1894,96,97,1900,01,02,03,04
Kemény István               Hegyalja út 21    1903,04
Kertser S                        Naphegy u 25   1901,02,03,04,05,,08 ,10,11
Kopper Ferecz              Hegyalja út 22    1903,04
Kováts József               Kereszt u 19      1904,05,06
Marada Lipótné            Kereszt tér 16       1902,03 04,05
Malmarits Ignácz           Bocskay tér 7    1883,84,85,86,1900,1901,02 ,03,04
, Malmarits Ignácz          Kereszt u 11      1891,92, 94,99,1900,01,02,1903,04,06,07,08,10,
özv. Malmarits IgnácznéKereszt u 11                         1904,05,06,08,09 ,10
Mann Antal                      Kereszt u 4     1904,05
Matics Károly                  Fehérsas u 6     1904,05
Mikulásik Ferenc             Attila krt 16    1899,1900,01,02,03,04,05 ,06,07
Móricz József                   Szarvas tér 4        1904,05
Nekpisz József               Kör u 23        1891,92,1903,04,05,06
Praxi Ignácz   (PraXl )      Aranykakas u 22  1904,05,1906,07,08
Preiszler István                Lepke u 3     1898,99,1901,02,03,04,05,06             
Sáfár Pál                         Hadnagy u 20          1903,04,05,06,07
Scheidler József               Döbrentei tér 3  1904,  05                             
  Schierer Károly             Hadnagy  u 8-10 Rácz Fürdő    1890,91,92,94,99   
                                       ,1900,01,  02,03,1904,05,06,07,09 V
Schlossár József             Kör u 8              1888,1890,91,92,94,
                                       96,97,98,1901,02,03,04,05
 Schwänzer Pál              Mészáros u 15 1904,05,06,07,10
  Schmolka János            Csend   u      1903,04,                                                 
   Schmidt Károlyné         Felsőhegy u 110  1904,05
 Schwanzer Pál             Mészáros u 13           1900,01,02,03,04,05,14,16,22
Slossár József               Kör u 8    1888,90,91,94,99,1901,02,03 ,04,05
Stampfel József              Gellérthegy 10849   1901,1902,03,04,05
özvStossmann  Lőrincné   Gellérthegy u 3   1904,05
Stósz János                    Döbrentei u 35   1902,03,04
Szaliter N                         HORGONY  u 4   1902,03,1904,05
Szele Katalin                    Árok u  43   1904,05
Udvardy Mihály                   Gellérthegy u 5    1904,05
Valentin Antal                     Rudasfürdő tér 4(6)     1898,99,1900,01, 02 03, 04, 05
Wendelin János                 Attila u 31  1900,01,02,03,04,05,06,07
Wichtl Mihály                      Árok u61    1904,05     
Wimmer Ferenc                 Kereszt u 4           1903,04
Zimmermann Fülöp                Palota tér 2                   1904,05


1905
Albecker Antal                       Hullám u 15          1901,1902,03,04,05,06,07,08
Avar László                           Görög u 17                          1905,1906,07,08,14,16
Avar László                          Hadnagy u 3      1903,04,05,1908,10,11,12,13,16,22
Avar László                         Hadnagy u 5                       1904,05
Bezák Pál                            Naphegy u 27                        1905,1906 07
Bruckbauer  Mátyás              Hadnagy u 9                          1903,04,05
Burger Ferenc                        Felsőhegy 71                              1903,04,05
Burger József  (Bürger)         Fehérsas u 4          1903,04,05,1906,07,08,10,11
Csizek János                         szt János rér 2  1905,06,1907,08,10,11,12,13,1914
Csekus József                       Holdvilág u 19   1888,90,91,92,94,96,97,99,1900,
                                                                    01,02,03,04,05,06,07-08,10,11,12               
Dick József                             Attila u 67         1904,05,1908,1909,10,11,12,13,14,
Ditz Zsófia                               Attila krt 60      1904,05
Fukáts János                          Attila  u14,   1901,02,03,04,05,06,07                             
Fleischer Sándor                     Döbrentei u 24        1904,05,06,07
Fodor Berczi                           Gellérthegyi kioszk           1905,06,07                     
Friesz Mihály                          Mészáros u 16 (15)            1905,06,07   
Gerstl Ferencné                      Szög u 7            1901,03,1904,05,06,07,08
Grünfeld Lipót                       Döbrentei tér 6          1904,05
Hajós Károly                          Aranykakas u 5             1904,05
Halupsky Istvánné                Kereszt tér 16               1905,06,07,08,1909,10,V
Herluska (ifj.Herlicska)Lajos Apród u 6      1905,06,1907,08,09

Hierwarter Mihályné              Horgonyu 64                1904,05
Hofbauer Jánosné                 Gellérthegy u 9            1901,02,03,04,05       
Höflinger István                     Szikla u 31          1905,06
Huber János                          Gellérthegy u 67           "a borforráshoz"
                                               1891,92,94,96,97,99,1900,01,02,,03,04,05                                                   
Kabon József                        Árok u20              1904,05,1911
Kerster Jakab                        Naphegy u 25    1905,1906,07,08,11
Kertser S                               NAPHEGY U 25   1901,02,03,04,05,,08 ,10,11
Kolbai István                         Döbrentei tér 5     1905,06
Kováts József                        Kereszt u 19      1904,05,06
Lineberger Károly                  Döbrentei u 4                1905,06,07,08,10,11,
özv.Lőwy Frigyesné             Kereszt u 7                1905,06
 Marada Lipótné                   Kereszt tér 16       1902,03 04,05
 özv. Malmarits Ignáczné     Kereszt u 11                         1904,05,06,08,09 ,10
  Malmarits Ignácz              Kereszt u 11      1891,92,         
                                             94,99,1900,01,02,1903,04,06,07,08,10,
Mann Antal                           Kereszt u 4     1904,05
Matics Károly                        Fehérsas u 6     1904,05
Máthé Ambrus                     Görög u 17      1900.01,02,03,05
Mikulásik Ferenc               Attila krt 16    1899,1900,01,02,03,04,05 ,06,07
Móricz József                     Szarvas tér 4        1904,05
Móricz József                    Szarvas tér 1               1905,06                     
Nekpisz József               Kör u 23        1891,92,1903,04,05,06
Praxi Ignácz   (PraXl      Aranykakas u 22  1904,05,1906,07,08       
Preiszler István               Lepke u 3     1898,99,1901,02,03,04,05,06             
Sáfár Pál                        Hadnagy u 20          1903,04,05,06,07
Scheidler József            Döbrentei tér 3  1904,  05                             
Schierer Károly              Hadnagy  u 8-10 Rácz Fürdő    1890,91,92,94,99   
                                      ,1900,01,  02,03,1904,05,06,07,09 V
Schlossár József             Kör u 8              1888,1890,91,92,94,
                                       96,97,98,1901,02,03,04,05
Schwänzer Pál                Mészáros u 15 1904,05,06,07,10
Schmidt Pál                     Fehérsas u 6  1905,06,1907,08
           
Schmidt Károlyné             Felsőhegy u 110  1904,05
Schwanzer Pál                  Mészáros u 13           1900,01,02,03,04,05,14,16,22
Silberspitz Lipót                 Attila krt 58          1905,1906,.07,08
Sinkay István                     Palota tér 2                1905,06
  Slossár József                 Kör u 8    1888,90,91,94,99,1901,02,03 ,04,05
                                                                              1914,16
Stampfel  György                Gellérthegyi dűlő  13143  1905,1906,07
Stampfel József                 Gellérthegy 10849   1901,1902,03,04,05
özvStossmann  Lőrincné   Gellérthegy u 3   1904,05
Szaliter N                           HORGONY  u 4   1902,03,1904,05
Szele Katalin                      Árok u  43   1904,05
Udvardy Mihály                   Gellérthegy u 5    1904,05
Valentin Antal                     Rudasfürdő tér 4(6)     1898,99,1900,01, 02 03, 04, 05
Vogler JÁNOS                    Döbrentei tér 9       1905,06
Vorácsik Ferencz               Attila krt 45    1905,1906,07
Wendelin János                 Attila u 31  1900,01,02,03,04,05,06,07
Wichtl Mihály                      Árok u61    1904,05     
Wojnesitz Pál                      Apród u 6   1904,05
Zimmermann Fülöp             Palota tér 2                   1904,0
1906
Ábrai Samuné                        Döbrentei tér 13                1906-07
Albecker Antal                    Hullám u 15          1901,1902,03,04,05,06,07,08
Avar László                          Görög u 17                          1905,1906,07,08,14,16
Bartsch Béla                       Kereszt u 19                 1906,07
Bezák Pál                            Naphegy u 27                        1905,1906 07
Bruckbauer   György          Virág Benedek u 9               1906,07                               
Burger József  (Bürger)       Fehérsas u 4          1903,04,05,1906,07,08,10,11
Csizek János                       szt János rér 2  1905,06,1907,08,10,11,12,13,1914
Csekus József                     Holdvilág u 19   1888,90,91,92,94,96,97,99,1900,
                                                                    01,02,03,04,05,06,07-08,10,11,12               
Dick Józsefné                      Attila u 67                           1906,07
Dietz József                            Döbrentei u 3           1906,07
Dietz S                                     Döbrentei u 3      1906,07                   
Fukáts János                           Attila  u14,   1901,02,03,04,05,06,07                             
Fleischer Sándor                     Döbrentei u 24        1904,05,06,07
Fodor Berczi                            Gellérthegyi kioszk           1905,06,07 
 Friesz Mihály                          Mészáros u 16 (15)            1905,06,07   
 Gerstl Ferencné                      Szög u 7            1901,03,1904,05,06,07,08
  Gulyás S                                  Hegyalja út 23        1906,07                               
Halupsky Istvánné                    Kereszt tér 16               1905,06,07,08,1909,10,V
Herluska (ifj.Herlicska)Lajos      Apród u 6      1905,06,1907,08,09
ifj.Hochhauer János                 Felsőhegy u 100            1902,04,06,07,08
 Holczinger I                             Fehérsas u 9      1906,07
Höflinger István                        Szikla u 31          1905,06
Huber József                           Gellérthegy u 5         1906,07
 Jurák Mihály   (Miksa)           Gellérthegy u 3     1906,07, 1908
   Jurák Miksa(Mihály)            Gellérthegy u 3         1906,07,08 V
 Kerster Jakab                       Naphegy u 25    1905,1906,07,08,11
Kolbai István                         Döbrentei tér 5     1905,06
Kováts József                       Kereszt u 19      1904,05,06
Kriszt Sándor                       Hegyalja u 22        1906,08
Krizsánovits  István              Kör u 4          1891,92,98,1901,02,03,06,07,08
Lineberger Károly                 Döbrentei u 4                1905,06,07,08,10,11,
özv.Lőwy Frigyesné             Kereszt u 7                1905,06
Malmarits Ignácz                Kereszt u 11      1891,92, 94,99,1900,01,02,1903, 04,06,07,08,10,
özv. Malmarits Ignáczné     Kereszt u 11                         1904,05,06,08,09 ,10
Malmarits István                Kereszt u 11        1882  ,83,84 ,95,96,88,90,91 ,92,94,1902 ,03,06,07?
Markovits Domokos          Döbrentei tér 5    1906,07,08,1909,10,12 ,13 V 
 Mikulásik Ferenc              Attila krt 16    1899,1900,01,02,03,04,05 ,06,07
 Móricz József                  Szarvas tér 1               1905,06                     
 özv.Nekpisz Józsefné      Kör u 23       1896,97,98,1900,01,06,07,08,
 Nekpisz József                 Kör u 23        1891,92,1903,04,05,06
Neumayer Antal                 Kereszt u 4       1906,07
Praxi Ignácz   (PraXl )        Aranykakas u 22  1904,05,1906,07,08       
Preiszler István                  Lepke u 3     1898,99,1901,02,03,04,05,06             
Preiszler István                Gyökér u 10      1906,07 
Primes József                    Palota tér 2     1906,07,08
Sáfár Pál                          Hadnagy u 20          1903,04,05,06,07
Schierer Károly               Hadnagy  u 8-10 Rácz Fürdő    1890,91,92,94,99   
                                      ,1900,01,  02,03,1904,05,06,07,09 V
Schwänzer Pál               Mészáros u 15 1904,05,06,07,10
Schmidt Pál                     Fehérsas u 6  1905,06,1907,08             
Silberspitz Lipót             Attila krt 58          1905,1906,.07,08,
Sinkay István                    Palota tér 2                1905,06
                                                                                1914,16
Stampfel  György             Gellérthegyi dűlő  13143  1905,1906,07
Sziber János                    Szarvas tér 4    1906,07,08,10,11,12,13,14,16
özv.Valentin Antalné          Rudasfürdő tér 4        1906,07,08,09,10,14 V
Varga Géza                         Felsőhegy u 110        1906,07,08
Vogler JÁNOS                    Döbrentei tér 9       1905,06
Vorácsik Ferencz               Attila krt 45    1905,1906,07
Wendelin János                 Attila u 31  1900,01,02,03,04,05,06,07

1907
Ábrai Samuné                        Döbrentei tér 13                1906-07
Albecker Antal                      Hullám u 15          1901,1902,03,04,05,06,07,08
Avar László                           Görög u 17                          1905,1906,07,08,14,16
Avar Mihály                           Kereszt u 19  1907,08,09,10,11,12,13,14,16,22,28
Bartsch Béla                         Kereszt u 19                 1906,07
Bezák Pál                             Naphegy u 27                        1905,1906 07
Bráth Ilonka                          Hadnagy u 41                        907,08,10
Breuer Ferenc                      Attila u 6                                 1907-08
Bruckbauer   György            Virág Benedek u 9               1906,07                               
Burger József  (Bürger)        Fehérsas u 4          1903,04,05,1906,07,08,10,11
Csizek János                        szt János rér 2  1905,06,1907,08,10,11,12,13,1914
Csekus József                     Holdvilág u 19   1888,90,91,92,94,96,97,99,1900,
                                                                    01,02,03,04,05,06,07-08,10,11,12
   Dick Józsefné                    Attila u 67                           1906,07
    Dietz József                      Döbrentei u 3           1906,07
     Dietz S                             Döbrentei u 3      1906,07                   
   Finaberger Károly               Apród u 2- 4                      1907,08
   Fukáts János                      Attila  u14,   1901,02,03,04,05,06,07                             
Fleischer Sándor                    Döbrentei u 24        1904,05,06,07
Fodor Berczi                          Gellérthegyi kioszk           1905,06,07                     
Friesz Mihály                          Mészáros u 16 (15)            1905,06,07   
Gerstl Ferencné                      Szög u 7            1901,03,1904,05,06,07,08
Grübler Mór                            Attila u 1             1907-08
Gulyás S                                  Hegyalja út 23        1906,07                               
Halupsky Istvánné                 Kereszt tér 16               1905,06,07,08,1909,10,V
Herluska (ifj.Herlicska)Lajos          Apród u 6      1905,06,1907,08,09
ifj.Hochhauer János               Felsőhegy u 100            1902,04,06,07,08
Holczinger I                            Fehérsas u 9      1906,07
Huber Istvánné                      Felsőhegy u 110                  1907,08
Huber József                          Gellérthegy u 5         1906,07
Jurák Mihály   (Miksa)            Gellérthegy u 3     1906,07, 1908
Jurák Miksa(Mihály)              Gellérthegy u 3         1906,07,08 V
Kenessy Gusztáv                  Attila u 14      1907,08
Kerster Jakab                         Naphegy u 25    1905,1906,07,08,11
Krizsánovits  István                 Kör u 4          1891,92,98,1901,02,03,06,07,08
Lineberger Károly                  Döbrentei u 4                1905,06,07,08,10,11,
Marada    József                   Hadnagy u 23       1907,08  ,09,10,11,12,13,14 ,16 ,22,28
Malmarits Ignácz                   Kereszt u 11      1891,92, 94,99,1900,01,02,1903,04, 
                                              06,07,08,10,
Malmarits István                   Kereszt u 11        1882  ,83,84 ,95,96,88,90,91 ,92,94,1902 ,03,06,07?
Markovits Domokos              Döbrentei tér 5    1906,07,08,1909,10,12 ,13 V 
  Máthé Ambrus                    Attila u 4            1907-08
   Mikulásik Ferenc              Attila krt 16    1899,1900,01,02,03,04,05 ,06,07
Minikusz  Károly                   Hadnagy u 20                     1907,08,09
Nagy Anna                             AttiLa u 61    1907,08
  ifj.Nánássy  Lajos                 Attila u 15    1907,08
   özv.Nekpisz Józsefné          Kör u 23       1896,97,98,1900,01,06,07,08,
 Neumayer Antal                    Kereszt u 4       1906,07
Pável János                           Lepke u 3   1907,08
Perlai Józsefné                      Hegyalja u 23    1907,08
Posch József                           Attila u 8      1907, 08
Praxi Ignácz   (PraXl )             Aranykakas u 22  1904,05,1906,07,08       
Preiszler István                     Gyökér u 10      1906,07 
Preiszler István                      Kereszt u 4     1907,08 ,09,10,11,12 ,13 ,14,16 ,22, V
Primes József                        Palota tér 2     1906,07,08
Sáfár Pál                              Hadnagy u 20          1903,04,05,06,07
Sáfár Pál                                Fehérsas tér 14       1907,08
Schierer Károly                     Hadnagy  u 8-10 Rácz Fürdő    1890,91,92,94,99   
                              ,               1900,01,  02,03,1904,05,06,07,09 V
Schwänzer Pál                        Mészáros u 15 1904,05,06,07,10
Schmidt Pál                       Fehérsas u 6  1905,06,1907,08             
Schreil Győző                       Hullám u 15     1907,08
Silberspitz Lipót                   Attila krt 58          1905,1906,.07,08,
Stampfel  György               Gellérthegyi dűlő  13143  1905,1906
Sziber János                      Szarvas tér 4    1906,07,08,10,11,12,13,14,16
ifj.Trittner Ferencz                    Palota tér 2          1907,08
özv.Valentin Antalné          Rudasfürdő tér 4        1906,07,08,09,10,14 V
Varga Géza                         Felsőhegy u 110        1906,07,08
Vorácsik Ferencz               Attila krt 45    1905,1906,07
Wendelin János                 Attila u 31  1900,01,02,03,04,05,06,07

1908
Ábrai Samuné                 Gellért rakpart   1908,09,10,11,12,13,14,16
Albecker Antal                Hullám u 15          1901,1902,03,04,05,06,07,08
Avar László                      Görög u 17                          1905,1906,07,08,14,16
Avar László                    Hadnagy u 3      1903,04,05,1908,10,11,12,13,16,22
Avar Mihály                        Kereszt u 19  1907,08,09,10,11,12,13,14,16,22,28
Bráth Ilonka                         Hadnagy u 41                        907,08,10
Breuer Ferenc                     Attila u 6                                 1907-08
Bruckner Károly                   Attila u 14                              1908 V
Burger József  (Bürger)        Fehérsas u 4          1903,04,05,1906,07,08,10,11
Burger Lipót                        Gellérthegy u 5                       1908 V
Csizek János                       szt János rér 2  1905,06,1907,08,10,11,12,13,1914
Csekus József                     Holdvilág u 19   1888,90,91,92,94,96,97,99,1900,
                                                                    01,02,03,04,05,06,07-08,10,11,12               
Dick József                           Attila u 67         1904,05,1908,1909,10,11,12,13,14,
Finaberger Károly               Apród u 2- 4                      1907,08
Fodor Berczi                       Gellérthegy 13143             1908 V
Gerstl Ferencné                  Szög u 7            1901,03,1904,05,06,07,08
Grübler Mór                         Attila u 1             1907-08
Halupsky Istvánné                Kereszt tér 16               1905,06,07,08,1909,10,V
Herluska (ifj.Herlicska)Lajos          Apród u 6      1905,06,1907,08,09
ifj.Hochhauer János           Felsőhegy u 100            1902,04,06,07,08
Holczinger Józsefné            Fehérsas u 10            1908, 1909 V
Horváth József                   Hadnagy u 9      1908,09,10,11,12,13,14 V
Horváth Sándor                   Döbrentei u 9            1909 V
Huber István                       Felsőhegy u 110   1908, 1911,12,13,14,16
Huber István                       Hadnagy u 66   1909,10 V
Huber Istvánné                   Felsőhegy u 110                  1907,08
Jurák Mihály   (Miksa)         Gellérthegy u 3     1906,07, 1908
Jurák Miksa(Mihály)            Gellérthegy u 3         1906,07,08 V
Kabon József                      Palota tér 5         1901,02,03,04,1908,12,14
Kajtár Károly                       szt János tér 5      1908, 1909
Kenessy Gusztáv                Attila u 14      1907,08
Kerster Jakab                      Naphegy u 25    1905,1906,07,08,11
Kertser S                            NAPHEGY U 25   1901,02,03,04,05,,08 ,10,11
Kollár Gyula                         Attila u 17   1909,10,11,12,13,14,16,22
Kriszt Sándor                       Hegyalja u 22        1906,08
Krizsánovits  István              Kör u 4          1891,92,98,1901,02,03,06,07,08
Krizsánovits József              Czakó u 26    1900, 01,02,03,08
Lattmann Anna                     Árok u 34                       1908
Lineberger Károly                  Döbrentei u 4                1905,06,07,08,10,11,
özv.Lőwy Frigyesné              Ív u 6                            1908
Marada József                      Hadnagy u 23       1907,08  ,09,10,11,12,13,14 ,16 ,22,28
Mákos János                          Attila u 51         1909,10
Mallár Antal                           Döbrentei tér 2  1909,10,1916
                                              Kereszt u 11      1891,92, 94,99,1900,01,02,1903, 04,06,07,08,10,
özv. Malmarits Ignáczné       Kereszt u 11          1904,05,06,08,09 ,10
özv Malmarits Ignáczné      Bocskay tér 7      1908,1909,10 V
Malmarits Ignácz                Kereszt u 11      1891,92, 94,99,1900,01,02,1903,04,06,         07,08,10,
 Markovits Domokos            Döbrentei tér 5    1906,07,08,1909,10,12 ,13 V 
Mann Antal                       Döbrentei u 5    1908
Minikusz  Károly               Hadnagy u 20                     1907,08,09
Máthé Ambrus                  Attila u 4            1907-08
Nagy Anna                       AttiLa u 61    1907,08
ifj.Nánássy  Lajos             Attila u 15    1907,08
Náhn Sándor                    Attila u 87   1898
özv.Nekpisz Józsefn       Kör u 23       1896,97,98,1900,01,06,07,08,
Novák Ignáczné              Hegyaljai út 23                  1908
Pável János                    Lepke u 3   1907,08
Perbay Józsefné             Gellérthegy 13006   1908 V
Perlai Józsefné               Hegyalja u 23    1907,08
Posch József                 Attila u 8      1907, 08
Praxi Ignácz   (Praxl)     Aranykakas u 22  1904,05,1906,07,08
Preiszler István              Kereszt u 4     1907,08 ,09,10,11,12 ,13 ,14,16 ,22, V
Primes József                 Palota tér 2     1906,07,08
Sáfár Pál                        Fehérsas tér 14       1907,08
Sáfár Pál                        Hadnagy u 15              1908
Sámson József              Attila u 17            1908
Schierer Károly              Hadnagy  u 8-10 Rácz Fürdő    1890,91,92,94,99   
                                      ,1900,01,  02,03,1904,05,06,07,09 V
Schmidt Pál                   Fehérsas u 6  1905,06,1907,08             
Schreil Győző              Hullám u 15     1907,08
Schreil Győző             Kereszt tér 4  1909,10, 1911,12,13,14,16,22,28 
Schwanzer Pál             Mészáros u 15             1908,09
 özv.Serly Lajosné       Attia u14        1909  V                           
  Silberspitz Lipót          Attila krt 58          1905,1906,.07,08,
Simon   és társa          Döberentei u 9          1909,11,12,13,14,
Silberspitz Lipót          Döbrentei u 22          1909,10,11,12,14,16  V
  Strebek József          Árok u 24     1909,10,11
Sziber János               Szarvas tér 4    1906,07,08,10,11,12,13,14,16
ifj.Trittner Ferencz        Palota tér 2          1907,08
Valentin Antal              Döbrentei tér 9         1908,1913,1914
özv.Valentin Antalné    Rudasfürdő tér 4        1906,07,08,09,10,14 V
özv.Valentin Antalné   Döbrentei tér 9            1909,16
Varga Géza                 Felsőhegy u 110        1906,07,08
Vámos  Jakab               Horgony u 1               1908,10
Zapotocny Wenczel        Attila krt 16             1908, 1909,   V

1910
Ábrai Samuné            Gellért rakpart   1908,09,10,11,12,13,14,16
Avar László                 Hadnagy u 3      1903,04,05,1908,10,11,12,13,16,22
Avar Mihály                       Kereszt u 19  1907,08,09,10,11,12,13,14,16,22,28
Bráth Ilonka                         Hadnagy u 41                        907,08,10
Burger József  (Bürger)     Fehérsas u 4          1903,04,05,1906,07,08,10,11
Burger Lipótné                    Gellérthegy u 5                       1909,10,11  V
Cséri József                       Attila krt 58                        1910,11,12,13,14
Csizek János                    szt János rér 2  1905,06,1907,08,10,11,12,13,1914
Csilling Kálmán                    Attila u 14                        1910,1911,12 V
Csekus József                   Holdvilág u 19   1888,90,91,92,94,96,97,99,1900,
                                                                    01,02,03,04,05,06,07-08,10,11,12               
Dick József                       Attila u 67         1904,05,1908,1909,10,11,12,13,14,
Ertl Ferenc                       Árok u 20                 1909,10,11,12,14,1928
Gerstl Ferenc                    Czakó u 1    1909,10,11,12,13,14,16 V
Halupsky Istvánné             Kereszt tér 16               1905,06,07,08,1909,10,V
Häuser  K.I                         Kereszt tér 17                   1910
Holczinger Józsefné          Fehérsas u 8           1909,10,11,12,.14,16 V
Horváth József                  Hadnagy u 9      1908,09,10,11,12,13,14 V
Horváth József                  Árok u 62            1910,11, 12,13, 14, 16
Huber István                      Hadnagy u 66   1909,10 V
Huszár Ilona                    Hadnagy u 20     1910,11
Jurák Miksa                      Mészáros u 18              1910,11,12  V
Kertser S                           NAPHEGY U 25   1901,02,03,04,05,,08 ,10,11
Kilián István                      Hegyalja út 22        1910,1911,12,13,14 V
Kollár Gyula                     Attila u 17   1909,10,11,12,13,14,16,22
Laitzinger Alajos                «Gellérthegyi nagy vendéglő 1910
Laitzinger Alajos               Gellérthegy u 5                  1910,1911
Lineberger Károly            Döbrentei u 4                1905,06,07,08,10,11,
Lineberger Károly             Ybl Mikllós tér 8             1910 V
Marada József                Hadnagy u 23       1907,08  ,09,10,11,12,13,14 ,16 ,22,28 V
Mákos János                   Attila u 51         1909,10
Mallár Antal                       Döbrentei tér 2  1909,10,1916
Malmarits Ignácz             Kereszt u 11      1891,92, 94,99,1900,01,02,1903,04,06,07,08,10,
özv. Malmarits Ignáczné   Kereszt u 11                         1904,05,06,08,09 ,10
özv Malmarits Ignáczné      Bocskay tér 7      1908,1909,10 V
 Mann Antal                        Döbrentei tér 5      1909,11,12
Markovits Domokos           Döbrentei tér 5    1906,07,08,1909,10,12 ,13 V 
Perbai József                         sztJános tér 5     1910,11,13,14,
Preiszler István               Kereszt u 4     1907,08 ,09,10,11,12 ,13 ,14,16 ,22, V
Schwänzer Pál                Mészáros u 15 1904,05,06,07,10
Schreil Győző               Kereszt tér 4  1909,10, 1911,12,13,14,16,22,28 
Silberspitz Lipót             Döbrentei u 22          1909,10,11,12,14,16  V
Simon   és társa              Döberentei u 9          1909,11,12,13,14,
Simon Jánosné              Döbrentei u 9                     1910,11,14,16
Strebek József                Árok u 24     1909,10,11
Szalady Géza                   Hadnagy u 10  1910, 1911,12(Rác Fürdő)    V
Sziber János                    Szarvas tér 4    1906,07,08,10,11,12,13,14,16
özv.Valentin Antalné          Rudasfürdő tér 4        1906,07,08,09,10,14 V
Vámos  Jakab                     Horgony u 1               1908,10
Vámos  Jakab                      Horgony u 5               1909,10
Vörös Mártonné                 Palota tér 2              1910

1911
Ábrai Samuné                 Gellért rakpart   1908,09,10,11,12,13,14,16
Avar László                      Hadnagy u 3      1903,04,05,1908,10,11,12,13,16,22
Avar Mihály                       Kereszt u 19  1907,08,09,10,11,12,13,14,16,22,28
Bráth Benedekné                Hadnagy u 41                     1911,1912,13,14,16
Burger József  (Bürger)     Fehérsas u 4          1903,04,05,1906,07,08,10,11
Burger Lipótné                    Gellérthegy u 5                       1909,10,11  V
Cséri József                       Attila krt 58                        1910,11,12,13,14
Csizek János                    szt János rér 2  1905,06,1907,08,10,11,12,13,1914
Csilling Kálmán                    Attila u 14                        1910,1911,12 V
Csekus József                   Holdvilág u 19   1888,90,91,92,94,96,97,99,1900,
                                                                    01,02,03,04,05,06,07-08,10,11,12               
Dick József                        Attila u 67         1904,05,1908,1909,10,11,12,13,14,
Ertl Ferenc                         Árok u 20                 1909,10,11,12,14,1928
Ertl Ferenc                         Árok u 20   1909,10,11,12,1914
Gerstl Ferenc                    Czakó u 1    1909,10,11,12,13,14,16 V
         
Halupsky Istvánné             Kereszt té13               1911,12,13
Halupszky Istvánné            Kereszt tér 5              1911,12,13
Hang József                     Aranykakas u 5  1891,92,94,96,97,98,99,1900, (01,02,03-jános  )            1911,12,13?   
Hanser K,J,I                      Hadnagy u 35             1911,12,13               
Horváth József                   Hadnagy u 9      1908,09,10,11,12,13,14 V
Horváth József                  Árok u 62            1910,11, 12,13, 14, 16
Horváth József                  Hadnagy u 8-10 (Rácz Fürdő)    1911
Horváth Sándor                 Döbrentei tér 2           1911
Huber István                          Felsőhegy u 110   1908, 1911,12,13,14,16
Huszár Ilona                       Hadnagy u 20     1910,11
Jurák Miksa                       Mészáros u 18              1910,11,12  V
Kabon József                     Árok u20              1904,05,1911
Kerster Jakab                     Naphegy u 25    1905,1906,07,08,11
Kertser S                             NAPHEGY U 25   1901,02,03,04,05,,08 ,10,11
Kilián István                        Hegyalja út 22        1910,1911,12,13,14 V
Kollár Gyula                        Attila u 17   1909,10,11,12,13,14,16,22
Laitzinger Alajos                  Gellérthegy u 5                  1910,1911
Lineberger Károly                 Döbrentei u 4                1905,06,07,08,10,11,
Lulay Ádám                          Gellérthegy u 3       1911
Marada József                   Hadnagy u 23       1907,08  ,09,10,11,12,13,14 ,16 ,22,28 V
Mann Antal                        Döbrentei tér 5      1909,11,12
Németh Mária                     Bocslay tér 7   1911,12
Pálinkás József                  szt János u 3        1911,13
Perbai József                     ztJános tér 5     1910,11,13,14,
Preiszler István                  Kereszt u 4     1907,08 ,09,10,11,12 ,13 ,14,16 ,22, V
Schreil Győző                    Kereszt tér 4  1909,10, 1911,12,13,14,16,22,28 
Silberspitz Lipót                 Döbrentei u 22          1909,10,11,12,14,16  V
Simon   és társa                 Döberentei u 9          1909,11,12,13,14,
Simon Jánosné                   Döbrentei u 9                     1910,11,14,16
Strebek József                    Árok u 24     1909,10,11
Szalady Géza                   Hadnagy u 10  1910, 1911,12(Rác Fürdő)    V
Sziber János                    Szarvas tér 4    1906,07,08,10,11,12,13,14,16
özv.Tichy Lipótné              ATTILA KRT 16   1911
Weise József                   Hegyalja u 23    1911,12

1912
Ábrai Samuné                   Gellért rakpart   1908,09,10,11,12,13,14,16
Avar László                       Hadnagy u 3      1903,04,05,1908,10,11,12,13,16,22
Avar Mihály                        Kereszt u 19  1907,08,09,10,11,12,13,14,16,22,28
Bráth Benedekné                Hadnagy u 41                     1911,1912,13,14,16
Brems István                       Árok u 24                             1912
Cséri József                       Attila krt 58                        1910,11,12,13,14
Csizek János                      szt János rér 2  1905,06,1907,08,10,11,12,13,1914
Csilling Kálmán                    Attila u 14                        1910,1911,12 V
Csekus József                   Holdvilág u 19   1888,90,91,92,94,96,97,99,1900,
                                                                    01,02,03,04,05,06,07-08,10,11,12               
Dick József                         Attila u 67         1904,05,1908,1909,10,11,12,13,14,
Ertl Ferenc                         Árok u 20                 1909,10,11,12,14,1928
Ertl Ferenc                         Árok u 20   1909,10,11,12,1914
Esküdt Imre                        Apród u 11,12,6                              1912
Gerstl Ferenc                      Czakó u 1    1909,10,11,12,13,14,16 V
Gömböcz József                 Attila krt 16                 1912,13 ,14

Halupsky Istvánné             Kereszt tér 5              1911,12,13
Halupszky Istvánné            Kereszt tér 5              1911,12,13
Hang József                       Aranykakas u 5  1891,92,94,96,97,98,99,1900, (01,02,03-jános  )            1911,12,13?   
Hanser K,J,I                       Hadnagy u 35             1911,12,13               
HäUSER K.J                     Kereszt tér 16                     1912,13
Hochstein Mátyás              Fehérsas u 4                   1912,13 V
Horváth József                   Hadnagy u 9      1908,09,10,11,12,13,14 V
Horváth József                  Árok u 62            1910,11, 12,13, 14, 16
Huber István                     Felsőhegy u 110   1908, 1911,12,13,14,16
Jurák Miksa                  Mészáros u 18              1910,11,12  V
Kabon József              Palota tér 5         1901,02,03,04,1908,12,14
Kilián István                  Hegyalja út 22        1910,1911,12,13,14 V
Kollár Gyula                  Attila u 17   1909,10,11,12,13,14,16,22
Laczkó György           ttila    u 35                            1912
Marada József           Hadnagy u 23       1907,08  ,09,10,11,12,13,14 ,16 ,22,28 V
Mann Antal                  Döbrentei tér 5      1909,11,12
Markovits Domokos    Döbrentei tér 5    1906,07,08,1909,10,12 ,13 V 
Németh Mária             Bocslay tér 7   1911,12
Palotay Sándor            Ybl Miklós tér 8 (Várkert  vend.)1912
Perbai János             szt János u 3         1912,14, 1916
Preiszler István          Kereszt u 4     1907,08 ,09,10,11,12 ,13 ,14,16 ,22, V
Schreil Győző           Kereszt tér 4  1909,10, 1911,12,13,14,16,22,28 
Silberspitz Lipót          Döbrentei u 22          1909,10,11,12,14,16  V
Simon   és társa        Döberentei u 9          1909,11,12,13,14,
Spacsek János         Döbrentei tér 2          1912
Szalady Géza            Hadnagy u 10  1910, 1911,12(Rác Fürdő)    V
Sziber János              Szarvas tér 4    1906,07,08,10,11,12,13,14,16
Tibor Pál                      Mészáros u 12  1912
Turner Mihály               Attia krt 16    1912
Vinovszky Lajosné     Gellérthegy u 5           1912 V
Weise József               Hegyalja u 23    1911,12
Zobics András              Árok u  35     1912 V               
Zobics András             Árok u 35   1912

1913
Ábrai Samuné              Gellért rakpart   1908,09,10,11,12,13,14,16
Ádám István                 Mészáros u 12       1913
Aszner János              Mészáros u18            1913 V
Avar László                 Hadnagy u 3      1903,04,05,1908,10,11,12,13,16,22
Avar Mihály                Kereszt u 19  1907,08,09,10,11,12,13,14,16,22,28
Bagyik Vilmosné.özv   Hadnagy u 29?                      1913
Bleicher Márton            Gellérthegy u 3                    1913,14,16,22
Brandits József           Hadnagy u 35                        1913,14,16 V
Brandits József          Hegyalja   út 23                      1913
Bráth Benedekné      Hadnagy u 41                     1911,1912,13,14,16
Cséri József              Attila krt 58                        1910,11,12,13,14
Csizek János            szt János rér 2  1905,06,1907,08,10,11,12,13,1914
Csillag Kálmánné     Attila u 14                          1913,1914 V
Dick József              Attila u 67         1904,05,1908,1909,10,11,12,13,14,
Fejér Frigyes & Kovács Sándor     Döbrentei tér 2                 1913 V
Gerstl Ferenc           Czakó u 1    1909,10,11,12,13,14,16 V
Gömböcz József       Attila krt 16                 1912,13 ,14
Grim József              Árok u 24                   1913,14
Halupszky Istvánné      Kereszt tér 5              1911,12,13
Halupsky Istvánné        Kereszt tér 5              1911,12,13
Hang József                 Aranykakas u 5  1891,92,94,96,97,98,99,1900, (01,02,03-jános  )            1911,12,13?   
Hanser K,J,I                Hadnagy u 35             1911,12,13               
Hochstein Mátyás       Fehérsas u 4                   1912,13 V
Horváth József            Hadnagy u 9      1908,09,10,11,12,13,14 V
Horváth József           Árok u 62            1910,11, 12,13, 14, 16
Huber István              Felsőhegy u 110   1908, 1911,12,13,14,16
Kilián István              Hegyalja út 22        1910,1911,12,13,14 V
Kollár Gyula               Attila u 17   1909,10,11,12,13,14,16,22
Kovács Sándor          Döbrentei tér 2       1913,14
Lékó G                       Attila u 35                       1913
Maczek András           Aranykakas u 7-9              1913,14,16
Major János               Apród u 6                     1913,14,16,22,28 V
Marada József         Hadnagy u 23       1907,08  ,09,10,11,12,13,14 ,16 ,22,28 V
Markovits Domokos  Döbrentei tér 5    1906,07,08,1909,10,12 ,13 V 
Némethy  Mátyás     Hadnagy u10          1913 ,16  V
Némethy Mátyás      Hadnagy u 10 (Rácz Fürdő)     1913,16
Páldi László               Döbrentei u 9     1913
Pálinkás József         szt János u 3        1911,13
Perbai János             sztJános tér 5           1913,
Perbai József             sztJános tér 5     1910,11,13,14,
Perl B.Géza               ATTILA KRT 26   1913
Preiszler István          Kereszt u 4     1907,08 ,09,10,11,12 ,13 ,14,16 ,22, V
Schreil Győző             Kereszt tér 4  1909,10, 1911,12,13,14,16,22,28 
Simon   és társa         Döberentei u 9          1909,11,12,13,14,
Spierer Mór               Mészáros u 15           1913
Sziber János              Szarvas tér 4    1906,07,08,10,11,12,13,14,16
Tibor Pál                     Mészáros u 3  1913
Valentin Antal              Döbrentei tér 9         1908,1913,1914

1914
Ábrai Samuné                 Gellért rakpart   1908,09,10,11,12,13,14,16
Ábrai Samuné                 Gellért rakpart   1908,09,10,11,12,13,14,16
Avar László                      Görög u 17                          1905,1906,07,08,14,16
Avar Mihály                      Kereszt u 19  1907,08,09,10,11,12,13,14,16,22,28
Bleicher Márton                Gellérthegy u 3                    1913,14,16,22
Both Dániel                       Gellérthegy,?                1914,16
Brandits József                 Hadnagy u 35                        1913,14,16 V
Bráth Benedekné              Hadnagy u 41                     1911,1912,13,14,16
Cséri József                       Attila krt 58                        1910,11,12,13,14
Csizek János                     szt János rér 2  1905,06,1907,08,10,11,12,13,1914
Csillag Kálmánné               Attila u 14                          1913,1914 V
Dick József                        Attila u 67         1904,05,1908,1909,10,11,12,13,14,
Ertl Ferenc                         Árok u 20                 1909,10,11,12,14,1928
Ertl Ferenc                         Árok u 20   1909,10,11,12,1914
Gerstl Ferenc                    Czakó u 1    1909,10,11,12,13,14,16 V
Gömböcz József             Attila krt 16                 1912,13 ,14
Grim József                     Árok u 24                   1913,14
Hitzinger József               DÖBRENTEI TÉR 5    1914   V                                                           
Horváth József                Hadnagy u 9      1908,09,10,11,12,13,14 V
Horváth József                Árok u 62            1910,11, 12,13, 14, 16
Huber István                    Felsőhegy u 110   1908, 1911,12,13,14,16
Illics Bertalan                  Fehérsas u4             1914      (Tóth Mátyással)
Kabon József                 Palota tér 5         1901,02,03,04,1908,12,14
Keller Ferenc                  Szarvas u 12      1914
Keiner Ferencné            Attila u35         1914 V
Kilián István                    Hegyalja út 22        1910,1911,12,13,14 V
Kollár Gyula                   Attila u 17   1909,10,11,12,13,14,16,22
Maczek András              Aranykakas u 7-9              1913,14,16
Major János                   Apród u 6                     1913,14,16,22,28 V
Marada József                Hadnagy u 23       1907,08  ,09,10,11,12,13,14 ,16 ,22,28 V
Nagy Józsefné                Mészáros u 12    1914,16   
Perbai János                   szt János u 3         1912,14, 1916
Perbai József                 sztJános tér 5     1910,11,13,14,
Preiszler István            Kereszt u 4     1907,08 ,09,10,11,12 ,13 ,14,16 ,22, V
Schwänzer Pál             Mészáros u 13    1899,1914,16
Schreil Győző              Kereszt tér 4  1909,10, 1911,12,13,14,16,22,28
   Schwanzer Pál         Mészáros u 13           1900,01,02,03,04,05,14,16,22
Silberspitz Lipót          Döbrentei u 22          1909,10,11,12,14,16  V
Simon   és társa           Döberentei u 9          1909,11,12,13,14,
Simon Jánosné            Döbrentei u 9                     1910,11,14,16
Sinkay István                Palota tér 2                1905,06, 1914,16
Sziber János               Szarvas tér 4    1906,07,08,10,11,12,13,14,1
 Tóth Ferenc              Fehérsas u 4         1914 (Illics Bertalannal)
Valentin Antal                Döbrentei tér 9         1908,1913,1914
 özv.Valentin Antalné     Rudasfürdő tér 4        1906,07,08,09,10,14 V
Wisnyovszky  Jánosné   Attila u 29    1914
                                                               
1916
Ábrai Samuné                 Gellért rakpart   1908,09,10,11,12,13,14,16
Avar László                      Görög u 17                          1905,1906,07,08,14,16
Avar László                    Hadnagy u 3      1903,04,05,1908,10,11,12,13,16,22
Avar Mihály                    Kereszt u 19  1907,08,09,10,11,12,13,14,16,22,28
Bánótczky Mátyásné      Árok u 24                            1916
Bleicher Márton             Gellérthegy u 3                    1913,14,16,22
Brandits József             Hadnagy u 35                        1913,14,16 V
Brandits József             Kereszt tér 16                  1916
Bráth Benedek             Hadnagy u 41                     1911,1912,13,14,16
Dick József                  Aranykakas u 25             1916,22
Dinár János                Döbrentei tér 2              1916 V
Gerstl Ferenc            Czakó u 1    1909,10,11,12,13,14,16 V
Gulrich Jakab           Attila krt16                         1916
Hajdú Péter               Döbrentei u 9              1916,22,28 V
Horváth József         Árok u 62            1910,11, 12,13, 14, 16
Huber István             Felsőhegy u 110   1908, 1911,12,13,14,16
Jurák Miksa               Mészáros u 20  1916,22, 28V
Kollár Gyula               Attila u 17   1909,10,11,12,13,14,16,22
Maczek András         Aranykakas u 7-9              1913,14,16
Major János                Apród u 6                     1913,14,16,22,28 V
Makos János              Attila u51                   1916               
Marada József            Hadnagy u 23       1907,08  ,09,10,11,12,13,14 ,16 ,22,28
Mallár Antal                Döbrentei tér 2  1909,10,1916
Némethy  Mátyás        Hadnagy u10          1913 ,16  V
Perbai János               szt János u 3         1912,14, 1916
Preiszler István           Kereszt u 4     1907,08 ,09,10,11,12 ,13 ,14,16 ,22, V
Schwänzer Pál             Mészáros u 13    1899,1914,16
Schreil Győző              Kereszt tér 4  1909,10, 1911,12,13,14,16,22,28
 Schwanzer Pál           Mészáros u 13           1900,01,02,03,04,05,14,16,22
Silberspitz Lipót          Döbrentei u 22          1909,10,11,12,14,16  V
Simon Jánosné            Döbrentei u 9                     1910,11,14,16
Sinkay István                Palota tér 2                1905,06
                                                                           1914,16
Szabó Mihály              Attila krt 58      1916
Szalady Géza             Attila krt 58       1916
Sziber János               Szarvas tér 4    1906,07,08,10,11,12,13,14,16
özv.Valentin Antalné Döbrentei tér 9            1909,16
Véber Béla                  Döbrentei tér 5          1916

1922
Ádám Istvánné          Mészáros u 18        1922
Avar László                Hadnagy u 3      1903,04,05,1908,10,11,12,13,16,22
Avar Mihály               Kereszt u 19  1907,08,09,10,11,12,13,14,16,22,28
Bleicher Márton         Gellérthegy u 3                    1913,14,16,22
Csóka László             Kereszt tér 12          1922,28
Dick József                Aranykakas u 25             1916,22
ifj.Gerstl Ferenc         Czakó u 3                 1922
Gramisch Miksa          Mészárosu 10               1922,28                   
Graz Miksa  (Mór)       Szarvas tér 4              1922,28
Hajdú Péter                  Döbrentei u 9              1916,22,28 V
Hetlinger János            Hadnagy u 9             1922
Jurák Miksa                  Mészáros u 20  1916,22, 28V
özv Kocsis Ferencné   Hegyalja út 22     1922,28
Kollár Gyula                  Attila u 17   1909,10,11,12,13,14,16,22
Krausz Lipót                 Fehérsas  u 4     1922,28 (Mély Pince)V (1918-33!)
Krizsánovits Iszván        Csend u 30      1922
Major János                  Apród u 6                     1913,14,16,22,28 V
Marada  Jőzsef              Hadnagy u 23       1907,08  ,09,10,11,12,13,14 ,16 ,22,28 V
Nagy Miklósné               Árok u 20     1922
Nagy Miklósné                 Palota tér 5   1922,1928
Ott Mihály                       Hadnagy u  8-10 Rácz Fürdő     1922,28 V
Polszter  Ferencz            Attila krt 60   1922,28 V
Preiszler István                Kereszt u 4     1907,08 ,09,10,11,12 ,13 ,14,16 ,22, V
Pusztay István                 Apród u 1     1922 V
Schreil Győző                  Kereszt tér 4  1909,10, 1911,12,13,14,16,22,28
 Schwanzer Pál               Mészáros u 13           1900,01,02,03,04,05,14,16,22
Szabó Mihály                   Attila krt 16     1922,28 V
Szép József                      Döbrentei tér 9   1922
Szobol Károly                  Döbrentei tér 2  1922
Thúróczy Rezső               Attila krt 26   1922,28
Takács Péter                     Mészáros u 12      1922
Tóth Péter                          Attila út 51       1922,28 V
Várhegyi Gyula                   Hegyalja u 23              1922

1928
Avar Mihály                      Kereszt u 19  1907,08,09,10,11,12,13,14,16,22,28
Bagyik Vilmosné,özv        Árok u 20                               1928 V után
Bagyik Vilmosné,özv        Palota tér 5                               1928 V
Bagyik Vilmosné,özv        Hehyalja út 2                           1928
Balla Károly                       Hegyalja út  2                      1928
Cziegler Jenő                     Czakó u 1/3                      1928 V
Csóka László                    Kereszt tér 12          1922,28
Ertl Ferenc                         Árok u 20                 1909,10,11,12,14,1928
ifj Gerstl Ferenc                Kereszt u 6               1928 V
Gramisch Miksa                Mészárosu 10               1922,28                   
Graz Miksa  (Mór)               Szarvas tér 4              1922,28
Hajdú Péter                        Döbrentei u 9              1916,22,28 V
Havas József                    Hadnagy u 23           1928
Hercig  József                   Mészáros u 13            1928 V   
özv.Hetlinger Jánosné       Hadnagy u 9               1928 V
Hutter és Paulheim            Attila krt 19/21     1928 V
Jurák Miksa                       Mészáros u 20  1916,22, 28V
özv Kocsis Ferencné         Hegyalja út 22     1922,28
Krausz Lipót                       Fehérsas  u 4     1922,28 (Mély Pince)V (1918-33!)
Krizsánovits Iszván         Csend u 12   1928
Kutscherka Lajos             Attila u 27 (Tóth Ferenccel) 1928
Major János                      Apród u 6                     1913,14,16,22,28 V
Marada József                   Hadnagy u 23       1907,08  ,09,10,11,12,13,14 ,16 ,22,28 V
Mittl Szerafin Ferenc          Gellérthegyi Kioszk           1928
Nagy Miklósné                    Palota tér 5   1922,1928
Nenes    József                Apród u 1       1928
Ott Mihály                         Hadnagy u  8-10 Rácz Fürdő     1922,28 V
Polszter  Ferencz              Attila krt 60   1922,28 V
Schreil Győző                    Kereszt tér 4  1909,10, 1911,12,13,14,16,22,28 
Sümegi Károly                  Gellérthegy u 3    1928 V
Szabó Mihály                   Attila krt 16     1922,28 V
Szép Józsefné                  Döbrentei tér 9  1928 V
Tagscherer János             Attila krt 2    1928 V
Tamási  József                  Attila u 75    1928 V
Thúróczy Rezső                 Attila krt 26   1922,28
Tóth Ferenc                       Attila u 27             1928
Tóth Péter                           Attila út 51       1922,28 V
id,Virágh Ferencz              Gellérthegy-dűlő 13143     1928 V

tARTALOMJEGYZÉK:

TABÁNI BORMÉRÉSEK,KORCSMÁK,VENDÉGLŐK CÍMJEGYZÉKE 1880-1928    .............oldal
TABÁNI BORMÉRŐK KORCSMÁROSOK ,VENDÉGLŐSÖK   NÉVSORA
                                                                                   ABC SORRENDBEN    1873-1928..   .…..oldal
TABÁNI BORMÉRŐK KORCSMÁROSOK ,VENDÉGLŐSÖK NÉVSORA
                                                                                             IDŐRENDBEN  1873-1928… ……..oldal.

BUDAI BORVIDÉK BORAI....................................................oldal

BORŰRMÉRTÉKEK..............................................................oldal

TABÁN TÉRKÉPE 1900-1933…………………..………………….oldal

TABÁNI KORCSMATÉRKÉP……………………………………….oldal